Fitxa centre

De Wikigestib
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Torna a Centre


Aquesta opció permet configurar paràmetres generals del centre al qual l'usuari està assignat.


Contingut

Dades del centre

Per poder modificar les dades del centre s'ha de pitjar el botó Edita i una vegada canviades s'ha de pitjar el botó Desa o Cancel·la en altre cas. Les dades que després de pitjar el botó Edita apareixen amb fons gris, no són modificables.


Dades de centre 3.png

Per tal de poder fer els horaris i avaluar, és imprescindible introduir la informació referent a:

-Hora 1a sessió i Durada sessió. Si el centre té sessions de diferents durades, se recomana posa la durada més freqüent.
-Idiomes en què s'imparteixen les classes.

Modificar número d'expedient: El camp "Darrer exp" ens informa del número d'expedient a partir del qual l'aplicació l'assignarà per defecte i de manera seqüencial a l'alumnat nouvingut al centre. Aquest valor es pot canviar en qualsevol moment.

Idiomes en què s'imparteixen les classes: En aquest punt de la pantalla s'han d'informar tots els idiomes que s'empren en el centre per impartir qualsevol de les matèries. Això és necessari per poder afegir als horaris l'idioma en que s'imparteix cada matèria

Programa préstec llibres:Si un centre educatiu s'adhereix per primera vegada a aquest programa, aleshores ha de contactar amb l'equip de suport del programa per què es procedeixi a donar d'alta aquesta opció. En cas contrari, serà el servei corresponent de la Conselleria, qui informarà dels centres que continuen en el programa i aquesta informació quedarà renovada automàticament pel curs següent.


Edificis

Aquesta pantalla, mostra la llista dels possibles edificis del centre (codi, nom i localitat), sempre que s'hagin donat d'alta prèviament. Qualsevol edifici de la llista es pot modificar i/o esborrar després de ser seleccionat.

Tria l'edifici1.png


Nou edifici Si un centre té més d'un edifici, s'afegirà des d'aquesta opció. Per això, després de pitjar el botó Edita, s'han d'emplenar la resta de camps que apareixen a la pantalla. Per acabar, pitjar el botó Desa.Fitxa centre Edifici principal.jpg


Passes per afegir una adreça:
 • Pitjar el botó Nou.
 • Introduir Municipi i Codi Postal amb caràcter obligatori.
 • Introduir adreça en el camp Adreça INE: Començar a escriure el nom de l'adreça que es vol afegir i si aquesta està en el registre de l'INE, es mostrarà i l'usuari només l'haurà de triar quedant ja col·locada.
 • Emplenar el camps Número i Pis.
 • Pitjar el botó Desa per acabar.
 • En el cas que no aparegui l'adreça necessària a la casella Adreça INE, aquesta s'haurà d'introduir íntegrament fent servir els camps destinats a l'adreça (Tipus de via, Adreça, Número i Pis).
Edita Permet modificar les dades.
Esborra Elimina tota la informació de l'edifici seleccionat. No es podrà eliminar un edifici que contengui aules associades si abans aquestes no han estat eliminades.


Edificis.png

Aules

Mostra la llista d'aules del centre. Permet afegir, modificar o esborrar aules.

Triadeaula1.png


Nova aula Emplenar i/o modificar les caselles corresponents al nom de l'aula, l'edifici, el tipus d'aula, l'ordre i el pis, i pitjar Desa o Cancel·la segons es vulgui desar la informació o cancel·lar l'operació.
Dades de les aules.png


Edita Permet modificar les dades de l'aula seleccionada.
Esborra Elimina l'aula seleccionada. No podrà ser eliminada si està assignada a l'horari d'algun grup.
Aules1.png

Departaments

Aquesta opció només està habilitada en els centres que imparteixen ensenyaments de secundària, batxillerat i formació professional.
A la part superior de la pantalla apareixen tos els possibles departaments dels que disposam. Aquesta llista es mantén constant, independentment de si afegim o no algun departament. A la part inferior es mostren els que formen o han format part del centre.


Centre Departaments.png


En aquesta opció podem realitzar les següents operacions:
-Donar d'alta un departament al centre (quan el seleccionam de la llista superior de la pantalla).
-Donar de baixa o eliminar un departament del centre (quan el seleccionam de la llista inferior de la pantalla).


Alta Per tal de donar d'alta un nou departament cal marcar la casella del departament a la finestra de la part de dalt, introduir la data d'alta i pitjar la fletxa Fletxa abaix.png. D'aquesta manera el nou departament apareixerà a la part inferior de la pantalla com a departament del centre.
Tria el departament2.png


Baixa Marcar la casella del departament a la finestra d'abaix, introduir la data de baixa, pitjar la fletxa Fletxa adalt.png, i el departament quedarà ocult.
Departament baixa amb clic.png
Si es fa un clic sobre el departament es pot posar la data de baixa des d'aquí i acabar pitjant el botó Desa.
Departament baixa.png
Si la casella Mostra departaments de baixa està marcada, veurem els departaments donats de baixa amb anterioritat.
Eliminar Departament Aquesta acció implica l'eliminació total del departament, és a dir, no quedarà cap constància de que el centre hagi tingut aquest departament. No es podrà eliminar un departament si té professors assignats.
Seleccionar el departament fent un clic i pitjar el botó Esborra.


Afegir matèries a un departament Pitjant sobre la icona que apareix entre el nom del departament i la data d'alta d'aquest en el centre Icona.png, apareixerà una nova pantalla, relativa al departament que s'ha triat i aquí per a cada curs s'ha de triar quina matèria forma part del departament. (Nota: Una mateixa matèria pot formar part de més d'un departament)
Canviar els departaments-no bo.png
Traspàs assignació de matèries Es tracta d'una tasca que el centre ha de gestionar cada curs acadèmic. Es traspassa la informació deles matèries associades a un departament des del curs anterior a l'actual. A més, el centre, en el curs actual, haurà d'afegir les possibles matèries noves que oferti en relació al curs anterior.

La finalitat es poder tenir actualitzades de curs a curs totes les matèries que formen part de cada departament segons l'oferta educativa vigent. Aquesta informació és útil en el cas de gestionar matèries pendents. Tota aquesta informació es pot imprimir des de l'opció Llistes>>Centre, accedint a la pestanya Matèries per departament. Si aquesta informació no està actualitzada, dificulta obtenir la informació correcta per conèixer l'alumnat amb matèries pendents per departament. Llistat que s'obté des de l'opció Llistes>>Alumnat>>Matrícula

Centre Departaments2.png


Pendents per Departament.JPG

Avaluacions

NOVETAT: A partir del curs 2014/2015 s'ha introduït una nova avaluació. L'avaluació de seguiment. Aquesta està pensada inicialment pels ensenyaments de secundària, per fer una valoració de l'alumnat entre avaluacions, especialment als alumnes de primer d'ESO. Tot i això, la pot fer servir qualsevol centre en qualsevol del seus ensenyaments si ho considera necessari.


IMPORTANT per Educació Primària s'ha de crear una avaluació ORDINÀRIA per a tots els cursos.


Avaluacions1.png


Filtre d'avaluacions Ens surt una pantalla on es mostra el llistat de les avaluacions que tenim definides (si en tenim cap de definida). Ens serveix per donar d'alta, modificar o esborrar els períodes de cada avaluació, per a cada tipus d'ensenyament, curs i grup. També serveix per autoritzar els períodes d'avaluació de cada curs/grup.
Avaluaciotriada1.png


Nova avaluació Per donar d'alta una nova avaluació s'ha de fer per ensenyament, o per ensenyament i curs.

Si no es selecciona curs es crearà l'avaluació seleccionada de tots els cursos i grups de l'ensenyament i període seleccionat.

D'altra banda els períodes d'avaluació seran els mateixos per a tots els grups d'un mateix curs.

Les dades que es poden emplenar més importants, són:

Data inici ava.: i Data fi ava.: Són les dates que indiquen tot el període que dura l'avaluació seleccionada. El més comú és fer coincidir els períodes amb els trimestres.

Data reunió: i Lloc de la reunió: És important per poder generar l'historial acadèmic correctament (concretament la data de la reunió és la que apareixerà como data de promoció al curs següent)

Autorització des de: i Autorització fins a: Són les dates que indiquen el període (dies concrets) que tendran els professors per introduir les notes.

Data publicació web: És la data i l'hora a partir de la qual els pares/mares/tutors/és, amb compte d'usuari, poden consultar les informes individuals d'avaluació (butlletins)

Novaavaluacio1.png


Edita Permet modificar les dates d'una avaluació prèviament seleccionada.
Esborra Elimina l'avaluació seleccionada. No es podrà eliminar si hi ha alumnes amb notes posades al curs i grup de l'avaluació triada.
Edita avaluacio1.png

Horari general

En aquesta pantalla es mostren els intervals horaris per dia i ensenyament de cadascun dels tipus de jornada que té el centre. Si encara no s'ha definit cap horari, sortirà una pantalla d'avís i després la pantalla on es podran afegir els nous horaris.


Horari no definit.png


Horari general1.png


Nou registre horari Hem d'introduir les següent dades:
- Triar ensenyament, dia i tipus de jornada. Si la jornada és partida es mostraran els espais necessaris per indicar horari de matí i horari d'horabaixa
- Introduir hora d’inici i hora de fi.
- Desar les dades pitjant el botó Desa o desfer els canvis pitjant el botó Cancel·la.
Nou horari1.png


Si a la pantalla surt el llistat d'horaris, podrem consultar-los, modificar-los i esborrar-los, fent clic a damunt d'ells.
Edita Per modificar un registre, s’ha de fer un clic sobre la línia que es vol rectificar, pitjar Edita per canviar les dades i pitjar el botó Desa per a desar els canvis.
Esborra Per esborrar el registre definitivament.
Edita horari1.png

Reunions

Des d’aquesta pantalla es poden donar d’alta reunions o modificar les ja creades.
Reunio1.png


Nova reunió

- Triar tipus de reunió, ensenyament i curs.

- Seleccionar trimestre.

- Introduir la data i l’hora de la reunió.

- Desar les dades pitjant el botó Desa o desfer els canvis pitjant el botó Cancel·la.

Una nova reunio1.png


Modificar Hem de triar la reunió que volem consultar, canviar, o esborrar.
Llistareunions1.png


Edita Per modificar una reunió, s’ha de fer un clic sobre la línia que conté la reunió que es vol rectificar, pitjar Edita per canviar les dades i desa per guardar els canvis.
Esborra Per esborrar definitivament una reunió prèviament creada.
Dades reunio1.png

No lectiu

És requisit informar d'aquestes dates a l'aplicació per evitar posar faltes en un dia no lectiu o festiu.


CAL SABER: Per defecte, apareixeran introduïts els festius nacionals, autonòmics i el dia de la festivitat escolar unificada, a més dels períodes no lectius, com les vacances de Nadal i de Pasqua. El centre només ha d'afegir els dies festius locals i els dies de lliure de disposició.Festius/ Períodes no lectius
- A la pestanya Festiu s'han d'introduir els dies corresponents als festius locals.
CAL SABER:
Festiu, s'emprarà per assignar a un dia festiu nacional, autonòmic o local.
Lliure disposició, s'aplica als dies que cada centre té per triar amb caràcter de lliure elecció.
Substitució festes locals, s'aplica quan algun centre està a una localitat on algun del seus festius cau en un període no lectiu. Per norma, aquest és recuperable, i per tant es pot triar un nou dia no lectiu indicant-lo amb aquest tipus.
- A la pestanya Període No Lectiu hi haurà introduïts els períodes no lectius, indicant quins coincideixen amb períodes de vacances.
Per afegir els dies festius o períodes no lectius, s'ha de pitjar el botó Nou per començar.Si el que volem és modificar o esborrar qualque festiu o període no lectiu, primer el triarem de la llista i després clicarem "Edita" o "Esborra".
NoLectiu Festius.JPG


NoLectiu NoLectius.JPG


Transport

Aquesta opció permet gestionar les rutes del servei de transport.


  Els alumnes que són usuaris de transport escolar han de ser prèviament assignats al servei de transport. 
  Això es pot fer:
       de manera individual, alumne per alumne, des de l'opció Alumnat>>Fitxa alumnat, dins la pipella Serveis.
       de manera col·lectiva, grup per grup, des de l'opció Alumnat>>Gestió de permisos


  El programa està preparat per passar a tot l'alumnat que ha estat usuari de transport, d'un curs acadèmic al següent , respectant la línia 
  i aturada a la que estava assignat en el curs anterior. Això es fa des de l'opció Centre>>Centre>>Transport

L'arbre de transport escolar passa automàticament d'un any acadèmic al següent.


Transport1.png


Arbre de transport Cada centre fa el manteniment de les seves rutes (afegir, modificar o donar de baixa línies i aturades).

Les companyies vénen donades directament per la Conselleria, per tant no es pot fer cap modificació sobre elles.

Arbre transport1.png


Nova línia Si el centre no ha fet mai ús d'aquesta opció, apareixerà l'arbre de transport en blanc; en aquest cas, pitjant Nova línia es començarà a donar d'alta línies i, posteriorment, aturades.

Si ja tenim un arbre de transport i volem afegir una nova línia:

 • En cas de tenir la companyia a l'arbre:
- Fer un clic sobre la companyia.
- Pitjar el botó Nova línia.
- Introduir el 'nom de la línia', i triar la companyia que s'en fa càrrec.
- Desar els canvis.
 • En cas de no tenir la companyia a l'arbre:
- Fer un clic sobre qualsevol companyia, o sobre la icona de la carpeta arrel (Carpeta arrel icona.png) de l'arbre.
- Pitjar el botó Nova línia.
- Introduir el 'nom de la línia', i triar la companyia que s'en fa càrrec.
- Desar els canvis.
Nova linea1.png


Edita línia Es poden modificar les dades d'una línia, i donar-la de baixa posant-li la 'data de baixa'.
Esborra Ens permet esborrar una línia definitivament sempre i quan no tengui aturades associades.
Edita linia1.png


Nova aturada S'han d'emplenar els camps obligatoris i Desar els canvis. Es recomana introduir l'adreça de l'aturada.
Nova aturada1.png


Edita aturada Es poden modificar les dades de l'aturada.
Esborra aturada Ens serveix per esborrar una aturada definitivament, sempre i quan no tengui alumnes assignats.
Edita aturada1.png


Alumnes aturada Permet conèixer quins alumnes estan o han estat assignats a l'aturada seleccionada en aquest any acadèmic.
Alumnes aturada 3.png


Baixa Permet donar de baixa els alumnes prèviament seleccionats de l'aturada.
Baixa alumnes aturada 2.png


Elimina de l'aturada Permet eliminar als alumnes prèviament seleccionats de l'aturada.
Elimina alumne aturada.png


Mou al següent curs Permet traspassar als alumnes que són usuaris de transport, d'un any acadèmic al següent. Els alumnes queden assignats a la mateixa línia i a la mateixa aturada.

El traspàs es fa aturada per aturada.

Mou curs seg.png


Assignació d'alumnes Primer s'ha de fer una cerca dels alumnes (filtre alumnes). S'ha d'introduir l'ensenyament, el curs i el grup.
Assignacio alumnes1.2.png


Assigna a l'aturada S'assignaran els alumnes que prèviament s'han seleccionat de la llista.
Assignacio alumnes aturada1.pngDes d'aquesta opció de menú es poden habilitar i deshabilitar les opcions que han de poder ser consultades pels pares d'alumnes des de l'opció Famílies.

Per a més informació sobre com realitzar aquesta tasca podeu consultar el següent document. -->

Logo2.png

Aquesta opció de menú ens permet canviar el logo del centre. Remarcar que per defecte el logo que apareixerà serà el del govern

Logo3.png

Des d'aqui seleccionarem el fitxer del nou logo que volem insertar.

Recomanació: revisar abans de pujar l'arxiu els requisits que han de complir les imatges:

Resolució horitzontal i vertical 72 punts per polzada
Tamany horitzontal= 266 píxels, Tamany vertical= 115 píxels
Tamany màxim del fitxer 12288 bytesCentre

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Eines