Creació d’una nova proposta

De Wikigestib
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Una vegada emplenat els camps del filtre de dades corresponents als centres (tipus de centre, centre de generació de la proposta i centre de fi d’estudis), pitjau el botó “Cerca”. Us apareixerà un quadre anomenat “Llista de propostes”, a través del qual podreu veure totes les propostes generades pel vostre centre l’any en curs.


Per crear una proposta nova, heu de pitjar el botó “Nova proposta”. Les propostes queden numerades correlativament segons l’any de creació i, com que es generen amb alumnes importats del GestIB, reben la marca “I”.


Títols Certificats de català Nova proposta Botó.png


Un cop hàgiu clicat damunt la nova proposta, veureu un nou quadre anomenat “Detall de la proposta”, a través del qual podeu gestionar el contingut d’aquella proposta.


Mitjançant l’opció “Cerca alumnes GestIB” podeu cercar els alumnes que segons les dades del GestIB compleixen els requisits per optar a l’homologació amb els diferents certificats de coneixements de català.


Títols Certificats de català Nova proposta Cerca alumnes Gestib.png


Requisits per obtenir una homologació dels estudis de llengua catalana de l’ensenyament reglat amb un certificat oficial de coneixements de català


Cal tenir present que la cerca es fa a partir del certificat (“Modalitat”). Per a cada nivell de català que es proposa homologar, s’han de seleccionar els diferents estudis que puguin conduir a aquella homologació. Per exemple, el nivell B1 el pot obtenir un alumne que hagi acabat quart d’ESO amb una qualificació entre 5 i 7 a la matèria de llengua catalana i literatura o bé un que hagi obtingut el títol de graduat en ESO mitjançant un programa de diversificació curricular; per tant, caldrà fer una cerca de modalitat B1 per a cada una d’aquestes vies. En el cas del batxillerat, les diferents modalitats es tracten com a vies diferents.


En cadascuna de les cerques, els alumnes que segons el GestIB compleixen els requisits establerts per obtenir l’homologació s’han de seleccionar (individualment o conjuntament) i afegir a la proposta pitjant el botó corresponent. Una vegada un alumne ha estat introduït en una proposta, no es pot tornar a seleccionar. Podeu afegir a la mateixa proposta tots els alumnes que vulgueu, encara que provenguin d’estudis diferents i que tenguin proposades homologacions diferents. També podeu fer tantes propostes com considereu convenient.


Els alumnes que no es puguin seleccionar (bé perquè no compleixen els requisits, bé perquè els correspon l’homologació amb un altre certificat) apareixen marcats amb un senyal d’alerta mitjançant el qual podreu obtenir informació dels motius pels quals no poden ser proposats.


Podeu sortir de la proposta que estigueu creant sense perdre els canvis. Només l’heu de cancel•lar o tancar la finestra.


Quan s’hagin introduït tots els alumnes que el centre vol proposar per a una homologació, s’ha de tancar la proposta. El tancament quedarà indicat, en el quadre “Llista de propostes”, amb la icona del cadenat. És important tenir present que, un cop tancada la proposta, no la podreu tornar a obrir.


Recordau que heu d’imprimir cada proposta que faceu i enviar-la signada a la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional.


Una vegada tancada la proposta, el Servei d’Ensenyament del Català podrà iniciar-ne la tramitació. Quan la proposta hagi estat revisada, es veurà la icona del llapis damunt el cadenat. També apareixerà la data de la revisió.


Títols Certificats de català Nova proposta Proposta tancada Cadenat.png


Immediatament després que el Servei d’Ensenyament del Català hagi revisat la proposta, es generaran les resolucions d’homologació individuals i es trametran al director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional perquè les signi digitalment. Quan aquests documents s’enviïn al portasignatures, apareixerà l’estat “Possiblement signat” assignat a cada homologació proposada en el quadre “Detall de la proposta”. Convé que reviseu que el missatge aparegui al costat de totes les homologacions proposades.


Cal tenir present que, atès que la signatura digital es produeix en una altra plataforma digital —l’assistent de signatura digital del Govern de les Illes Balears, l’IBKey—, el GestIB no pot detectar quan les resolucions d’homologació s’han signat. És per això que l’única informació disponible sobre la signatura és l’estat “Possiblement signat”. Sabreu que els documents han estat realment signats quan proveu d’imprimir-los.


Per poder fer una impressió conjunta de diverses resolucions d’homologació provinents d’una mateixa proposta, s’ha previst el botó “Imprimeix títols signats”. Abans de pitjar-lo heu de seleccionar les resolucions d’homologació que vulgueu imprimir. Un cop pitjat, es generarà un PDF amb totes les resolucions signades digitalment. Si alguna no hagués estat signada, en lloc de la resolució apareixeria un missatge d’error.


També podeu imprimir les resolucions d’homologació individualment emprant el cercador de certificats expedits.


Cal tenir en compte que les resolucions se signen digitalment. Això implica que després de cada resolució apareixerà un segon full de resum de la signatura, que no fa falta que imprimiu. D’altra banda, la signatura digital permet accedir al document, custodiat, mitjançant l’adreça d’Internet que apareix al costat de la signatura. Aquest fet comporta tant la recuperació del document quan calgui com la comprovació de les dades que conté.


Podeu fer arribar les resolucions als vostres alumnes impreses o bé fent-los arribar per correu electrònic l’enllaç a les adreces d’Internet on estan custodiades.

Tramitació de certificats

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Eines