Avaluació de l'alumnat

De Wikigestib
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Abans d'avaluar cal saber...

 • Aquesta opció permet introduir, modificar i eliminar les qualificacions referents a l’alumnat seleccionat en cada moment.
 • Des d'aquesta opció s'accedeix també a l'avaluació d'aprenentatge pels ensenyaments d'educació infantil i primària. I les competències bàsiques en el cas de secundària.
 • Per poder avaluar és requisit tenir els grups creats i tot l’alumnat assignat a un grup.
 • El professorat que no té cap càrrec en el centre i que no té assignat cap permís especial per avaluar, per poder posar notes al seu alumnat sense problemes ha de tenir un horari vinculat al grup i els alumnes han d'estar ben assignats a cada matèria en la que s'han matriculat a l'opció horari de l'alumnat. I a més s'ha d'estar en el període de dates autoritzades per part del centre.


Opcions per avaluar Es pot avaluar amb llistes desplegables o icones als ensenyaments d'EI/EP.

Es pot avaluar per alumne o per matèria a ESO i batxillerat. En aquests ensenyaments, a més s'ha afegit l'opció de poder avaluar per matèria pendent.

El procés d’avaluació és el mateix en ambdós casos, la diferència està en el moment de triar una opció o l’altra en el camp Avaluar amb o en el camp Avaluar per.


Avaluacio Ei EP.png


Avaluacio secundaria.png


Avaluació de l’alumnat Seleccionar l'Ensenyament, el Curs, el Grup i el Criteri per avaluar, i pitjar el botó Cerca. A continuació s'ha de seleccionar l’alumne desplegant el camp que conté la llista dels alumnes o pitjant les fletxes. Botons Dalt Avall.png.
Avaluar alumne.png


** A partir d'aquí es poden obtenir diferents pantalles. Dependrà del tipus d'ensenyament escollit (Educació infantil/primària/secundària) **

Educació infantil

Per l'avaluació d'aquesta etapa s'ha posat a disposició dels centres un model orientatiu facilitat pel Servei d'Ordenació.


AvaluacioEI 1.jpg


El funcionament d'aquesta pantalla és el següent:

1- Pitjar el botó Edita per poder avaluar i també introduir les observacions.
2- Triar l'ítem d'avaluació.
3- Triar el concepte corresponent a l'ítem escollit.
4- Situar-se a la casella de l'avaluació desitjada.
5- Triar de la llista desplegable un element.
6- Pitjar el botó Desa per guardar el canvis.
Botó Veure tot. Aquest permet veure totalment desplegada la graella dels ítems de l'avaluació d'aprenentatge amb tots els seus components.
Es pot avortar el procés d’avaluació en qualsevol moment pitjant el botó Cancel·la, el botó Cerca, o canviant d’alumne.

AvaluacióEI 2.jpg

Educació primària

Aplicació LOMQE A partir del curs 2014/2015: Les notes finals de cada curs han de quedar posades en l'avaluació anomenada ORDINÀRIA, que és d'on l'aplicació agafa les dades per mostrar en la documentació oficial.

17 Març 2015: Ordre d'avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes Balears > BOIB 37


En aquesta etapa, a més de triar si es vol avaluar per alumne o per matèria hi ha una opció més, que permet triar com és vol avaluar, si fent servir llistes desplegables amb les notes o per icones, tal com es mostra a la imatge. Cal recordar que l'opció Avaluar per Matèria pendent és només per a ESO i Batxillerat.

Avalalumnetriatprim1.png


Si s'ha triat avaluar per Alumne, després de pitjar el botó Cerca, es mostrarà tot l'alumnat que està matriculat en el curs i grup seleccionats.

PrimariaPerAlumne.png


Si s'ha triat avaluar per Matèria, després de pitjar el botó Cerca, es mostrarà tot l'alumnat matriculat en el curs, grup i matèria seleccionats.

PrimariaPerMateria.png


Avaluar amb llistes desplegables Les passes a seguir són les següents:
1- Pitjar el botó Edita
2- Accedir a la columna de l’avaluació corresponent.
3- Triar la matèria o l'alumne, desplegar la llista que conté totes les qualificacions possibles i triar la que es vol. També es pot teclejar la lletra inicial de la nota que es vol posar (B per Bé, S per Suficient, etc.).
4- Pitjar el botó Desa per acabar.
Es pot avortar el procés d’avaluació en qualsevol moment pitjant el botó Cancel·la, el botó Cerca, o canviant d’alumne fent ús de les fletxes Botons Dalt Avall.png.


AvaluarLlistesdesplegables.png


Avaluar amb icones Les passes a seguir són les següents:
1- Pitjar el botó Edita
2- Accedir a la columna de l’avaluació corresponent.
3- Triar la matèria o l'alumne, i fer un click sobre la nota que se vol posar, aquesta quedarà marcada en color verd.
4- Pitjar el botó Desa per acabar.AvaluarIcones.png
Observacions per als butlletins: De caràcter general, RE-Reforç Educatiu, ACS-Adaptació Curricular Significativa

 • Per poder posar observacions, primer de tot s'ha d'haver pitjat el botó Edita
 • Per posar observacions generals es farà un clic sobre la icona Observacio1.pngque hi ha al costat del nom de cada avaluació.
Aquestes observacions son individuals per a cada alumne i apareixeran en el seu butlletí.
En el cas de l'avaluació ordinària també es podran fer observacions perquè apareguin en documents oficials com ara l'acta d'avaluació, l'expedient acadèmic o l'historial acadèmic.
 • Per posar observacions relatives a RE, primer s'ha de posar una nota a la matèria, després s'ha de marcar la casella de la columna RE i finalment se pitjara sobre la icona Observacio1.png per poder fer les observacions corresponents.
 • Per posar observacions relatives a ACS, primer s'ha de posar una nota a la matèria, després s'ha de marcar la casella de la columna ACS i finalment se pitjara sobre la icona Observacio1.png per poder fer les observacions corresponents.
 • Quan s'han posat observacions, visualment es reconeix perquè la icona apareix de color vermell Llibre vermell.pngVeure tot En qualsevol moment podem optar per tenir visibles o no les columnes de cada una de les avaluacions. Per això hem de pitjar el triangle invers que apareix al costat de l’avaluació Boto Veure-tot.png.

Si tenim avaluacions ocultes, el botó Veure tot, desplega totes les columnes que estaven ocultes.


Avaluació d'aprenentatge

Des de la pantalla d’avaluació d’un alumne prèviament seleccionat, abans de pitjar el botó Edita, podem accedir a la pantalla que conté la informació avaluada o pendent d’avaluar referent a l’avaluació d’aprenentatge amb el botó Avaluació d’aprenentatge.

IMPORTANT L'ítem Dades personals i significatives, només està habilitat per a l'avaluació ordinària de sisè de primària, perquè és d'introducció obligada per poder generar l'informe d'aprenentatge que s'ha d'enviar al centre de secundària on l'alumne continuarà els seus estudis.


Aprenentatge sise.pngA la darrera avaluació del curs, l'alumnat ha de quedar informat de la decisió de promoció al curs següent. Això es farà triant SI o NO a la casella que s'indica a la pantalla anterior. En el cas de l'alumnat de final de cicle (2n, 4t i 6è), a més s'haurà d'afegir l'avaluació.

Promoció definitiva

A la darrera avaluació del curs, l'alumnat ha de quedar informat de la decisió de promoció al curs següent. Això es farà triant SI o NO a la casella que s'indica a la pantalla anterior. A més s'haurà d'afegir l'avaluació

Aquesta informació també es pot introduir, de manera més ràpida, des de l'opció del menú Alumnat>>Avaluació>>Promoció/Proposta de títolAvaluarPromocioDefinitiva.pngNota mitjana de l'etapa

El darrer curs de l'etapa ofereix més informació. En aquest cas, es mostra una nota mitjana de l'etapa. Les mitjanes que apareixen en aquesta pantalla són les que l'aplicació calcula i ofereix a partir de les notes de que es disposa.

Se recomana revisar la nota mitjana, ja que aquesta es calcula en funció de totes les notes de l'etapa que el programa localitza a l'avaluació ordinària de cada curs de l'etapa. És possible que algún centre no tengui introduïdes totes les qualificacions de tots els cursos a una avalaució ordinària.

La mitjana podrà ser modificada o afegida manualment(en el cas, per exemple, d'alumnat de procedència estrangera del que per edat accedeix a un curs , que no sigui 1r, i del que no es disposa de cap informació acadèmica),de des de l'opció del menú Alumnat>>Avaluació>>Mitjanes


Avaluacio mitjana primaria.PNG
ESO / Batxillerat

Curs acadèmic 2015/2016: 1ª promoció de titulats d'aquestes etapes segons la llei d'educació LOMQE


AvaluarSEcundaria.png


 • Aquesta pantalla mostra totes les matèries de les que està matriculat l'alumne. Es llisten primer les matèries del curs que s'està cursant, i a continuació les matèries pendents de cursos anteriors.
 • Exempció: Si un alumne està oficialment exempt de cursar alguna matèria, ha d'estar matriculat de la matèria i després se li ha de fer l'exempció corresponent des de l'opció del menú Alumnat>>Matrícula>>convalidacions/Renúncies/Exempcions. Fet això la matèria apareixerà de color verd a la pantalla d'avaluació.


Com avaluar Les passes a seguir són les següents:
1- Pitjar el botó Edita
2- Accedir a la columna de l’avaluació corresponent.
3- Triar la matèria o l'alumne, desplegar la llista que conté totes les qualificacions possibles i triar la que es vol. A ESO i PQPI es pot teclejar la lletra inicial de la nota que es vol posar (B per Bé, S per Suficient, etc.).
4- Pitjar el botó Desa per acabar.
Es pot avortar el procés d’avaluació en qualsevol moment pitjant el botó Cancel·la, el botó Cerca, o canviant d’alumne fent ús de les fletxes (Botons Dalt Avall.png).


Promoció definitiva

SecundariaPromocioDefinitiva.png


Quan es dona per acabat el curs , en convocatòria ordinària o extraordinària, tot l'alumnat ha de quedar informat de la decisió de promoció al curs següent. Això es farà triant SI o NO a la casella que s'indica a la pantalla anterior. I a més s'haurà d'afegir també en quina avaluació.

Aquesta informació també es pot introduir, de manera més ràpida, des de l'opció del menú Alumnat>>Avaluació>>Promoció/Proposta de títol


SecundariaPromocioDarrerCurs.png


Alumnat de batxillerat que ha cursat matèries a distància

Cas que algun alumne de batxillerat cursi o hagi cursat matèries de batxillerat distància, el centre que té a l'alumne matriculat en la modalitat de presencial, podrà consultar les notes parcials i finals obtingudes en el centre on l'alumne està matriculat a distància. Aquesta informació es fa visible en el moment que es pitja el botó Info. Batx. dist.. Això es mostra a la següent imatge.


Avaluacio bat dis.png
El darrer curs de l'etapa (4t ESO, 2n PQPI, 2n Batxillerat) requereix més informació. Serà necessari informar de si l'alumnat està proposat per títol i revisar la nota mitjana.

Les mitjanes que apareixen en aquesta pantalla són les que calcula i ofereix l'aplicació a partir de les notes de que es disposa.

La mitjana podrà ser modificada o afegida manualment(en el cas, per exemple, d'alumnat de procedència estrangera del que per edat accedeix a un curs , que no sigui 1r, i del que no es disposa de cap informació acadèmica),de des de l'opció del menú Alumnat>>Avaluació>>Mitjanes

.

Cicles formatius


Cicles 1.png Cicles 2.png • Aquesta pantalla mostra tots els mòduls dels que està matriculat l'alumne en el curs actual.
A més també es poden veure tots els mòduls que hagi pogut cursar anteriorment i que han estat superats.
 • Exempció: Si un alumne està oficialment exempt de cursar el mòdul Formació en centres de treball (FCT), ha d'estar matriculat del mòdul i després se li ha de fer l'exempció corresponent des de l'opció del menú [[Convalidacions / Renúncies / Exempcions

|Alumnat>>Matrícula>>convalidacions/Renúncies/Exempcions]]. Fet això, aquest mòdul apareixerà de color verd a la pantalla d'avaluació.

 • Convalidació / Renúncia. Quan un alumne demana la convalidació o renúncia d'un mòdul i se li concedeix, per poder deixar-ho constància d'aquest fet a l'aplicació, l'alumne ha d'estar matriculat del mòdul o mòduls convalidats/renunciats i després se li ha de fer convalidació o renúncia corresponent des de l'opció del menú Alumnat>>Matrícula>>convalidacions/Renúncies/Exempcions. Fet això, els mòduls apareixeran d'un color diferent a la pantalla d'avaluació.
IMPORTANT: A partir del curs 2014/20415 les convalidacions dels mòduls es fan des de la pantalla d'avaluació perquè computen amb el valor de 5 a l'hora de calcular la nota mitjana del títol. El Gestib recolleix aquesta opció normativa amb la qualificació Convalidació-5. Aquesta qualificació ha de constar , com a mínim, a columna de l'avaluació ordinària.
BOE 182 30/julio/2011 article 38
BOIB 177 29/novembre/2012
 • Mòdul de suport. Aquests mòduls apareixen en color taronja a la pantalla d'avaluació.Com avaluar Les passes a seguir són les següents:
1- Pitjar el botó Edita
2- Accedir a la columna de l’avaluació corresponent.
3- Triar la matèria o l'alumne, desplegar la llista que conté totes les qualificacions possibles i triar la que es vol. .
4- Pitjar el botó Desa per acabar.
Es pot avortar el procés d’avaluació en qualsevol moment pitjant el botó Cancel·la, el botó Cerca, o canviant d’alumne fent ús de les fletxes Botons Dalt Avall.png.
Promoció definitiva

CiclesPromocioDefinitiva.png


IMPORTANT: Com que els noms de les avaluacions que apareixen en el programa són comuns a tots els ensenyaments, a la pantalla apareix avaluació ordinària (que se correspon amb la 1a convocatòria) i extraordinària (que se correspon amb la 2a convocatòria), que són les opcions que es podran triar.

En els documents oficials relacionats amb la formació professional apareixerà 1a i 2a convocatòria (que és el que ha d'aparèixer segons la normativa).

Recordar que les qualificacions finals (definitives) han d'estar introduïdes a la columna de l'avaluació ordinària o extraordinària segons la convocatòria en que el mòdul hagi quedat superat.


 • Dret a 2na convocatòria del curs 20xx-xx: S'ha d'informar o no en funció de si se dona a l'alumne aquest dret.
 • Accedeix a FCT: S'ha d'informar o no en funció de si l'alumne accedeix a FCT. No s'ha d'informar en el cas d'exempció.
 • en avaluació: Si l'alumne accedeix a FCT s'ha d'informar en quina convocatòria ho fa.
 • Promoció definitiva: S'ha d'informar només en el cas que l'alumne passi de 1r curs a 2n curs.
 • en avaluació: Se informa de en quina avaluació es determina la promoció definitiva.
 • Proposta de títol: Se informarà només en el cas en que l'alumne ha superat tots els mòduls del cicle.
 • en avaluació: S'ha d'indicar en quina avaluació/convocatòria es reuneixen tots els requisits per ser proposat pel títol.


La mitjana que apareix en aquesta pantalla és la que calcula i ofereix l'aplicació a partir de les notes de que es disposa.

La mitjana podrà ser modificada o afegida manualment, des de l'opció del menú Alumnat>>Avaluació>>Mitjanes. Quan es proposa a una persona per a l'expedició del títol és quan té totes les matèries necessàries superades, per tant, són únicament aquestes les que es tenen en compte. La decisió de titulació és responsabilitat del centre.
Imprimir llista alumnes amb qualificacions

L'aplicació dóna l'opció de poder llistar un alumne amb les seves qualificacions o bé llistar la relació d'alumnes amb les qualificacions obtingudes en una matèria concreta.

Aquesta opció no està disponible a l'ensenyament d'Educació infantil ni per als ensenyaments d'Educació especial.

Per poder obtenir aquesta llista s'ha d'accedir a la pantalla d'avaluació, triar ensenyament curs i grup.

Avaluacio BotoImprimeix.PNG


Si es vol fer la llista per un alumne, aleshores el criteri d'avaluació serà Per alumne
Si es vol fer la llista de tots els alumnes matriculats en una matèria concreta, aleshores s'ha de triar el criteri d'avaluació Per matèria.

Les imatges següents mostren els models de les llistes que s'obtenen en cada cas.


LlistaAlumne notes.PNG


LlistaMateria notes.PNGMenú d'Avaluació


Matrícula d'honor (nova operativa en el curs 17/18)

A partir del curs 17/18, Gestib incorpora una opció per poder informar de la matrícula d'honor d'un alumne sense haver de fer una diligència.

Aquesta opció està disponible per al darrer curs dels següents ensenyaments: Batxillerat, ESO, Formació professional ( FPB, CFGM, CFGS)

 • Passes a seguir:
 • Anar a la pantalla d'avaluació i localitzar a l'alumne que ha de tenir aquesta menció.
Alumnat>>Avaluació>>Avaluació
 • Pitjar el botó edita i marcar la casella Atorgada matrícula d'honor
MatriculaHonor.png
 • Confirmada aquesta opció, l'aplicació genera automàticament una diligència a tota la documentació de l'alumne que mostra informació relativa a la seva avaluació (butlletí, certificat, historial, expedient, acta d'avaluació.
Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Eines