Durant el curs

De Wikigestib
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

ALUMNAT

  • Matrícula alumnat nouvingut al centre després del període ordinari d'escolarització. (Alumnat>>Matrícula>>Matrícula individual)
El centre trobarà una preinscripció feta a la pantalla de la matrícula individual que haurà de convertir en matrícula. Aquesta preincripció la fa el servei d'escolarització.
Ajuda matrícula


  • Dades NESE (Alumnat>>Matrícula>>Matrícula individual)
Les dades dels alumnes amb necessitats educatives han d'estar sempre actualitzades. ( Pestanya NESE--Butlleta d'estat)
Ajuda NESE


  • PROFESSORAT

  • Passes a seguir des de que es sol·licita un substitut fins que la persona substituta arriba al centre:
1.- Sol·licitar substituts per al personal que està de baixa en el moment de començar el nou curs acadèmic. (Personal>>Sol·licitud de substitució)
Ajuda sol·liciut substitució
2.- Presa de possessió del professorat nouvingut. (Personal>>Presa de possessió)
Aquesta tasca s’ha de fer el mateix dia que la persona arriba al centre perquè el servei de personal docent tengui constància que la persona s’ha incorporat correctament.
IMPORTANT: Completar la presa de possessió és un requisit necessari però no suficient per tenir a una persona donada d'alta en el centre a efectes GestIB. La presa de possessió s'ha de complementar amb la destinació del professorat des de l'opció Personal>>Destinacions dels professors
Ajuda presa possessió


3.- Donar d’alta al personal que arriba nou al centre. (Personal>Destinació dels professors)
En aquesta opció es dóna d'alta al professorat deixant-lo vinculat al centre, amb una funció concreta, que respon al nomenament fet pel servei de personal docent. A més s'informa del tipus de jornada i de la data d'alta. A efectes Gestib, a la persona que es dóna d'alta se li assigna una plaça.
El procés de l'alta és igual per a tot el personal que arriba nou al centre en qualsevol moment del curs (interí, comissió serveis, substitut)
Ajuda destinació professors


  • Passes a seguir quan acaba una substitució:
1.- Donar de baixa una substitució acabada. (Personal>>Substitucions)
Quan acaba una substitució, aquesta s'ha de donar de baixa. En el GestIb s'han de recollir tots els moviments de personal a mesura que es produeixen.
Ajuda baixa substitució


2.- Donar de baixa la destinació de la persona que no continue en el centre. (Personal>>Destinacions dels professors)
Qualsevol persona que no continua treballant en el centre ha de ser donada de baixa amb la data del darrer dia que hi treballa.
Ajuda baixa destinació
3.- Emplenar el full de cessament. (Personal>>Full de cesament)


  • Tutorització de funcionaris interins substituts.
Cas que la persona destinada en el centre hagi de ser tutoritzada, se recomana revisar les instruccions corresponents publicades a la web de la DG Personal docent
Ajuda tutorització interins substituts (instruccions DG Personal docent-curs 17/18)


  • Abans del dia 5 de cada mes

Absències professorat: S’han d’introduir, durant tot el curs, les absències i justificar les faltes d’acord amb el procediment establert per la DG de Personal Docent. En el següent enllaç es pot consultar el document corresponent que està publicat a la web de la DG Personal docent
Ajuda per afegir faltes al personal docent


Conformitat servei transport: Els centres amb servei de transport escolar, dins els primers 5 dies de cada mes, han d'introduir al Gestib la conformitat amb el servei prestat pel transportista (no l'empresa d'acompanyants) del mes anterior. L'opció de men´´u que li correspon al GestIB és Centre>>Conformitat servei de transport. (Novetat des de gener 2018)


  • Abans de les 12:00h dels divendres

Sol·licitar substitut per poder ofertar la plaça a cobrir en el procés d'adjudicació setmanal. Es poden consultar les instruccions a la web de la DG Personal docent
CAL SABER: Si una substitució acaba en divendres, aquesta ha de quedar donada de baixa en el GestIB el mateix dia i abans de les 12 (Personal>>Substitucions). I a més també s'ha de fer abans de les 12:00h, la baixa la destinació (Personal>>Destinacions dels professors) i el full de cessament (Personal>>Full de cessament).
Ajuda baixa substitució
Ajuda baixa destinació


  • Cada mes

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Eines