Gestib/Versió impresa

De Wikigestib
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Plantilla:Versió impresa


GestIB

GestIB és el programa oficial establert per la Conselleria d’Educació i Universitat per a la gestió acadèmica i administrativa de tots els centres docents públics. A més a més, és la via oficial de comunicació entre la Conselleria i els centres i la Conselleria i el professorat.

 • En aquest programa, els centres públics, i, en el que determina el Decret 3/2017, els centres privats concertats, hi han d’introduir i actualitzar les dades referides al centre, a l’alumnat, a les famílies, al professorat i també als resultats acadèmics i a altres aspectes organitzatius, de funcionament i pedagògics.
 • Els centres privats que empren el GestIB poden utilitzar totes les funcions del programa que vulguin. Obligatòriament, han d’emplenar l’estadística oficial, les qualificacions de segon de batxillerat i les propostes de titulació. A més de qualsevol altre informació que pugui ser requerida en qualsevol moment per la Conselleria d'Educació.
 • Els directors dels centres són els responsables que les dades s’introdueixin dins els terminis establerts i de verificar que siguin correctes.*ACCES al programa https://www3.caib.es/xestib/NOVETATS

Any acadèmic 2018/19

 • abril 2019 -- Matrícula PBAU
 • febrer 2019 -- Incorporació d'una nova utilitat: Inventari
 • setembre 2018 -- Nova interfície de l'aplicació Gestib Capçalera 1 escalat.PNG
GestioEducativa.png Gestió Educativa

Accés: URL i requisits accés Capçalera: Descripció icones


Recents
Favorits
Manteniment
Alumnat
Personal
Centre
Famílies
Notificacions
Horaris
Llistes
Llibres
Escolarització
Ajudes
Quota
Títols
Configuració
Cerca menú

.........Menu principal escalat.PNGCalendari wiki2.png Recull cronològic de tasques a fer emprant el Gestib

Manual bàsic que mostra les passes i l'ordre recomanat a seguir per iniciar un nou curs acadèmic. (Creació de grups, gestió de matrícules, gestió de personal, etc.) Manual per iniciar un nou curs acadèmic en el GestIB


Enllaç de la publicació a la web oficial de les instruccions de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres per a la introducció de dades al GestIB: Accés a la pàgina

setembre octubre desembre febrer març abril maig juny juliol durant el curs
CapçaleraQuadern.png Quadern del professor

Nova utilitat des de Febrer 2018


A continuació es mostra un manual bàsic que detalla les passes a seguir per a la creació d'un quadern i el seu funcionament. Manual quadern professor

Accés a l'ajuda del quadern del professor
Wf capçalera 2.png Web per a famílies

Wf inici.png Inici Wf assistència.png Assistència i sancions Wf calendari.png Calendari i horari Wf dadesAcademiques.png Dades acadèmiques Wf dadesPersonals.png Dades personals Wf escolaritzacio.png Escolaritzacio Wf llibres.png Llibres Wf notificacions.png Notificacions Wf qualificacions.png Qualificacions Wf situacio.png Situacio i transport Wf taulerAnuncis.png Tauler d'anuncis Wf gestioAcademica 1.png Gestió acadèmica


Nota: Els pares/mares/tutors dels alumnes podran accedir a la web emprant algun dels següents navegadors: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer o Safari.

IMPORTANT: Si la persona interessada en accedir a la web de famílies té un certificat digital, pot accedir-hi directament. No es necessari haver de sol·licitar un usuari per l'accés.


PREGUNTES MÉS FREQÜENTS en la gestió d'usuaris (pares/tutors/alumnes majors d'edat) i ús de la web de famílies
Centres Famílies


Escriptori.jpg Configuració de l'escriptori

Configuració de favorits Configuració del tauler d'anuncis Configuració de llocs web de l'usuari Configuració de llocs web del centre Enviament de missatges

Mòbils.jpg Accés des de dispositius mòbils

Manual d'ús del GestIB 2.0 a través de dispositius mòbilsSEDEIB.jpg SEDEIB

SEDEIB
Procediments més freqüents


Procediments més freqüents que ajuden a dur una bona gestió del programa. Són arxius en format pdf perquè es puguin descarregar en qualsevol moment.


Ajuda per iniciar un nou curs: Manual bàsic que mostra les passes i l'ordre recomanat a seguir per iniciar un nou curs acadèmic. (Creació de grups, gestió de matrícules, gestió de personal, etc.) 
Manual per iniciar un nou curs acadèmic en el GestIBUtilitats


Procediments, condicions i requisits perquè els pares/mares/tutors/-es puguin consultar diferents
dades dels seus tutelats.

Visualització d'alguna de les tasques més comunes en forma de video tutorial.

A cada nova versió es publiquen les novetats i modificacions de la versió.
És important llegir-les periòdicament.

Trobareu diferents arxius descarregables referents al funcionament de l'aplicació: Teclats intel·ligents.

Catàleg de les paraules més freqüents amb les seves respectives definicions.

Ajuda del programari SEU

Les funcions apareixen de major a menor prioritat començant des d'alt a l'esquerra cap a baix baix a la dreta de la imatge.


Aquest manual ha estat dissenyat amb la intenció d'aprofitar les funcionalitats de la wiki, és a dir, una ajuda on line, interactiva, que es pugui consultar puntualment, i en cas necessari, es pugui imprimir justament allò que volem consultar; per tant, es tractaria d'imprimir només l'opció i/o subopció que es vulgui consultar. No obstant això, per si fos necessari, posem a disposició dels usuaris una Versió impresa completa d'aquest manual. Si des de la versió impresa no se veu cap botó per poder imprimir, s'ha de prémer (al teclat) la combinació de tecles "Ctrl+P".

Alumnat

Menu Alumnat feb2019 escalat.PNG

GestIB

Fitxa alumnat

Torna a Alumnat


En aquesta opció es concentra tota la informació personal, familiar i mèdica, així com altres informacions d'interès de l’alumne.


Cerca d'alumnes

Aquesta opció permet realitzar consultes i modificacions de la fitxa de qualsevol alumne que estigui matriculat al centre. Una fitxa només podrà ser modificada si l'alumne té una matrícula activa a l'any acadèmic en el que s'està treballant.
Alumnat Dades personals.PNG
Filtre de dades Per localitzar un alumne dins el sistema s’han d’introduir algunes dades significatives dins els camps de l’apartat Filtre de dades, com ara el primer llinatge, el document d’identitat o el número d’expedient, l'ensenyament, el curs i el grup, entre d'altres. Això ens ajudarà a optimitzar la cerca. Amb la informació introduïda, pitjar el botó Cerca, i es desplegarà la llista d'alumnes que compleixin els requisits de cerca
Llista d'alumnes Es farà un clic sobre l'alumne del qual es vulguin consultar o modificar les dades i això obrirà la seva fitxa personal.
Alumnat Cerca alumnes.PNG
Dades personals

Alumnat Capçalera Dades personals.PNG


Mostra les dades personals de l’alumnat. Aquestes poden ser modificades en qualsevol moment, després de pitjar el botó Edita, sempre i quan l'alumne tengui una matrícula activa en el centre en el curs acadèmic en el que s'estigui fent la consulta.Foto: la càrrega de fotos es realitza de manera individualitzada des de la fitxa de l'alumne. Per a carregar, modificar o eliminar la fotografia associada a l'alumne, cal picar sobre el botó Canvia foto que s'habilita després de pitjar el botó Edita. Apareix la següent pantalla per gestionar la pujada del fitxer que conté la foto, a més de les indicacions dels requisits que ha de complir la imatge.

NOTA: Es pot fer una càrrega massiva d'imatges des de la següent opció de menú Alumnat>>Importació de fotografies de l'alumnat


FotoAlumne.png

Nota: la foto ha d'estar en format JPG i respectar la relació entre l'alçada i l'amplada de 4/3.Tamany màxim del fitxer 12288 bytes (aprox. 12KB)Adreça familiar: Per poder afegir l'adreça en aquesta opció, prèviament s'ha d'haver informat l'adreça d'algun (o tots) dels tutors en la pestanya Tutors.


Dades dels alumnes2.jpg

Tutors

Aquesta opció permet dur el manteniment de les dades de familiars i/o tutor legal de l'alumne.


Llista dels tutorsdelalumne1.jpg


Dades personals dels tutors En aquesta opció és on podem introduir totes les dades relacionades amb els tutors.


Nou: Per afegir un nou tutor, cal seguir el següent procediment:
 1. Anar a la pipella de tutors.
 2. Picar sobre el botó Cerca de nou tutor/a dins el sistema.
 3. Emprar el botó Lupa per cercar les dades de la persona dins la base de dades.
  Podria donar-se el cas que les dades del tutor s'haguessin introduït abans per tractar-se d'un professor.
 4. Si trobam la persona desitjada, la seleccionam per acabar el procés.
 5. Si no, cal fer una nova sol·licitud emprant el botó Sol·licituds d'alta de nova persona dins el sistema.
 6. Finalment, pitjant el botó Cerca que es troba en la part superior d'aquesta pantalla, es podrà veure la
  llista de les sol·licituds realitzades així com el seu estat(Admesa, Descartada o Pendent).Edita: Permet modificar la informació del tutor prèviament seleccionat.
Esborra relació: Elimina tota la informació del tutor que tenim seleccionat.


Dades tutors dels alumnes2.jpg
Cal saber:
 • en cas de nou alumnat major d'edat, s'ha de considerar al propi alumne com a tutor d'ell mateix.
 • en cas que els pares/tutors hagin autoritzat rebre missatges per via telefònica (SMS) o electrònica (EMail), els camps del telefon mòbil i el de l'adreça electrònica han d'estar informats en aquesta pantalla.


Adreces dels tutors Mostra les adreces de la persona relacionada (pare/mare/tutor) que prèviament ha estat seleccionada; es pot modificar una adreça ja existent o afegir noves adreces.


Afegir adreça
 • Pitjar el botó Nou.
 • Introduir Municipi i Codi Postal amb caràcter obligatori.
 • Introduir adreça en el camp Adreça INE: Començar a escriure el nom de l'adreça que es vol afegir i si aquesta està en el registre de l'INE, es mostrarà i l'usuari només l'haurà de triar quedant ja col·locada.
 • Emplenar el camps Número i Pis.
 • Pitjar el botó Desa per acabar.
 • En el cas que no aparegui l'adreça necessària a la casella Adreça INE, aquesta s'haurà d'introduir íntegrament fent servir els camps destinats a l'adreça (Tipus de via, Adreça, Número i Pis).Les adreces de tutors.png


IMPORTANT: Els canvis que es puguin fer en aquesta opció, si afecten a l'adreça familiar de l'alumne, NO s'actualitzen automàticament a la pestanya de Dades personals>>Adreça familiar, aquest canvi s'ha de fer manualment.Càrrecs dels tutors Aquesta opció serveix per veure, afegir o actualitzar els càrrecs que tenen els pares o tutors de l'alumne al centre.


Els carrecs de tutors.png


Autoritzacions dels tutors Si els pares, mares o tutors legals de l'alumne han autoritzat l'enviament de missatges SMS o de correu electrònic, clicant el botó Edita, s'ha de marcar la casella o caselles de les opcions autoritzades.
Cal saber: Pot passar que els tutors tenguin marcats tots els permisos d'enviaments de missatges i en el moment de fer un enviament aquests apareguin marcats en vermell impedint l'enviament. Si és el cas, s'ha de revisar l'opció de menú Notific.>>Control de comunicació amb les famílies. Si allà apareix marcada la columna No autoritzada, aleshores, els tutors no rebran cap notificació mentre no autoritzin el contrari.
Autoritzacions dels tutors.png

Altres estudis

En aquesta pantalla es pot introduir la informació referent a les notes obtingudes per un alumne en anys anteriors en un centre on es cursin altres estudis no tractats per l'aplicació. O d'altra banda, estudis cursats en centres amb un pla d'estudis diferent al seguit pels centres de la nostra Comunitat.

D'altra banda, a la part superior d'aquesta pantalla es pot introduir la informació referent al número de llibre d'escolaritat corresponent a cada etapa educativa cursada anteriorment per l'alumne.

Nota: A l'apartat "Ensenyaments Bàsics" s'hauria d'introduir el número del llibre d'escolaritat corresponent a les etapes d'infantil, primària i secundària.


Altres estudis del alumne.png


Càrrecs

Aquesta opció serveix per veure, afegir o actualitzar els càrrecs actuals de l'alumne.
Els carrecs del alumne.png


Serveis

En aquesta opció es pot informar a l'aplicació de si l'alumne rep ajudes pel servei de Menjador i del Transport escolar, clicant el botó Edita.


Els serveis dels alumnes.png


A l'apartat de Servei educatiu complementari, es pot associar l'alumne a serveis, com el d'escola matinera, menjador, taquilla i transport escolar, clicant el botó Nou.

Serveis.png


NOTA: Aquests serveis es poden assignar massivament a nivell de grup des de l'opció de menú Alumnat>>Gestió de permisos

NESE

Les Necessitats Educatives Especials (NEE), o Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE), són dades de primer nivell, és a dir, informació privada de l'alumne emparada per la llei de protecció de dades. Això implica que queda un registre de l'accés a aquesta informació, per això es demana confirmació per accedir a les dades sol·licitades.
Dades de primer nivell 2.jpg


Aquesta opció mostra les necessitats de l'alumne. Tenim les següents opcions:
Nou: Per donar d'alta una nova NESE, es mostra un llistat de NESE tipificades; s'ha de triar la necessitat i especificar la data d'inici. Es poden afegir observacions.

Es recomana informar el camp Centre EAP de referència.

Les nese de alumne 2.jpg


Edita: Si es vol modificar una NESE, s'ha de triar la necessitat de l'apartat Historial NESE.
Es pot donar de baixa una necessitat introduint la data de baixa. En aquest moment, la informació passarà a la part inferior de la pantalla a l'apartat Mostra NESE baixa .
Esborra: Per esborrar una NESE, s'ha de triar el botó Esborra, però hem de tenir en compte que sempre quedarà un registre d'aquesta NESE. El registre es guarda a la base de dades, però no apareix relacionat amb l'alumne en cap document oficial. Si ens hi fixam, tenim una opció que ens permet veure totes les NESE's esborrades: "Mostra NESE esborrades".
Editar esborrar butlleta estat nese.png


Dades complementaries NESE (butlleta d'estat)

Butlleta estat nese.jpg

En aquesta pantalla els camps s'emplenaran segons les valoracions que s'hagin fet de cada alumne.

Escolaritzacio combinada. L'alumne que estudia en aquesta modalitat ha d'estar matriculat en el centre on hi està més hores. El centre on complementa l'escolarització queda informat en la butlleta d'estat. Aquesta tasca la fa el centre on està matriculat.Dades mèdiques i psicopedagògiques

Les Dades mèdiques i psicopedagògiques són dades de primer nivell, és a dir, informació privada de l'alumne emparada per la llei de protecció de dades.
Dades de primer nivell2.jpg
Es mostren les dades mèdiques i psicopedagògiques actuals de l'alumne, amb una descripció de la malaltia, amb observacions i mesures adoptades. Tenim el botó Nou que ens permet afegir una malaltia.
Dades mediquespsico.png

Germans

Aquesta secció permet especificar els germans que té l'alumne.

Per saber si l'alumne té germans al mateix centre, basta pitjar el botó Cerca.

A l'apartat Recerca de germans es poden especificar les dades que facin de filtre, per a la cerca de germans, entre els alumnes del centre actual o d'un altre.

Si el resultat de la cerca ha estat positiu, l'usuari podrà confirmar els germans traspassant-los des de la 'llista de possibles germans' al centre seleccionat cap a la 'llista de germans' del centre, seleccionant-los i pitjant el botó Boto Avall.png. Si l'usuari s'ha equivocat d'alumne, el pot llevar de la llista pitjant el botó Boto Dalt.png.

Els germans alumne.png


Autoritzacions

Aquesta secció permet especificar les autoritzacions que té l'alumne.

Es tracta de marcar les caselles corresponents a les Autoritzacions de missatges de SMS i a les de correu electrònic.

Nota: Únicament s'haurà d'informar en els casos en que l'alumne sigui major d'edat.

Autoritzacions de alumne.png

Taxes

Aquesta secció permet gestionar el pagament de les taxes del alumnat. Tenim les següents taxes:

-Títol

-Proves d'accés a la universitat

-Assegurança escolar

Per afegir una taxa, s'ha de fer clic damunt el botó Nou, triar el tipus de pagament i la data de pagament. Per acabar pitjar el botó Desa.

Nota: L'aplicació NO gestiona ni actualitza els imports de cap de les taxes possibles. Per tenir coneixement d'aquesta informació es pot contactar amb Secretaria General: Servei de gestió econòmica.

Taxes alumne.png


CAL SABER: Assegurança escolar. Sabent que aquesta taxa és de pagament obligatori per a tot l'alumnat matriculat fins a l'edat de 28 anys, hi ha una opció en el programa per registrar el pagament de la taxa en bloc per grups. L'opció es pot trobar en el menú Alumnat>>Matrícula>Pagament de taxes

Observacions

Aquesta pestanya de la fitxa de l'alumnat permet introduir observacions referents a la matrícula de l'alumne al centre en el curs actual,
o bé fer consultes de matrícules de cursos d'anys acadèmics anteriors. Les observacions introduïdes podran ser vistes per qualsevol centre
on un alumne estigui o hagi estat matriculat, independentment de si és el centre que ha introduït la informació o no.
IMPORTANT: La informació introduïda en aquest apartat estarà a l'abast de tot el personal dels centres on estigui o hagi estat matriculat. És 
responsabilitat de l'usuari no incloure-hi dades protegides per la LOPD.
Alumnat Fitxa alumne Observacions.png

Una vegada seleccionada aquesta pestanya, s'ha de seleccionar la matrícula actual per tal d'introduir les observacions pertinents, o bé seleccionar-ne una d'un curs anterior:

Alumnat Fitxa alumne Observacions Seleccionar matrícula.png

Únicament es poden introduir observacions del curs actual. En cas de que es seleccioni una matrícula d'un curs acadèmic diferent a l'actual i es premi el botó Edita observacions, apareixerà el següent missatge d'avís:

Alumnat Fitxa alumne Observacions Seleccionar matrícula diferent curs actual.png

En cas de que es vulgui introduir una observació d'un curs acadèmic anterior a l'actual, prèviament s'ha d'haver fet el canvi de curs des de l'opció de menú Canvi de curs acadèmic.Alumnat


Matrícula

Torna a Alumnat


...............................Menu alumnat matricula.PNG......Menu matricula ESO.PNG

........................................Menú centres infantil i primària................................................................Menú centres amb ESO
-Períodes de baixa
-Sol·licitud de nou alumnat
Quina opció triar?

- La Preinscripció permet fer la inscripció de l'alumnat per a una posterior matrícula.
- La Matrícula individual. Per fer servir aquesta opció hi ha d'ahver una pre-inscripció prèvia., i serveix per matricular alumnes d'una manera individualitzada, així com per consultar o modificar una matrícula existent. Des del Servei d'Escolarització es fa abans una pre-matrícula que el centre haurà de confirmar quan arribi l'alumne.
- La Matrícula col·lectiva requereix la preinscripció prèvia de l'alumnat. Utilitzarem aquesta opció per matricular el alumnes pel curs acadèmic següent.
- Es recomana crear els 'grups' de cada curs abans d'iniciar qualsevol procés de matrícula d'un any acadèmic (Veure la secció grups).


Pot ser útil: Els alumnes de secundària i batxillerat que després de l'avaluació ordinària compleixen els requisits per promocionar al curs següent (tot aprovat, o 1 o 2 matèries suspeses) poden ser matriculats de les matèries del curs següent (en el mes de juny o juliol), i esperar al mes de setembre, després de l'avaluació extraordinària, a ser matriculats de les matèries que finalment no han estat superades i són pendents per al curs següent.

En aquesta situació concreta per fer la matrícula es suggereix fer servir l'opció de la matrícula col·lectiva, matriculant als alumnes individualment. Aquesta opció pot resultar més àgil o còmode per dur a terme el procés de matrícula, estalviant-se haver de fer una cerca de cada alumne. D'aquesta manera es tenen junts en la mateixa pantalla tots els alumnes candidats a ser matriculats en el curs triat, al mateix temps que tota la llista de matèries.


Procés de matrícula (després de l'avaluació ordinària):

 • Accedir a l'opció Alumnat>>Matrícula>>Matrícula col·lectiva
 • Triar ensenyament i curs.
 • Triar un alumne.
 • Marcar les matèries que ha de cursar del curs següent. ( Ens oblidam de qualsevol matèria que pugui dur pendent de cursos anteriors)
 • Afegir l'alumne al grup (si ja es té clar)
 • Desar els canvis.
 • Triar un nou alumne i repetir les passes anteriors.


Procés de matrícula (després avaluació extraordinària): Partim del cas en que els alumnes (només)han estat matriculats de les matèries del curs següent abans de l'avaluació extraordinària.

 • Accedir a l'opció Alumnat>>Matrícula>>Matrícula de pendents.
 • Triar ensenyament i curs.
 • Marcar les matèries de cada alumne que apareixen a la graella.
 • Desar els canvis.Alumnat

Preinscripció

Aquesta opció permet realitzar la preinscripció d'alumnes per al curs següent. Per dur a terme aquesta tasca, l'usuari ha d'estar en el curs acadèmic actual i la mateixa pantalla mostra que es fan les preinscripcions per al curs següent. Les preinscripcions s'hauran de confirmar com a matrícules per al curs següent amb l'opció Matrícula col·lectiva des de l'any acadèmic actual o Matrícula individual des de l'any acadèmic següent.


Preinscripcio 2.PNG


Recomanació: Abans de començar el procés de preinscripció, és recomanable crear prèviament els grups de cada curs en el curs acadèmic següent.

Pot ser útil: Per als centres que tenen més d'una línia i mantenen els alumnes en el mateix grup quan passen d'un curs al següent, i vulguin emprar la matrícula col·lectiva, per agilitzar el procés es pot fer el següent:

 • Treballar amb dues pestanyes obertes en el navegador.
En una pantalla es té visible l'opció de Preinscripcions i en l'altre l'opció Matrícula col·lectiva.
 • Fer la preinscripció dels alumnes d'un curs i un grup concret.
 • Feta la preinscripció, se canviarà a la pestanya de la matrícula col·lectiva.
Fer la matrícula col·lectivadel curs i grup que acaba de ser preinscrit.
Tornar a la pestanya que té l'opció de preinscripcions,
Aquestes passes es repetiran per a cada grup de cada curs. D'aquesta manera s'estalvia la feina d'haver d'assignar manualment als alumnes en el nou curs acadèmic des de l'opció Alumnat>>Matrícula>Grups

A l'apartat de PMF (Preguntes Més Freqüents) de la pàgina principal d'aquesta ajuda hi ha disponible un manual que explica el procés en detall. S'hi pot accedir des del següent enllaç Procés Preinscripció.Preinscripció de l'alumnat per al curs 20XX-XX En aquesta opció s'han de cercar els alumnes d'un determinat ensenyament-curs i indicar a quin curs els volem preinscriure.
Actualment cursen -Escollir l’ensenyament (EI, EP, ESO, Batxilelrat, FPB, ...).

-Escollir el curs en què està matriculat en el curs acadèmic actual. -També es pot escollir el grup d’alumnes, o bé deixar l’opció per defecte ('Tots') de manera que apareguin els alumnes de tots els grups del nivell seleccionat.

Aquesta acció no implica que aquests alumnes ja quedin assignats a un grup per al curs següent.

Es preinscriuen per Una vegada introduïda la informació referent als estudis actuals, automàticament es carregaran les diferents opcions de matrícula a les quals es pot preinscriure l’alumnat per al curs següent.

-S'ha de seleccionar el curs desitjat i pitjar el botó Veure.


Llista de l'alumnat A continuació es mostrarà la llista d'alumnes que cursen els estudis seleccionats.


Llistapreinscripcio.png

Edita Per realitzar les preinscripcions s’ha de pitjar el botó Edita i marcar els alumnes que es volen preinscriure.

La columna Prom, informa si l'alumne ha promocionat: Promo.png, o no ha promocionat Nopromo.png. Si en el moment de fer la preinscripció els alumnes encara no han esta avaluats i per tant no s'ha pres la decisió de promoció, sempre es mostrarà no promociona, però si se sap que sí han de promocionar, es pot continuar el procés de preinscripció i de matrícula sense cap problema.


ProcesPreinscripcio.png

Per facilitar el procés de selecció d’alumnes, una vegada pitjat el botó Edita, apareixen una sèrie de botons a la part inferior de la pantalla: Tots, Cap, Alumne promocionat i Alumne no promocionat, ens permeten fer una selecció ràpida del grup d'alumnes segons indica el botó.

Una vegada que es tenguin triats els alumnes, s’ha de procedir a desar les dades pitjant el botó Desa o cancel·lar el procés, mitjançant el botó Cancel·la.

Només es preinscriuran els alumnes que tenguin marcat el requadre que hi ha a l'esquerra del nom.


ProcesPreinscripci2.png

Els colors de fons codifiquen la situació d'un alumne determinat referent a la seva matrícula o preinscripció per al curs següent.

Esborra preinscripcions Existeix la possibilitat d'esborrar una preinscripció. Per això, una vegada que s'ha localitzat a l'alumne del que es vol esborrar la preinscripció, (el nom de l'alumne s'ha de veure amb el fons de color groc), s'ha de pitjar el botó Esborra preinscripcions i se demana que es triïn els els alumnes dels que es vol esborrar la preinscripció.

Si la preinscripció que es vol esborrar apareix amb el fons de color taronja, aquesta no pot ser esborrada per un usuari d'un centre. En aquest cas s'ha de seguir la indicació que mostra la llegenda, és a dir, s'ha de contactar amb l'oficina d'escolarització corresponent. Aquest tipus de preinscripció no afecta en res al fet de fer la posterior matrícula de l'alumne (individual o col·lectiva).

S'ha de triar a l'alumne o alumnes dels que es vol esborrar la preinscripció i l'acció acabarà desprès de pitjar el botó Desa. En aquest moment l'alumne o alumnes queden en situació de tornar ser preinscrits per a un altre curs.

EsborraPreinscripcio.png


EsborraPreinscripcio2.pngMatrícula

Matrícula col·lectiva

CAL SABER. En els ensenyaments d'ESO i batxillerat, l'ús d'aquesta opció per fer la matrícula de l'alumnat NO MATRICULA les MATÈRIES PENDENTS.


Aquesta opció permet matricular, en bloc, tot l’alumnat prèviament preinscrit d’uns determinats estudis per al curs acadèmic següent. Apartat "Preinscripció"

Aquesta opció es du a terme dins l'any acadèmic anterior al que volem fer el procés de matrícula. És a dir, si es vol fer la matrícula col·lectiva per al curs 2011/12, aquest procés s'ha de fer estant en el curs 2010/11.

És aconsellable tenir creats el grups pel curs, abans de fer les matrícules.MatriculaColectiva.png


Seleccionar estudis preinscripció El primer que s’ha de fer és seleccionar els estudis per als quals es varen fer les preinscripcions en el seu moment (veure Preinscripció) i pitjar el botó Veure.


Filtre matricula Colectiva.png


Alumnat preinscrit Aquesta pantalla mostra la llista de totes les preinscripcions realitzades dels estudis seleccionats per al curs acadèmic següent i la llista de matèries que conformen els estudis escollits. En cas que no apareguin tots els alumnes es pot tornar a Preinscripció.

Per iniciar el procés de matrícula col·lectiva, s’ha de pitjar el botó Edita.


MatriculaColectivaEdita.png


Procés de matrícula col·lectiva S’han de marcar els alumnes que es desitja matricular i les matèries de les quals es volen matricular. És important revisar-ho abans de desar els canvis per evitar que l’alumnat estigui matriculat incorrectament d’àmbits, matèries o mòduls que no hagi de cursar.


A la part inferior de la pantalla, hi ha uns camps obligatoris que l’usuari ha de revisar. Aquests camps fan referència al període de matrícula (anual, 1r quadrimestre, etc.), la data de vigència de la nova matrícula, el tipus de matrícula (oficial, lliure, etc.), el torn d’assistència i el règim d’assistència de l’alumnat.


També s’ofereix la possibilitat d’assignar l’alumnat a un grup sempre i quan, el grup ja s’hagi creat amb anterioritat.

En cas de voler matricular i assignar a un grup concret l’alumnat des d’aquesta mateixa pantalla, s’han de seleccionar tots els alumnes que han de pertànyer al grup i fer la seva matrícula. Es repetirà el procés per a la resta de l’alumnat i grups.


Per facilitar la introducció d’aquesta informació, les opcions de període, tipus de matrícula, torn i règim d’assistència s’oferiran emplenades amb l’opció més habitual en la majoria de centres, de manera que l’usuari només les hagi de modificar si pertoca. La data de vigència per defecte serà sempre dia 1 de setembre del curs en el que s'ha de fer la matrícula.


 • Per defecte, les matèries comunes i obligatòries de cada nivell d'ensenyament venen marcades. L'usuari ha de ser el que ha d'acabar de triar les matèries corresponents fins a tenir el total de matèries de la matrícula. Si això no es fa en aquest punt del procés, després només es podrà rectificar manualment i alumne per alumne des de l'opció de matrícula individual.

En el cas d'Educació primària, també ve marcada per defecte l'opció d'idioma. Es important afegir en aquest moment si l'alumne fa Atenció Educativa o Religió. Si en el moment de fer la matrícula el centre encara no té clar quins alumnes han de fer cada una d'aquestes dues matèries, aleshores es recomana matricular-los a tots de l'opció majoritària en el centre, i posteriorment ja es farà la revisió manual i individual de cada alumne que es vegi afectat pel canvi.


MatriculaColectivaRel AtEdu.png
Botons addicionals Per facilitar el procés de selecció d’alumnes i matèries, una vegada pitjat el botó Edita, ens sortiran uns botons addicionals (Tot l’alumnat, Cap alumne, Totes les matèries i Cap matèria). Aquests ens permeten marcar o desmarcar tots els registres d’alumnes i matèries que es mostren en pantalla.


Finalment, una vegada establerts tots els valors, s’han de confirmar les matrícules amb el botó Desa o es pot anul·lar tota l’operació amb el botó Cancel·la.Matrícula

Matrícula individual

Aquesta opció permet matricular l’alumnat de manera individual. A més, permet modificar, esborrar o donar de baixa una matrícula, així com fer una cerca dels alumnes matriculats en el centre.

Cal tenir present que aquesta aplicació és comuna per a tots els centres educatius i, per tant, fa feina sobre una única base de dades. Això vol dir, entre d’altres coses, que un alumne només serà introduït una sola vegada dins el sistema i a partir de llavors, les seves dades estaran a la disposició de tots els centres per poder realitzar les seves matrícules.

L'opció Sol·licitud de nou alumnat és gestionada per personal de la Conselleria.


Cerca de l'alumnat Per a localitzar un alumne dins el sistema s’han d’introduir algunes dades significatives dins els camps de l’apartat Alumne: número d’expedient, sexe, data de naixement, telèfon fix i mòbil, nom i llinatges, etc., per tal de localitzar-lo dins la base de dades.
Àmbits de cerca Existeixen diferents possibilitats pel que fa al conjunt d’alumnes sobre els quals es vol fer la cerca:
- Sobre l’alumnat matriculat durant aquest curs en el nostre centre, indicant opcionalment uns estudis.
- Sobre l'alumnat del nostre centre independentment de si estan o no matriculats en aquest curs acadèmic.
- Sobre tota la base de dades d’alumnat del sistema, indicant opcionalment uns estudis. (Només és visible per usuaris autoritzats)
Una vegada definits els criteris de cerca, emplenant els camps corresponents, pitjar el botó Cerca.
Matricu individual.png


Nota Per tal d’evitar una sobrecàrrega de dades, el nombre d’alumnes que pot retornar una cerca s’ha limitat a 50. Això vol dir que, si els criteris de cerca indicats provoquen una llista de coincidències de més de 50 alumnes, l’aplicació mostrarà el següent missatge, obligant a l’usuari a refinar més la cerca per a reduir el nombre d’alumnes trobats.
Missatge error Sobrecarrega2.pngSi el resultat de la cerca és un nombre menor o igual, aquest es mostra a la part dreta de la pantalla que s'anomena: Llista d’alumnat.


Llista d'alumnat Mostra la relació d'alumnes que compleixen els criteris de cerca.

A partir d'aquí, es poden consultar o modificar les dades de la matrícula d'un alumne o fer una nova matrícula si se és un usuari autoritzat.

Si s'ha fet la cerca per llinatges i/o nom i no es troba l’alumne dins el sistema, el resultat de la cerca ens torna el següent missatge:

MatriculaIndividual2.png

Dins aquesta pantalla, s'ha d'escollir l’alumne desitjat de la llista fent un clic.


Matricul possibles.png


Llista de matrícules Després d'haver fet el clic sobre el nom de l'alumne que volem consultar, aquesta opció mostra la relació de matrícules de l’alumne seleccionat al llarg de la seva vida acadèmica.

S’ha d'escollir una de les matrícules d’entre les que surten a la llista (en cas de voler consultar-la), o bé pitjar el botó Nova matrícula si el que es vol fer és donar d’alta una nova matrícula. (Només podran fer noves matrícules aquells centres que tenguin el permís necessari activat i els seus nous alumnes no han de passar per les oficines d'escolarització).

En tot moment, es pot tornar de la llista de matrícules a la llista d’alumnes pitjant el botó Torna a la llista d’alumnes.

CAL SABER: Per modificar o esborrar una matrícula d'un any acadèmic diferent al que es té configurat per defecte, s'ha de canviar de curs acadèmic, accedint a l'any de la matrícula que interessa modificar o esborrar.

Llista de matricul.png

Fer nova matrícula

Fer una nova matrícula REQUISIT PREVI: Hi ha d'haver una preinscripció per poder fer una matrícula. Aquesta la farà el centre si l'alumne estava en el centre el curs anterior. Cas contrari, si l'alumne, arriba per primera vegada al centre, la preinscripció l'haurà feta el servei d'escolarització.


1.- Cercar i triar l'alumne (al costat del nom apareixerà la paraula Preinscripció)


Matricula preinscripcio 1.PNG
2.- Triar la línia de la preinscripció per convertir-la amb matrícula. (Al camp observacions apareix com a Preinscripció)
Matricula preinscripcio 2 1.PNG


3.- Es desplega la llista de matèries. Aquí s'ha de pitjar el botó Edita i després marcar totes les matèries que hagi de cursar l'alumne. A més s'ha de revisar la data de vigència, i se pot aprofitar per afegir l'alumne al grup.


Matricula preinscripcio 3 1.PNG


4.- Pitjar el botó Desa per acabar.


Matricula preinscripcio 4 1.PNGSeguidament es mostra tota la informació necessària per dur a terme la matrícula de l’alumnat. Es distingeixen dues zones a la pantalla:

Part esquerra

Tenim l’apartat de Dades de la matrícula on es mostra la informació més rellevant de l’alumne i de les dades de la matrícula.
S’ha de revisar la informació que apareix en els camps grocs. Per defecte apareixen emplenats amb l'opció que tenen la majoria dels centres. Confirmeu que la data de vigència és la que voleu.
Si els grups estan creats podem assignar l'alumne a un grup des d’aquesta pantalla.

Part dreta

Tenim l’apartat Matèries, on es mostren totes les que oferta el centre referents als estudis dels quals es fa la matrícula. Aquí, el que s’ha de fer és marcar les matèries de les quals es vol matricular a l’alumne.
Les icones de la part inferior de la llista de matèries permeten a l’usuari veure l’arbre de matèries complet del curs que s’ha triat o bé únicament mostra les matèries segons el criteri de la icona triada.

Una vegada establerta tota la informació necessària en els dos apartats s’ha de confirmar la matrícula pitjant el botó Desa o tornar enrere tota l’acció pitjant el botó Cancel·la.

VeureMateriesMatriculades.png


Consultar, modificar o eliminar una matrícula ja existent:

Edita Permet modificar la matrícula que s'està visualitzant. Una vegada s'ha clicat el botó Edita, el botó Desa guarda els canvis que s'hagin fet i el botó Cancel·la surt sense desar cap canvi.
Períodes de baixa Permet donar de baixa un alumne en el centre. A l'apartat corresponent, Períodes de baixa, hi ha una explicació més detallada.
Esborra Elimina definitivament la matrícula seleccionada.

Per eliminar una matrícula, s'ha d'estar en el curs acadèmic de la matrícula que es vol eliminar.

Nova matrícula Permet donar d’alta una nova matrícula des d’aquí seguint les mateixes passes que a l’apartat Nova matrícula d’aquest manual. (Està situat en aquesta mateixa pàgina)
Torna a la llista de matrícules Permet tornar a la llista de matrícules que té l’alumne en qualsevol moment.
Imprimeix certificat Genera i imprimeix un certificat de la matrícula actual.
Imprimeix resguard Genera i imprimeix un resguard de la matrícula actual.
Horari Mostra la informació de l'alumne del qual s'estan consultant les dades, relativa a l'horari que té de cada matèria matriculada. El funcionament d'aquesta pantalla queda explicat en detall en la següent secció Horari alumnat personal
Matricula Horari PBaixa.pngDonar de baixa una matrícula/alumne

Una vegada seleccionada la matrícula de l'alumne, es pot accedir a la informació referent als períodes de baixa d'aquesta matrícula.

Per accedir-hi s’ha de pitjar el botó Períodes de baixa. A continuació s’accedirà a la següent pantalla:


Nou registre Clicant aquesta opció es poden anar indicant successius períodes de baixa de l’alumne referents sempre a la matrícula amb la qual s’està treballant. Així es pot enregistrar qualsevol període de baixa i d’alta.

Les dades que s’han d’indicar en aquesta pantalla, de manera obligatòria, són la data d’inici de la baixa i el motiu. Opcionalment, es pot indicar també informació referent al centre on se’n va l’alumne així com unes observacions per aprofundir en la baixa de l’alumne.

El camp Data fi, NOMÉS s'ha d'emplenar en cas que l'alumne torni al centre que el té donat de baixa, dins el mateix any acadèmic en que s'ha produït la baixa.


Edita Per tancar un període de baixa i, per tant, tornar a donar d’alta la matrícula de l’alumne en el centre, el que s’ha de fer és modificar el període de baixa obert amb anterioritat, indicant-li una data de finalització de la baixa i, opcionalment, el centre des d’on torna l’alumne.

Per desar aquests canvis s’ha de pitjar el botó Desa, en cas de voler desfer-los, el botó Cancel·la.

Esborra Ho triarem quan es vulgui esborrar una baixa ja feta.


Periodes baixa.png

Sol·licitud de nou alumnat

Aquest botó només és visible per centres autoritzats en que es possible que els alumnes que hagin de donar d'alta no hagin de passar per les oficines d'escolarització , com ara els alumnes de 0 a 3 anys en els centres d'educació infantil, alumnat que es pot matricular en centres d'adults, alumnat de centres privats.


Sol·licitudNouAlumnat.png


Quan es prem el botó Sol·licitud de nou alumnat, s'accedeix a una nova pantalla on s'introduiran les dades necessàries de l'alumne que es vol afegir a la base de dades, per ser posteriorment matriculat. Quan es desen les dades, aquestes arriben a l'equip del GestIB per ser validades i confirmades i generant un canvi en l'estat de la sol·licitud, passant generalment de l'estat de pendent a l'estat admesa.Sol·licitudNouAlumnat2.png


Quan es desen les dades, aquestes arriben a l'equip del GestIB per ser validades i confirmades i generant un canvi en l'estat de la sol·licitud, passant generalment de l'estat de pendent a l'estat admesa. Un cop es veu que la sol·licitud ha estat admesa (després de pitjar el botó Estat de les sol·licituds), el centre ha de reprendre el procés de la matrícula, des de l'opció Alumnat>>Matrícula>>Matrícula individual. Aquesta vegada es farà la cerca de l'alumne triant el criteri Cercar dins tota la base de dades (Opció només habilitada en determinats centres) .


Sol·licitudNouAlumnatPAD.pngMatrícula

Grups

Alumnat<<Matrícula<<Grups


Aquesta opció permet consultar, modificar, donar d’alta i eliminar grups dels diferents ensenyaments i cursos.

També es pot fer una assignació individual de l’alumnat als grups ja creats.

No poden quedar alumnes sense assignar a un grup.

Es recomana crear tots els grups del centre abans de començar qualsevol procés de matrícula per a un nou any acadèmic.


IMPORTANT: A partir del curs 2015/2016 la implantació dels estudis de PMAR requereix que es creï un grup exclusiu per als alumnes que hi estiguin matriculats.Aquesta opció permet crear nous grups, i veure/modificar/esborrar els ja creats (Modificar dades grup).


Tutor/a del grup

CAL SABER

 • El càrrec de tutor/a és l'únic càrrec que s'assigna fora de la fitxa de les dades personals del professorat.
 • Se recomana assignar el càrrec de tutor/a quan es crea el grup. Cas que no sigui possible, es convenient que el càrrec estigui ben assignat dins el mes de setembre.
 • En els centres públics, tots els tutors de tots els grups, han d'estar ben assignats per poder fer sense problema la proposta de tutors, quan la Conselleria ho sol·licita, per tal de poder gestionar el complement econòmic, si correspon, i actualitzar el reconeixement de la tasca en el seu full de serveis. La proposta de tutors es sol fer en el mes d'octubre.
 • Un tutor es pot afegir a un grup en qualsevol moment del curs. Aquest cas es pot aplicar en el cas de tenir una persona substituta que ha d'assumir el càrrec.
 • En els centres públics, no es pot modificar ni esborrar un tutor/a d'un grup si aquest forma part d'una proposta de tutors tancada. Si es dona el cas, el centre ha de contactar amb el personal del Servei de primària o secundària, segons sigui el nomenament que tengui la persona afectada, per informar del cas i rebre les instruccions a seguir.

Filtre grups

Filtre grups Triar ensenyament, i estudis. Cas de grups d'ESPA també es triarà el període, sinó per defecte s'ha de deixar l'opció Anual. Pitjar el botó Cerca. Aquesta acció farà que es visualitzin els grups ja creats, segons els criteris seleccionats.
Grups filtre dades.PNG


Grups filtre dades desplegat.PNG


Cas que no hi hagi cap grup apareixerà el següent missatge a la pantalla, i aleshores es té la possibilitat de crear-ne un de nou seguint les passes que es mostren més abaix.
Grups filtre dades no grup.PNGNou grup

1.- Triar l’ensenyament, el curs i el període del qual es vol crear el grup i pitjar el botó Nou grup, que ens durà a la següent pantalla. El valor Quadrimestral, dins el camp Període, només es fa servir a centres d'adults i a centres de regim especial.

Grups filtre dades.PNG


2.- Triar el torn, el règim, i el nom del grup. El programa ofereix la lletra del nom del grup. Aquesta es pot canviar, triant la que interessi de la llista que es desplega. Per als grups de PMAR es recomana fer servir la lletra P.


Grups nou grup.PNG

3.- Altres informacions del grup.

 • Curs de referència, s'ha d'emplenar en els ensenyaments de formació professional. Aquest camp informa de si els alumnes del grup que es crea són de primer curs (només cursen mòduls de primer), de segon (només cursen mòduls de segon), de primer i segon (estan matriculats en mòduls dels dos cursos).
 • Quoficient, el valor per defecte ha de ser 1. Aquest camp està destinat als centres unitaris, que modificaran el valor per poder informar d'aules que agrupen alumnes de diferents edats.
 • Casella No accepta missatges de les famílies, marcant-la es deshabilitarà la possibilitat de que els pares dels alumnes puguin enviar i rebre missatges dels tutors del grup des de l'opció de Famílies.


IMPORTANT: En els ensenyaments de Formació Professional (FBP, grau mitjà i grau superior) s'ha d'informar de la data en que comencen les activitats lectives, per necessitat obligada per part del Fons Socials Europeus.
Grups nou grup FP.PNG4.- Assignar el tutor del grup (aquesta informació es pot afegir o modificar en qualsevol altre moment). Si s'afegeix el tutor, és obligatori posar la data d'inici.

Centres públics: És important i necessari informar els tutors de cada grup per poder confirmar el càrrec en el moment de fer la proposta de tutors que permet el reconeixement del mèrit en el full de serveis.


En el cas dels ensenyaments en que es fan pràctiques en empreses, en el moment de crear el grup
s'ha d'indicar qui és el tutor del grup i qui la persona que farà la tutoria d'FCT del grup. Per tant, hi ha d'haver 2 tutors informats, encara que es tracti de la mateixa persona.


Grups Tutors FCT.pngGrups tutor FCT.PNG
Modificar dades grup

Modificar dades grup Triar ensenyament i curs del que es vol consultar/modificar un grup. Pitjar el botó Cerca. Fer un clic sobre el nom d’un grup concret. A partir d'aquí, es podrà veure tota la seva informació a l’apartat de la pantalla Dades del grup.

Si es vol fer algun canvi en el grup triat (ja siguin dades del grup, assignar alumnes o eliminar alumnes del grup), s’ha de pitjar el botó Edita. D’aquesta manera s’habilita la possibilitat de modificar-lo.

Grups filtre dades desplegat.PNG


Assignar/Llevar alumnes a un grup

Si en el moment de fer la matrícula de l'alumne, aquest no ha estat afegit al grup, aquesta és l'opció per fer-ho.


En el moment d'accedir a un grup concret,si hi ha alumnes sense assignar, aquests apareixeran al quadre de l'esquerra. Per assignar els alumnes al grup triat, aquests es poden traspassar un a un, o en bloc, seguint les passes que es detallen a continuació:


1.- Triar Ensenyament i curs, i pitjar el botó Cercar per poder triar el grup al que volem afegir alumnes.
2.- Seleccionar tots els alumnes que han de formar part del grup triat (es poden usar les tecles 'shift' i 'Ctrl').
3.- Pitjant la fletxa Fletxa dreta grups.PNG els alumnes seleccionats passaran automàticament al requadre de la dreta passant a formar part del grup.
4.- Per acabar, pitjar el botó Desa.


Per llevar alumnes d'un grup:

1.- Triar Ensenyament i curs, i pitjar el botó Cercar per poder triar el grup al que volem afegir alumnes.
2.- Seleccionar tots els alumnes que no han de formar part del grup triat (es poden usar les tecles 'shift' i 'Ctrl').
3.- Pitjant la fletxa Fletxa esquerra grups.PNG i els alumnes seleccionats passaran automàticament al requadre de l'esquerra deixant de formar part d'un grup.
4.- Per acabar, pitjar el botó Desa.
Grups gestio alumnes.PNG


Eliminar un grup Un grup només es podrà eliminar si no té alumnes assignats. Per fer-ho s’han de seguir les següents passes:
1.- Triar el grup que es vol eliminar
2.- Comprovar que el grup triat no té alumnes assignats
3.- Pitjar el botó Esborra.
MatrículaImportació dades escolarització

Programes internacionals

Convalidacions


Avaluació

Abans d'avaluar cal saber...

 • Aquesta opció permet introduir, modificar i eliminar les qualificacions referents a l’alumnat seleccionat en cada moment.
 • Des d'aquesta opció s'accedeix també a l'avaluació d'aprenentatge pels ensenyaments d'educació infantil i primària. I les competències bàsiques en el cas de secundària.
 • Per poder avaluar és requisit tenir els grups creats i tot l’alumnat assignat a un grup.
 • El professorat que no té cap càrrec en el centre i que no té assignat cap permís especial per avaluar, per poder posar notes al seu alumnat sense problemes ha de tenir un horari vinculat al grup i els alumnes han d'estar ben assignats a cada matèria en la que s'han matriculat a l'opció horari de l'alumnat. I a més s'ha d'estar en el període de dates autoritzades per part del centre.


Opcions per avaluar Es pot avaluar amb llistes desplegables o icones als ensenyaments d'EI/EP.

Es pot avaluar per alumne o per matèria a ESO i batxillerat. En aquests ensenyaments, a més s'ha afegit l'opció de poder avaluar per matèria pendent.

El procés d’avaluació és el mateix en ambdós casos, la diferència està en el moment de triar una opció o l’altra en el camp Avaluar amb o en el camp Avaluar per.


Avaluacio Ei EP.png


Avaluacio secundaria.png


Avaluació de l’alumnat Seleccionar l'Ensenyament, el Curs, el Grup i el Criteri per avaluar, i pitjar el botó Cerca. A continuació s'ha de seleccionar l’alumne desplegant el camp que conté la llista dels alumnes o pitjant les fletxes. Botons Dalt Avall.png.
Avaluar alumne.png


** A partir d'aquí es poden obtenir diferents pantalles. Dependrà del tipus d'ensenyament escollit (Educació infantil/primària/secundària) **

Educació infantil

Per l'avaluació d'aquesta etapa s'ha posat a disposició dels centres un model orientatiu facilitat pel Servei d'Ordenació.


AvaluacioEI 1.jpg


El funcionament d'aquesta pantalla és el següent:

1- Pitjar el botó Edita per poder avaluar i també introduir les observacions.
2- Triar l'ítem d'avaluació.
3- Triar el concepte corresponent a l'ítem escollit.
4- Situar-se a la casella de l'avaluació desitjada.
5- Triar de la llista desplegable un element.
6- Pitjar el botó Desa per guardar el canvis.
Botó Veure tot. Aquest permet veure totalment desplegada la graella dels ítems de l'avaluació d'aprenentatge amb tots els seus components.
Es pot avortar el procés d’avaluació en qualsevol moment pitjant el botó Cancel·la, el botó Cerca, o canviant d’alumne.

AvaluacióEI 2.jpg

Educació primària

Aplicació LOMQE A partir del curs 2014/2015: Les notes finals de cada curs han de quedar posades en l'avaluació anomenada ORDINÀRIA, que és d'on l'aplicació agafa les dades per mostrar en la documentació oficial.

17 Març 2015: Ordre d'avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes Balears > BOIB 37


En aquesta etapa, a més de triar si es vol avaluar per alumne o per matèria hi ha una opció més, que permet triar com és vol avaluar, si fent servir llistes desplegables amb les notes o per icones, tal com es mostra a la imatge. Cal recordar que l'opció Avaluar per Matèria pendent és només per a ESO i Batxillerat.

Avalalumnetriatprim1.png


Si s'ha triat avaluar per Alumne, després de pitjar el botó Cerca, es mostrarà tot l'alumnat que està matriculat en el curs i grup seleccionats.

PrimariaPerAlumne.png


Si s'ha triat avaluar per Matèria, després de pitjar el botó Cerca, es mostrarà tot l'alumnat matriculat en el curs, grup i matèria seleccionats.

PrimariaPerMateria.png


Avaluar amb llistes desplegables Les passes a seguir són les següents:
1- Pitjar el botó Edita
2- Accedir a la columna de l’avaluació corresponent.
3- Triar la matèria o l'alumne, desplegar la llista que conté totes les qualificacions possibles i triar la que es vol. També es pot teclejar la lletra inicial de la nota que es vol posar (B per Bé, S per Suficient, etc.).
4- Pitjar el botó Desa per acabar.
Es pot avortar el procés d’avaluació en qualsevol moment pitjant el botó Cancel·la, el botó Cerca, o canviant d’alumne fent ús de les fletxes Botons Dalt Avall.png.


AvaluarLlistesdesplegables.png


Avaluar amb icones Les passes a seguir són les següents:
1- Pitjar el botó Edita
2- Accedir a la columna de l’avaluació corresponent.
3- Triar la matèria o l'alumne, i fer un click sobre la nota que se vol posar, aquesta quedarà marcada en color verd.
4- Pitjar el botó Desa per acabar.AvaluarIcones.png
Observacions per als butlletins: De caràcter general, RE-Reforç Educatiu, ACS-Adaptació Curricular Significativa

 • Per poder posar observacions, primer de tot s'ha d'haver pitjat el botó Edita
 • Per posar observacions generals es farà un clic sobre la icona Observacio1.pngque hi ha al costat del nom de cada avaluació.
Aquestes observacions son individuals per a cada alumne i apareixeran en el seu butlletí.
En el cas de l'avaluació ordinària també es podran fer observacions perquè apareguin en documents oficials com ara l'acta d'avaluació, l'expedient acadèmic o l'historial acadèmic.
 • Per posar observacions relatives a RE, primer s'ha de posar una nota a la matèria, després s'ha de marcar la casella de la columna RE i finalment se pitjara sobre la icona Observacio1.png per poder fer les observacions corresponents.
 • Per posar observacions relatives a ACS, primer s'ha de posar una nota a la matèria, després s'ha de marcar la casella de la columna ACS i finalment se pitjara sobre la icona Observacio1.png per poder fer les observacions corresponents.
 • Quan s'han posat observacions, visualment es reconeix perquè la icona apareix de color vermell Llibre vermell.pngVeure tot En qualsevol moment podem optar per tenir visibles o no les columnes de cada una de les avaluacions. Per això hem de pitjar el triangle invers que apareix al costat de l’avaluació Boto Veure-tot.png.

Si tenim avaluacions ocultes, el botó Veure tot, desplega totes les columnes que estaven ocultes.


Avaluació d'aprenentatge

Des de la pantalla d’avaluació d’un alumne prèviament seleccionat, abans de pitjar el botó Edita, podem accedir a la pantalla que conté la informació avaluada o pendent d’avaluar referent a l’avaluació d’aprenentatge amb el botó Avaluació d’aprenentatge.

IMPORTANT L'ítem Dades personals i significatives, només està habilitat per a l'avaluació ordinària de sisè de primària, perquè és d'introducció obligada per poder generar l'informe d'aprenentatge que s'ha d'enviar al centre de secundària on l'alumne continuarà els seus estudis.


Aprenentatge sise.pngA la darrera avaluació del curs, l'alumnat ha de quedar informat de la decisió de promoció al curs següent. Això es farà triant SI o NO a la casella que s'indica a la pantalla anterior. En el cas de l'alumnat de final de cicle (2n, 4t i 6è), a més s'haurà d'afegir l'avaluació.

Promoció definitiva

A la darrera avaluació del curs, l'alumnat ha de quedar informat de la decisió de promoció al curs següent. Això es farà triant SI o NO a la casella que s'indica a la pantalla anterior. A més s'haurà d'afegir l'avaluació

Aquesta informació també es pot introduir, de manera més ràpida, des de l'opció del menú Alumnat>>Avaluació>>Promoció/Proposta de títolAvaluarPromocioDefinitiva.pngNota mitjana de l'etapa

El darrer curs de l'etapa ofereix més informació. En aquest cas, es mostra una nota mitjana de l'etapa. Les mitjanes que apareixen en aquesta pantalla són les que l'aplicació calcula i ofereix a partir de les notes de que es disposa.

Se recomana revisar la nota mitjana, ja que aquesta es calcula en funció de totes les notes de l'etapa que el programa localitza a l'avaluació ordinària de cada curs de l'etapa. És possible que algún centre no tengui introduïdes totes les qualificacions de tots els cursos a una avalaució ordinària.

La mitjana podrà ser modificada o afegida manualment(en el cas, per exemple, d'alumnat de procedència estrangera del que per edat accedeix a un curs , que no sigui 1r, i del que no es disposa de cap informació acadèmica),de des de l'opció del menú Alumnat>>Avaluació>>Mitjanes


Avaluacio mitjana primaria.PNG
ESO / Batxillerat

Curs acadèmic 2015/2016: 1ª promoció de titulats d'aquestes etapes segons la llei d'educació LOMQE


AvaluarSEcundaria.png


 • Aquesta pantalla mostra totes les matèries de les que està matriculat l'alumne. Es llisten primer les matèries del curs que s'està cursant, i a continuació les matèries pendents de cursos anteriors.
 • Exempció: Si un alumne està oficialment exempt de cursar alguna matèria, ha d'estar matriculat de la matèria i després se li ha de fer l'exempció corresponent des de l'opció del menú Alumnat>>Matrícula>>convalidacions/Renúncies/Exempcions. Fet això la matèria apareixerà de color verd a la pantalla d'avaluació.


Com avaluar Les passes a seguir són les següents:
1- Pitjar el botó Edita
2- Accedir a la columna de l’avaluació corresponent.
3- Triar la matèria o l'alumne, desplegar la llista que conté totes les qualificacions possibles i triar la que es vol. A ESO i PQPI es pot teclejar la lletra inicial de la nota que es vol posar (B per Bé, S per Suficient, etc.).
4- Pitjar el botó Desa per acabar.
Es pot avortar el procés d’avaluació en qualsevol moment pitjant el botó Cancel·la, el botó Cerca, o canviant d’alumne fent ús de les fletxes (Botons Dalt Avall.png).


Promoció definitiva

SecundariaPromocioDefinitiva.png


Quan es dona per acabat el curs , en convocatòria ordinària o extraordinària, tot l'alumnat ha de quedar informat de la decisió de promoció al curs següent. Això es farà triant SI o NO a la casella que s'indica a la pantalla anterior. I a més s'haurà d'afegir també en quina avaluació.

Aquesta informació també es pot introduir, de manera més ràpida, des de l'opció del menú Alumnat>>Avaluació>>Promoció/Proposta de títol


SecundariaPromocioDarrerCurs.png


Alumnat de batxillerat que ha cursat matèries a distància

Cas que algun alumne de batxillerat cursi o hagi cursat matèries de batxillerat distància, el centre que té a l'alumne matriculat en la modalitat de presencial, podrà consultar les notes parcials i finals obtingudes en el centre on l'alumne està matriculat a distància. Aquesta informació es fa visible en el moment que es pitja el botó Info. Batx. dist.. Això es mostra a la següent imatge.


Avaluacio bat dis.png
El darrer curs de l'etapa (4t ESO, 2n PQPI, 2n Batxillerat) requereix més informació. Serà necessari informar de si l'alumnat està proposat per títol i revisar la nota mitjana.

Les mitjanes que apareixen en aquesta pantalla són les que calcula i ofereix l'aplicació a partir de les notes de que es disposa.

La mitjana podrà ser modificada o afegida manualment(en el cas, per exemple, d'alumnat de procedència estrangera del que per edat accedeix a un curs , que no sigui 1r, i del que no es disposa de cap informació acadèmica),de des de l'opció del menú Alumnat>>Avaluació>>Mitjanes

.

Cicles formatius


Cicles 1.png Cicles 2.png • Aquesta pantalla mostra tots els mòduls dels que està matriculat l'alumne en el curs actual.
A més també es poden veure tots els mòduls que hagi pogut cursar anteriorment i que han estat superats.
 • Exempció: Si un alumne està oficialment exempt de cursar el mòdul Formació en centres de treball (FCT), ha d'estar matriculat del mòdul i després se li ha de fer l'exempció corresponent des de l'opció del menú [[Convalidacions / Renúncies / Exempcions
Alumnat>>Matrícula>>convalidacions/Renúncies/Exempcions]]. Fet això, aquest mòdul apareixerà de color verd a la pantalla d'avaluació.
 • Convalidació / Renúncia. Quan un alumne demana la convalidació o renúncia d'un mòdul i se li concedeix, per poder deixar-ho constància d'aquest fet a l'aplicació, l'alumne ha d'estar matriculat del mòdul o mòduls convalidats/renunciats i després se li ha de fer convalidació o renúncia corresponent des de l'opció del menú Alumnat>>Matrícula>>convalidacions/Renúncies/Exempcions. Fet això, els mòduls apareixeran d'un color diferent a la pantalla d'avaluació.
IMPORTANT: A partir del curs 2014/20415 les convalidacions dels mòduls es fan des de la pantalla d'avaluació perquè computen amb el valor de 5 a l'hora de calcular la nota mitjana del títol. El Gestib recolleix aquesta opció normativa amb la qualificació Convalidació-5. Aquesta qualificació ha de constar , com a mínim, a columna de l'avaluació ordinària.
BOE 182 30/julio/2011 article 38
BOIB 177 29/novembre/2012
 • Mòdul de suport. Aquests mòduls apareixen en color taronja a la pantalla d'avaluació.Com avaluar Les passes a seguir són les següents:
1- Pitjar el botó Edita
2- Accedir a la columna de l’avaluació corresponent.
3- Triar la matèria o l'alumne, desplegar la llista que conté totes les qualificacions possibles i triar la que es vol. .
4- Pitjar el botó Desa per acabar.
Es pot avortar el procés d’avaluació en qualsevol moment pitjant el botó Cancel·la, el botó Cerca, o canviant d’alumne fent ús de les fletxes Botons Dalt Avall.png.
Promoció definitiva

CiclesPromocioDefinitiva.png


IMPORTANT: Com que els noms de les avaluacions que apareixen en el programa són comuns a tots els ensenyaments, a la pantalla apareix avaluació ordinària (que se correspon amb la 1a convocatòria) i extraordinària (que se correspon amb la 2a convocatòria), que són les opcions que es podran triar.

En els documents oficials relacionats amb la formació professional apareixerà 1a i 2a convocatòria (que és el que ha d'aparèixer segons la normativa).

Recordar que les qualificacions finals (definitives) han d'estar introduïdes a la columna de l'avaluació ordinària o extraordinària segons la convocatòria en que el mòdul hagi quedat superat.


 • Dret a 2na convocatòria del curs 20xx-xx: S'ha d'informar o no en funció de si se dona a l'alumne aquest dret.
 • Accedeix a FCT: S'ha d'informar o no en funció de si l'alumne accedeix a FCT. No s'ha d'informar en el cas d'exempció.
 • en avaluació: Si l'alumne accedeix a FCT s'ha d'informar en quina convocatòria ho fa.
 • Promoció definitiva: S'ha d'informar només en el cas que l'alumne passi de 1r curs a 2n curs.
 • en avaluació: Se informa de en quina avaluació es determina la promoció definitiva.
 • Proposta de títol: Se informarà només en el cas en que l'alumne ha superat tots els mòduls del cicle.
 • en avaluació: S'ha d'indicar en quina avaluació/convocatòria es reuneixen tots els requisits per ser proposat pel títol.


La mitjana que apareix en aquesta pantalla és la que calcula i ofereix l'aplicació a partir de les notes de que es disposa.

La mitjana podrà ser modificada o afegida manualment, des de l'opció del menú Alumnat>>Avaluació>>Mitjanes. Quan es proposa a una persona per a l'expedició del títol és quan té totes les matèries necessàries superades, per tant, són únicament aquestes les que es tenen en compte. La decisió de titulació és responsabilitat del centre.
Imprimir llista alumnes amb qualificacions

L'aplicació dóna l'opció de poder llistar un alumne amb les seves qualificacions o bé llistar la relació d'alumnes amb les qualificacions obtingudes en una matèria concreta.

Aquesta opció no està disponible a l'ensenyament d'Educació infantil ni per als ensenyaments d'Educació especial.

Per poder obtenir aquesta llista s'ha d'accedir a la pantalla d'avaluació, triar ensenyament curs i grup.

Avaluacio BotoImprimeix.PNG


Si es vol fer la llista per un alumne, aleshores el criteri d'avaluació serà Per alumne
Si es vol fer la llista de tots els alumnes matriculats en una matèria concreta, aleshores s'ha de triar el criteri d'avaluació Per matèria.

Les imatges següents mostren els models de les llistes que s'obtenen en cada cas.


LlistaAlumne notes.PNG


LlistaMateria notes.PNGMenú d'Avaluació


Matrícula d'honor (nova operativa en el curs 17/18)

A partir del curs 17/18, Gestib incorpora una opció per poder informar de la matrícula d'honor d'un alumne sense haver de fer una diligència.

Aquesta opció està disponible per al darrer curs dels següents ensenyaments: Batxillerat, ESO, Formació professional ( FPB, CFGM, CFGS)

 • Passes a seguir:
 • Anar a la pantalla d'avaluació i localitzar a l'alumne que ha de tenir aquesta menció.
Alumnat>>Avaluació>>Avaluació
 • Pitjar el botó edita i marcar la casella Atorgada matrícula d'honor
MatriculaHonor.png
 • Confirmada aquesta opció, l'aplicació genera automàticament una diligència a tota la documentació de l'alumne que mostra informació relativa a la seva avaluació (butlletí, certificat, historial, expedient, acta d'avaluació.


Personal del centre

Menu personal feb2019 escalat.PNG

Dades personals
Adreces
Dades administratives
Destinació
Càrrecs i departaments
Autoritzacions i perfils d'aplicació
Dades personals
Adreces
Dades administratives
Destinació
Càrrecs
Autoritzacions i perfils d'aplicació
FaltesSuggeriment:

A l'inici del curs escolar, convé assegurar-se de que estiguin definides totes les places del professorat del centre. És recomanable tenir-les sobretot per a la creació d'horaris del centre.
En aquesta opció es concentra tota la informació personal i administrativa del personal del centre.
En ella es troba definida l’estructura del centre pel que fa a les places que té habilitades i que ha d’assignar al seu personal. El centre es qui s’encarrega de donar d’alta i mantenir les seves places.
En el cas de nou personal al centre, si aquest no ha treballat mai a la conselleria d'aquesta comunitat autònoma, s’haurà de fer una sol·licitud d’alta.
Desprès de rebre les seves dades, el primer que s’ha de fer és comprovar que la seva plaça estigui definida i assignar-li una destinació.

GestIB

Fitxa Professor

Torna a Personal del centre


Aquesta opció permet realitzar consultes i modificacions de la fitxa de qualsevol professor que estigui destinat al centre.


Cerca professor

Filtre de dades Per localitzar un professor del centre, es poden introduir algunes dades significatives dins l'apartat de filtre de dades, com ara el primer llinatge, el sexe o el document d'identitat, o bé teclejar només les primeres lletres o caràcters, i pitjar el botó Cerca.
Si s'activa l'opció Només destinacions actives, únicament us apareixeran els professors que tenguin una destinació que no estigui donada de baixa en el vostre centre.
Fitxa Professorat.pngEl botó Cerca mostra el llistat del professorat destinat al centre.


Per accedir a la consulta i/o modificació de les dades d'un professor, s'ha d'accedir a la seva fitxa pitjant damunt el seu nom a la llista que apareix com a resultat de la cerca.Fitxa Professorat Llistat professors.png
Una vegada dins la fitxa d'un/a professor/a del nostre centre, es podrà accedir a les diferents pipelles per a poder modificar la informació que contenen.


Dades personals

Permet consultar i/o modificar, desprès de pitjar el botó Edita, qualsevol dada de la persona que prèviament ha estat seleccionada.Des de aquesta pantalla també és podrà afegir la foto a la fitxa.
Fitxa Professorat dades personals 2017.PNG

Adreces

Permet afegir una nova adreça o consultar i/o modificar les ja existents.
Nou Habilita la pantalla per introduir les dades d’una nova adreça. Per a crear una nova adreça, s'haurà de pitjar el botó Nou, i seguidament emplenar els camps corresponents a les dades de la nova adreça.


Fitxa Professorat adreces 2017.PNG

Dades administratives

Mostra totes les dades relatives a la situació administrativa del personal docent.
Reducció de jornada En aquesta pipella es mostra la informació referent a la reducció de jornada que pot tenir un professor al centre.
Edita Per fer qualsevol tipus de modificació, s'ha de pitjar el botó Edita. A continuació, s'ha de triar el motiu pel qual el professor disposa de la reducció de jornada que apareix al menú desplegable, com per exemple la 'Conciliació de la vida laboral i familiar'.

En Data d'inici s'ha d'informar sobre el començament de la reducció de jornada; es tracta d'un camp obligatori. A la Data de fi s'informa sobre la seva finalització, si és el cas. D'altra banda, es poden afegir observacions a cadascuna de les reduccions introduïdes.


Afegeix Agrega la reducció de jornada creada.

Eliminar Per eliminar la reducció de jornada seleccionada, pitjar damunt la creu vermella (Creu-vermella.png).

Per sortir d'aquesta pipella, s'ha de pitjar el botó Desa per guardar els canvis o Cancel·la per ignorar-los.


Reduccio jornades.pngDestinació

Aquesta opció només és de consulta. En aquesta pantalla es mostren les dades relatives a la destinació del professor seleccionat, que en el cas de ser personal nou al centre, aquesta s’haurà prèviament introduït des de l’opció Destinacions professors.
Fitxa Professorat Pipella Destinacions.pngCàrrecs i departaments

Aquesta pantalla mostra a quin departament pertany la persona seleccionada i els càrrecs que té o ha tingut en el centre.

Se recomana assignar a tot el professorat de secundària al departament al que pertany. Això és obligatori fer-ho en el cas del personal que ha de tenir el càrrec de cap de departament.

El botó Nou permet donar d’alta nous càrrecs. La casella Veure històric marcada permet veure els càrrecs que ha tingut la persona en el centre.

Els càrrecs d’una persona tenen vigència mentre no s’introdueixi una data de fi.

El càrrec de director és l’únic que tindrà informats el període i la forma de nomenament.


Carrecs dep.png


Autoritzacions i perfils d'aplicació

Els usuaris autoritzats a entrar a aquesta pipella (membres de l'equip directiu i personal amb el perfil administratiu centre) poden donar permisos d’accés a diferents tasques o parts de l’aplicació a la resta del personal del centre.
 • Per defecte, els membres de l'equip directiu, si tenen donat d'alta el càrrec en la seva fitxa personal, poden accedir a totes les opcions del menú.
 • Per defecte, el professorat que té el càrrec de tutor, podrà accedir a veure tota la informació relativa als alumnes del seu grup. No és imprescindible formar part de l'horari del grup del que és tutor.
 • Per defecte, el professorat que no té cap càrrec, podrà accedir únicament a passar notes i faltes de l'alumnat al que quedi vinculat mitjançant l'horari.


A quines opcions del menú es pot accedir amb cada perfil?

Autoritzacions Perfils 2017.png
 • ACCÉS SEDEIB: Marcar aquest permís és un dels requisits per poder accedir a l'aplicatiu SEDEIB.

 • ADMINISTRATIU CENTRE: Aquest perfil és l'equivalent al "SEC" de l'antic Gestib. El personal que té assignat aquest perfil pot accedir a totes les opcions del menú.

 • AVALUAR BATXILLERAT / AVALUAR CICLES / AVALUAR ESO/ESPA / AVALUAR INFANTIL / AVALUAR PENDENTS / AVALUAR PRIMÀRIA /AVALUAR TOT: El personal del centre que tengui marcat algun d'aquests perfils podrà accedir a la pantalla d'avaluació de qualsevol curs i grup de l'ensenyament que tengui marcat, independentment de si és o no professor del curs i grup triat, això suposa que pot veure, modificar o afegir qualsevol valor a la pantalla d'avaluació.

 • CAP DE SECRETARIA: Aquest perfil és l'equivalent al "SEC" de l'antic Gestib. El personal que té assignat aquest perfil pot accedir a totes les opcions del menú. Es pot assignar al personal que té el càrrec corresponent, tot i que aquesta persona pot tenir sense problemes el perfil Administratiu centre.

 • COORDINADOR DE PROGRAMES INTERNACIONALS: Aquest perfil permet accedir a matricular als alumnes del centre acollits a programes internacionals indicant quines matèries fan en quins idiomes. Es reserva a la persona del centre que hagi de fer les tasques relatives als programes internacionals. El fet de tenir aquest perfil suposa que s'afegeix l'accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja se tenen per defecte.

 • ENVIAMENT DE NOTIFICACIONS: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà enviar notificacions a l'alumnat de qualsevol curs i grup , independentment de si és o no professor del curs i grup triat sempre que aquest tengui els permisos necessaris donats d'alta a la seva fitxa personal. A més podrà enviar notificacions als pares, al professorat i al personal no docent, així com fer l'enviament dels missatges de faltes d'assistència que prèviament s'hagin generat. El fet de tenir aquest perfil suposa que s'afegeix l'accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja se tenen per defecte.

 • FALTES D'ASSISTÈNCIA DE TOT L'ALUMNAT DEL CENTRE:El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà posar faltes a l'alumnat de qualsevol curs i grup , independentment de si és o no professor del curs i grup triat a qualsevol de les opcions de control d'assistència.

 • FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil tendrà accés a l'aplicació FORCET, inclosa dins el GestIB, que és la que permet gestionar tota la informació relativa a les pràctiques en empreses dels alumnes que estan matriculats en algun mòdul o matèria que condueixi a fer les estades en empreses .

 • LLIBRES DE TEXT:(nou abril 2017): El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà gestionar la relació de llibres de text corresponent als diferents cursos.

 • MATRICULAR: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà matricular a l'alumnat en qualsevol curs i grup o accedir a qualsevol de les opcions del menú relatives al procés de matrícula. El fet de tenir aquest perfil suposa que s'afegeix l'accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja se tenen per defecte.

 • ORIENTADOR: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà accedir a veure i treure llistes relatives a les dades NESE de qualsevol alumne del centre. Se recomana deixar aquest perfil només per les persones que tenen el càrrec o la tasca d'orientador en el centre

 • PROGRAMA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà accedir a veure totes les opcions del menú llibres i treure les llistes corresponents. El fet de tenir aquest perfil suposa que s'afegeix l'accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja se tenen per defecte.

 • SANCIONS ALUMNAT (Administrar): El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà fer les mateixes tasques que el cap d'estudis, per tant podrà configurar les sancions, valorar i fer el seguiment de les sancions.

 • SOL·LICITUDS DE MOBILIARI/EQUIPAMENT (nou curs 2015/2016): El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà accedir a la gestió de peticions de mobiliari o equipament des de l'opció de menú Centre>>Sol·licituds de mobiliari/equipament. Aquest permís està pensat per assignar-lo en primera instància als caps de departament.

 • TASQUES D'ESCOLARITZACIÓ: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà accedir a veure les opcions del menú Escolarització per poder dur a terme totes les tasques relacionades amb aquest procés tenint en compte les instruccions donades pel servei d'escolarització en el seu moment. El fet de tenir aquest perfil suposa que s'afegeix l'accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja se tenen per defecte.

 • NOTA: Tota la gestió de permisos (consultar, modificar, afegir, eliminar) és pot fer forma més ràpida i àgil des de l'opció del menú principal Personal Centre>>Gestió de permisosSms mail baixa.PNG


En aquesta pantalla també s’indica si la persona seleccionada autoritza a rebre missatges al mòbil o a una adreça de correu electrònic

El personal del centre que tengui accés a aquesta pantalla també podrà donar de baixa l'accés al programa de la persona que hagi triat prèviament. Aquesta baixa implica que el personal que tengui data de baixa a la seva fitxa no podrà accedir més al programa mentre estigui destinat en aquest centre o no s'esborri la data de baixa


Personal del centre

Destinacions professors

Torna a Personal del centre


Una persona està destinada en un centre fins que no té una data fi a la seva destinació. Només és posarà una data fi quan la persona deixa de formar part del claustre.

IMPORTANT: A l'inici de cada curs s'han de revisar les destinacions. S'han de donar de baixa les destinacions de tot el professorat que no continua en el centre. La data fi que s'ha d'informar serà la del darrer dia del curs acadèmic anterior, és a dir 31 d'agost de l'any acadèmic que correspon.

En el cas del professorat de secundària que no continua en el centre el curs següent, però que ha de participar en les avaluacions extraordinàries, aquest no ha de tenir informada la data fi fins acabi el període d'avaluació, en cas contrari no podrà accedir a posar les notes. La data fi, igualment serà 31 d'agost.


En el menú de Destinacions de professors es pot consultar, modificar o afegir una nova destinació d'un professor respecte al centre actual.
Destinacions Professors.png


Cerca Quan pitjam aquest botó per defecte apareixeran les destinacions donades d'alta pel curs acadèmic actual. Si es vol veure informació referent a les destinacions d'anteriors cursos acadèmics s'ha de seleccionar el curs corresponent, i seguidament pitjar el botó Cercar.

CAL SABER: en aquesta pantalla només hi ha de constar el personal que té destinació en el centre en el curs actual.

A efectes de centres públics, no ha de constar el personal que compleixi alguna de les següents casuístiques:

 • Estar d'excedència no remunerada.
 • Ser alliberat sindical.
 • Personal amb plaça definitiva en el centre, però que en el curs acadèmic actual està en comissió de serveis en un altre.Destinacions Professors Cerca.png


Edita Qualsevol destinació pot ser modificada. Bastarà seleccionar en el llistat de destinacions la persona a qui volem modificar la destinació, pitjar el botó Edita, fer els canvis corresponents i pitjar el botó Desa.


Destinacions Professors 2.png

Destinacions Professors Cerca Edita-Desa.png


Nova destinació S'ha de crear una nova destinació per a cada persona que arriba nova al centre. Abans de donar d'alta una nova destinació s'ha d'estar segur que hi ha una plaça disponible (ocupació No o Mai a l'opció de Definició de places) o s'ha d'haver creat una nova plaça a la qual anirà associada aquesta destinació,això es fa des de l'opció de menú Definició de places.

Les passes a seguir per a donar d'alta una nova destinació són:

- Pitjar el botó Nova.
- Seleccionar la plaça prèviament creada (s’accedeix a la llista de places pitjant la icona de la lupa) (Icona-lupa.png).
- Seleccionar el professor.
- Emplenar la informació corresponent a la resta de camps si pertoca.
- Per acabar, desar els canvis amb el botó Desa.
Nota: Hi ha disponible un tutorial descarregable, en format ".pdf" a la pàgina principal d'aquesta wiki, a l'apartat Procediments més freqüents>>Professorat>>Donar d'alta un nou professor en el centre , on s'indica passa a passa el procés per fer una nova destinació
Destinacions Professors Nova 2.png


Baixa destinació Quan un professor deixa de formar part de la plantilla del centre, s’ha d’introduir la data fi de la destinació.
- En cas que la persona a donar de baixa sigui tutora d'un grup, abans de donar de baixa la destinació, s'ha de donar de baixa el càrrec de tutor.(Opció de menú Alumnat>>Matrícula>>Grups)
- En el cas de ser substitut/a , abans de donar de baixa la destinació s'ha de donar de baixa la substitució. (Opció de menú Personal centre>>Substitucions )

Al confirmar la data de baixa, l'aplicació ens recorda que a partir d'ara aquest usuari no podrà utilitzar l'aplicació com a professor del nostre centre.


Destinacions Professors Missatge.png
Personal del centre

Definició de places

Torna a Personal del centre


CAL SABER

 • Posar data fi a les places no ocupades.Una vegada iniciat el curs, i amb tot el personal ben destinat, les places que no s'han fet servir han de ser donades de baixa. La data de baixa que es farà servir és 31 d'agost del curs que just haurà acabat (curs anterior).
 • Reutilització de places.Abans de crear una plaça nova, assegurar-se que n'hi ha de disponibles per reutilitzar. Per això s'ha de desmarcar la casella Només places actives, i pitjar el botó Cerca. Aquesta acció permet veure totes les places (actives i de baixa) que té o ha tengut el centre. Si entre les places que tenen una data de fi, n'hi ha alguna que es pot aprofitar, aleshores, se li llevarà la data de fi, i això permetrà que quedi disponible per assignar a un professor.
 • Plaça del professorat de religió. Revisar que la plaça que ocupa aquest col·lectiu està associada al cos 0997-Personal laboral. Cas que no sigui així, abans de donar d'alta a la persona que l'ha d'ocupar, s'ha de crear una nova plaça amb el cos abans esmentat, i assignar-li a la casella corresponent dins la pantalla de destinacions.
Definició de places Cada centre és l’encarregat de fer el manteniment de les seves places. En tot moment es pot donar d’alta una plaça. O fer-hi una modificació.
Cerca En aquesta opció es poden veure totes les places que té o ha tengut un centre. Per poder veure les places que estan de baixa, la casella Només places actives, ha d'estar desmarcada. Això farà que en pitjar el botó Cerca es mostrin les places de baixa amb la data de fi.
Definicio Places.png................Definicio Places baixes.png


Edita Si seleccionam una plaça podem editar les dades per modificar el tipus de jornada i/o afegir la informació de dos nous camps: Descripció i Abreujat que ens permet identificar la plaça a nivell de centre i així també queda reflectit als horaris.
 • SE RECOMANA, no fer cap modificació en un plaça, un cop aquesta ja ha estat ocupada per algú en algun moment. Això alteraria les condicions associades a l'esmentada persona vinculades a la plaça. Es millor crear una plaça nova amb les condicions que es facin necessàries en un moment donat. Això s'ha de tenir especialment en compte quan una persona destinada en el centre es veu afectada per un canvi de jornada.
Editalesdadedeplaça.png


Nova El fet de donar d’alta una plaça es redueix a triar la informació adequada per a cada un dels camps que hi ha a l’apartat Dades de la plaça.


NO posar data fi en el moment de crear una nova plaça. La data de fi només se posarà en el moment en que la plaça ja no formi part de la plantilla del centre. Si una plaça té data fi introduïda, i se dóna el cas que el centre necessita una plaça d'aquesta especialitat i no en té cap d'activa, aleshores, es pot llevar la data de fi, i assignar aquesta plaça a la persona que se vol destinar en el oment en que s'allibera aquesta plaça.


 • Per a centres concertats i privats:
Tipus de plaça que s'ha de triar: Altres
Cos que s'ha de triar: [0599]Professorat contractat (concertats, privats i altres).
Nova plaça.png


Esborra El botó Esborra serveix per esborrar una plaça. Una plaça només podrà ser esborrada si no té cap destinació associada o si no ha estat ocupada MAI.

Si la plaça té una destinació associada, s'ha de valorar si interessa eliminar definitivament la destinació de la persona que l'ocupa, això suposa que no quedarà cap informació històrica de que la persona destinada hagi estat en el centre o si convé més crear una nova plaça per a una nova destinació.


Places MAI.png

Personal del centre

Substitucions

IMPORTANT: Abans de fer una substitució, la persona substituta ha d'estar donada d'alta dins l'apartat Personal>>Destinacions dels professors

S'ha de tenir en compte:

 • NO POSAR DATA FI fins que no arribi el dia en que s'acabi la substitució.
 • En el moment en que es fa una substitució, la persona substituta hereta el mateix horari que la persona titular.
 • Els càrrecs que pugui tenir la persona titular NO les hereta la persona substituta. Si la persona substituta ha de tenir algungún càrrec se li assignarà de manera individual des de la seva fitxa personal, excepte el càrrec de tutor que s'ha d'assignar des de l'opció Alumnat>>Matrícula>>Grups
 • Quan acaba una substitució, primer s'ha de donar de baixa la substitució. A continuació s'ha de donar de baixa el càrrec de tutor si el té i per acabar s'ha de donar de baixa la seva

destinació en el centre.


Per saber quines són les passes a seguir per fer una substitució, se pot consultar el manual corresponent que hi ha a l'opció de la wiki Procediments més freqüents i allà hi ha un apartat dedicat al Personal.Substitucions 1.png


Cerca Mostra la llista de substitucions que han estat donades d’alta des de la data que s’hagi triat.


Nova Permet donar d’alta una substitució emplenant els camps de l’apartat Dades de la substitució. Es recomana no introduir la data de fi de la substitució fins que aquesta no hagi acabat.

Per modificar/acabar una substitució, primer se seleccionarà la substitució i desprès de pitjar el botó Edita, es pot rectificar qualsevol dels camps. Per donar de baixa una substitució, s'ha d'introduir com a data de fi, el darrera dia que la persona ha treballat al centre.


Esborra Per eliminar una substitució, primer se seleccionarà la substitució i desprès s’ha de pitjar el boto Esborra. En aquest cas la substitució s’elimina definitivament. Això implica que la persona substituta també perdrà l'horari que havia heretat en el moment de la creació de la substitució.

Cal saber: una substitució només s'ha d'esborrar si hi ha una errada en les dades que la formen o per una deficiència d'informació a efectes de l'horari de la persona substituta. En aquest cas s'esborrarà la substitució i es crearà de nou.


Substitucions 2.png

Personal del centre

Fitxa personal no docent

<< Torna a Personal del centre


La ruta d'accés a aquesta opció és Personal>>Fitxa personal no docent


Fitxa no Docent.png


En aquesta opció es poden gestionar les dades del personal no docent, com ara les dades personals, les dades administratives i el seu horari en el centre.


Cercar no Docent.png


Cerca Clicant el botó Cerca, es mostrarà el llistat del personal no docent destinat al centre.


Fitxa no Docent.png


Nova fitxa Aquest botó es el que s'ha de pitjar per iniciar el procés d'alta d'una nova persona com a personal no docent al centre.


Alta PersonalNoDocent.png


Per seguir el procediment d'alta, en aquesta pantalla s'ha de pitjar sobre la icona de la lupa que condueix a una nova pantalla.

CercaPersonal.jpg


S'ha d'introduir el DNI, o document identificatiu equivalent, de la persona que es vol donar d'alta o la seva data de naixement. No es necessari informar cap altre camp. A continuació pitjar el botó Cerca. Si la persona apareix a la part inferior, es farà un clic sobre ella i se seguirà amb el procés d'alta. En cas contrari, s'ha de pitjar el botó Sol·licitud d'alta de nova persona en el sistema. Aquest botó condueix a una nova pantalla, on s'ha de pitjar el botó Nova sol·licitud i introduir totes les dades de la persona que s'ha de donar d'alta. És suficient informar dels camps destacats en color groc, que són de caràcter obligatori. Un cop desada aquesta informació, la petició arriba a l'equip de suport que verifica les dades i accepta o no, la sol·licitud. Aquest procés sol ser immediat, però pot demorar-se unes hores, tot i que sempre queda revisat dins les 24 hores següents a la petició. El centre després ha de començar de nou el procés d'alta. Aquesta vegada ja apareixerà la persona sol·licitada i es podrà acabar el procés.


SolicitudPersonal.jpg


Novasolicitud.jpg


Un cop localitzada la persona que es vol donar d'alta, i per acabar el procés, s'han d'emplenar amb caràcter obligatori els camps Data d'alta, Òrgan de pagament i funció. Fet això, pitjar el boto Alta personal no docent i la persona ja queda afegida com a personal del centre.


AltaPersonalNoDocent.jpg


Feta l'alta de la nova persona, cal completar algunes dades més, com ara l'horari, els possibles càrrecs i perfils d'aplicació. Per això, s'haurà de triar la persona corresponent i accedir a la pestanya Destinació-horaris, i si fos necessari a la pestanya Càrrecs i a la relativa a Autoritzacions i perfils. Seguidament es mosta la explicació de cada una de les pestanyes que formen part de la fitxa del personal no docent.
Dades personals

Dades personals Permet consultar i/o modificar qualsevol dada de la persona que prèviament hagi estat seleccionada, desprès de pitjar el botó Edita.


Fitxa personal no docent Dades personals.jpg

Adreces

Adreces En aquesta opció es mostren les adreces del personal no docent seleccionat. Aquesta informació pot ser modificada en qualsevol moment pitjant el botó Edita i desant els possibles canvis.

Una persona pot tenir informada més d'una adreça, però només una d'elles es tendrà en compte com adreça per rebre correspondència.

NOVETAT a partir del curs 2015/16: Adreça INEFitxa personal no docent Adreces.jpg


Passes per afegir una adreça:
 • Pitjar el botó Nou.
 • Introduir Municipi i Codi Postal amb caràcter obligatori.
 • Introduir adreça en el camp Adreça INE: Començar a escriure el nom de l'adreça que es vol afegir i si aquesta està en el registre de l'INE, es mostrarà i l'usuari només l'haurà de triar quedant ja col·locada.
 • Emplenar el camps Número i Pis.
 • Pitjar el botó Desa per acabar.
 • En el cas que no aparegui l'adreça necessària a la casella Adreça INE, aquesta s'haurà d'introduir íntegrament fent servir els camps destinats a l'adreça (Tipus de via, Adreça, Número i Pis).

Dades administratives

Dades administratives En aquesta opció es mostra la situació administrativa de la persona seleccionada. Aquesta informació pot ser modificada en qualsevol moment pitjant el botó Edita i desant els possibles canvis.


Administrat no docent.png


Destinació

Destinació En aquesta pantalla es mostren les dades relatives a la destinació i l'horari del personal no docent seleccionat. Aquesta informació pot ser modificada en qualsevol moment pitjant el botó Edita i desant els possibles canvis.


Destinac no docent.png


Càrrecs

Càrrecs Mostra tots els càrrecs que una persona no docent té o ha tingut en el centre. Permet donar d’alta nous càrrecs.

Els càrrecs d’una persona tenen vigència mentre no s’introdueixi una data de baixa.


Càrrecs no docent.png


Autoritzacions i perfils d'aplicació

Autoritzacions i perfils d'aplicació Mostra les autoritzacions i els perfils que té el personal no docent seleccionat.

Els usuaris autoritzats a entrar a aquesta pipella (membres de l'equip directiu i personal amb el perfil administratiu centre) poden donar permisos d’accés a diferents tasques o parts de l’aplicació a la resta del personal del centre.
A quines opcions del menú es pot accedir amb cada perfil?


AutoritzacionsPerfils 2.png

 • ACCÉS SEDEIB: Marcar aquest permís és un dels requisits per poder accedir a l'aplicatiu SEDEIB.

 • ADMINISTRATIU CENTRE: Aquest perfil és l'equivalent al "SEC" de l'antic Gestib. El personal que té assignat aquest perfil pot accedir a totes les opcions del menú.

 • AVALUAR BATXILLERAT / AVALUAR CICLES / AVALUAR ESO/ESPA / AVALUAR INFANTIL / AVALUAR PENDENTS / AVALUAR PRIMÀRIA /AVALUAR TOT: El personal del centre que tengui marcat algun d'aquests perfils podrà accedir a la pantalla d'avaluació de qualsevol curs i grup de l'ensenyament que tengui marcat, independentment de si és o no professor del curs i grup triat, això suposa que pot veure, modificar o afegir qualsevol valor a la pantalla d'avaluació.

 • CAP DE SECRETARIA: Aquest perfil és l'equivalent al "SEC" de l'antic Gestib. El personal que té assignat aquest perfil pot accedir a totes les opcions del menú. Es pot assignar al personal que té el càrrec corresponent, tot i que aquesta persona pot tenir sense problemes el perfil Administratiu centre.

 • COORDINADOR DE PROGRAMES INTERNACIONALS: Aquest perfil permet accedir a matricular als alumnes del centre acollits a programes internacionals indicant quines matèries fan en quins idiomes. Es reserva a la persona del centre que hagi de fer les tasques relatives als programes internacionals. El fet de tenir aquest perfil suposa que s'afegeix l'accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja se tenen per defecte.

 • ENVIAMENT DE NOTIFICACIONS: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà enviar notificacions a l'alumnat de qualsevol curs i grup , independentment de si és o no professor del curs i grup triat sempre que aquest tengui els permisos necessaris donats d'alta a la seva fitxa personal. A més podrà enviar notificacions als pares, al professorat i al personal no docent, així com fer l'enviament dels missatges de faltes d'assistència que prèviament s'hagin generat. El fet de tenir aquest perfil suposa que s'afegeix l'accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja se tenen per defecte.

 • FALTES I SANCIONS DE L'ALUMNAT: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà posar faltes a l'alumnat de qualsevol curs i grup , independentment de si és o no professor del curs i grup triat a qualsevol de les opcions de control d'assistència.

 • FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil tendrà accés a l'aplicació FORCET, inclosa dins el GestIB, que és la que permet gestionar tota la informació relativa a les pràctiques en empreses dels alumnes que estan matriculats en algun mòdul o matèria que condueixi a fer les estades en empreses .

 • GESTIÓ D'ACTIVITATS DE TOT L'ALUMNAT DEL CENTRE: (nou curs 2017/2018):

 • LLIBRES DE TEXT: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà gestionar la relació de llibres de text corresponent als diferents cursos

 • MATRICULAR: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà matricular a l'alumnat en qualsevol curs i grup o accedir a qualsevol de les opcions del menú relatives al procés de matrícula. El fet de tenir aquest perfil suposa que s'afegeix l'accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja se tenen per defecte.

 • ORIENTADOR: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà accedir a veure i treure llistes relatives a les dades NESE de qualsevol alumne del centre. Se recomana deixar aquest perfil només per les persones que tenen el càrrec o la tasca d'orientador en el centre

 • PROGRAMA REUTILITZACIÓ LLIBRES: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà accedir a veure totes les opcions del menú llibres i treure les llistes corresponents. El fet de tenir aquest perfil suposa que s'afegeix l'accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja se tenen per defecte.

 • SOL·LICITUDS DE MOBILIARI/EQUIPAMENTS El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà accedir a la gestió de peticions de mobiliari o equipament des de l'opció de menú Centre>>Sol·licituds de mobiliari/equipament. Aquest permís està pensat per assignar-lo en primera instància als caps de departament.

 • TASQUES D'ESCOLARITZACIÓ: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà accedir a veure les opcions del menú Escolarització per poder dur a terme totes les tasques relacionades amb aquest procés tenint en compte les instruccions donades pel servei d'escolarització en el seu moment. El fet de tenir aquest perfil suposa que s'afegeix l'accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja se tenen per defecte.

 • TISOC: Tècnic d'intervenció socioeducativa:(nou curs 2017/2018):

 • Absències

  Absències Per defecte, en accedir a la pestanya d'absències apareixen totes les faltes que pugui tenir la persona triada.


  Passes per afegir una nova falta: (Es poden posar faltes sense necessitat d'haver de tenir informat l'horari.)

  • Clicar el botó Nou. Això habilita la pantalla per poder afegir la informació necessària respecte a la falta que es vol afegir.
  • Data d'inici. Data de l'absència.
  • Data de fi. Es pot emplenar si es tracta d'un període ja acabaat en el que el motiu de la falta és el mateix per a cada un dels dies que compren.
  • Motiu absència. Triar el motiu de la falta.
  • Minuts. Depenent del motiu de la falta, apareixerà aquesta casella que s'ha d'informar obligatòriament.
  • Observacions. Espai per a que el centre pugui afegir el que consideri per justificar més i millor el motiu de l'absència.  Fitxa Personal No Docent Absencies.PNG


  Fitxa Personal No Docent Absencies minuts.PNG
  Personal del centre

  Faltes professorat

  Torna a Personal del centre


  Aquesta opció permet fer el manteniment de les faltes d’assistència del professorat.

  El requisit per poder introduir les faltes és haver creat prèviament els horaris dels grups i els horaris del professorat. Això es deu a que les faltes apareixen per cada sessió horària en què un professor determinat ha faltat.


  FaltesProfessorat1.png
  Cerca Aquest botó permet veure/llistar totes les faltes de la persona seleccionada en el període de dates que s'hagi pogut triar.

  Per veure les faltes d'assistència ja introduïdes, s'ha de triar la persona de qui es volen visualitzar. A la llista només apareixeran el nom dels/ de les professors/es que tenguin el seu horari creat. S'ha d'establir a l'apartat Rang de dates, l'interval de dates del que es vol fer la consulta i per acabar s'ha de pitjar el botó Cerca.  Afegeix falta S'ha de triar la persona a qui s'ha de posar la falta o faltes a la pantalla que mostra la imatge anterior. Apareixerà una nova finestra on s'especificaran la data o període de les faltes que s'han de posar a més de l'hora d'inici i de fi. Se triarà el motiu de la baixa i es marcarà l'opció Coberta si escau. Per acabar s'ha de pitjar el botó Desa.

  (A Educació Infantil i Educació Primària les hores sempre són cobertes (Marcau-ho directament). A Educació secundària, si s'estan posant faltes a una persona que està de baixa en el centre i aquesta té una persona que la substitueix, aleshores les seves faltes també estan cobertes. Si un grup d'alumnes té una matèria impartida per un professor titular i un professor de suport, en el cas de que algun dels dos falti, queda l'altre, el que fa que el grup continuï amb el ritme normal de classe, i això vol dir que l'hora en que es posa la falta també queda coberta).

  IntroduccioFaltes.png  · Si es vol posar la falta d'un únic dia les dates Des de i fins coincidiran.
  · Si es vol posar falta a un període de més d'un dia, sempre que els dies siguin consecutius, les dates Des de i Fins coincidiran amb l'inici i fi de l'esmentat període.
   En aquest cas es posaran faltes a totes les hores que formen part de l'horari de la persona, que estan compreses entre la data i hora d'inici i
   l'hora i la data final.
    Afegeix falta periòdica S'ha de triar la persona a qui s'ha de posar la falta o faltes a la pantalla que mostra la imatge que apareix a l'inici d'aquesta pàgina. Apareixerà una nova finestra on s'especificaran la data o període de les faltes que s'han de posar a més de l'hora d'inici i de fi. Per acabar s'ha de pitjar el botó Desa.

  Aquesta opció està pensada bàsicament per casos com pot ser el permís per lactància, on una persona pot estar absent, per exemple la primera hora de cada dia, aleshores aquesta opció permet posar en un únic accés totes les faltes d'un període determinat de dies consecutius i sempre és a la mateixa franja horària.


  FaltesPeriodiques.png


  Afegeix faltes fora de l'horari individual S'ha de triar la persona a qui s'ha de posar la falta o faltes a la pantalla que apareix a l'inici d'aquesta pàgina. Apareixerà una nova finestra on s'especificaran la data o període de les faltes que s'han de posar a més de l'hora d'inici i de fi. Per acabar s'ha de pitjar el botó Desa.

  Aquesta opció està pensada bàsicament per casos de reunions on l'assistència és obligatòria i que no formen part de l'horari individual del professorat. Un exemple pot ser l'assistència a la reunió del claustre.

  L'opció Separar hores es farà servir si se vol que la falta vagi desglossada per hores. Per exemple, es pot posar una única falta de 4 hores, o es pot separar en 4 faltes de 1 hora fent servir aquesta opció.


  FaltesForaHorari.png  Com esborrar faltesElimina.png S'ha de triar la persona de qui es volen eliminar les faltes. També s'ha de triar el dia del que es vol eliminar la informació o el període que compren les dates de les faltes que s'han d'esborrar. A continuació se pitja el botó Cerca i es mostrarà la informació sol·licitada a la part inferior. Les faltes es mostren de 10 en 10. En cas que n'hi hagi més de 10 en el període sol·licitat, aquestes es podran visualitzar pitjant sobre les icones de les fletxes que hi ha a la part inferior esquerra de la pantalla.

  Un cop visualitzades les faltes es marcarà la casella que hi ha a l'esquerra de la descripció de la falta de totes aquelles que s'hagin d'esborrar. Per acabar se pitjarà la icona Elimina.png i les faltes quedaran esborrades.

  També es poden sel·leccionar per esborrar totes de com pitjant a la marca (indicada en vermell a la captura)


  FaltesProfessoratEliminar.png


  Cobreix hores perdudes Aquest botó automatitza la tasca de cercar un professor que pugui cobrir una falta d'un altre professor; en cas negatiu es considerarà una hora perduda pels alumnes del grup afectat, i que es reflectirà en les estadístiques sol·licitades per inspecció.

  Aquest botó únicament realitzarà aquesta comprovació en dos casos:

  1.- Quan hi hagi més d'un professor assignat a aquesta mateixa sessió horària del grup afectat.
  2.- Quan hi hagi un professor substitut.

  En ambdós casos l'aplicació cobrirà automàticament la sessió horària. Això es reflectirà a l'horari del professor substitut, i en aquesta pantalla, la graella del Llistat de faltes mostrarà que ha estat coberta.

  Aquesta tasca es pot executar manualment seleccionant una falta donada i pitjant dins la corresponent fila i columna Coberta, on apareix un requadre que es pot activar amb un tic. Això implicarà que l'usuari que ho faci comprovi primer que realment hi hagi al centre un professor que pugui cobrir aquesta sessió, ja que en aquest cas, l'operació haurà estat forçada per l'usuari.  Com Modificar "coberta" dins el llistat es pot modificar coberta marcant sobre coberta i una vegada fets els canvis pitjant "Desa canvi"

  Els motius actualitzats a dia 01/12/2012 són els següents:

  A Llicència per estudis
  A Llicència per interès particular exclusivament per a funcionaris de carrera (assumptes propis sense sou)
  A Malaltia
  A Malaltia o accident no superior a tres dies que no doni lloc a una baixa (amb justificant mèdic)
  A Permís de paternitat pel naixement, l'acolliment o l'adopció d'un fill
  A Permís per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple
  A Permís per atendre la cura d'un familiar de primer grau
  A Permís per matrimoni o per registre de parella estable
  A Permís per naixement de fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de quedar hospitalitzats a continuació del part
  A Permís per raó de violència de gènere sobre la dona funcionària
  B Permís per concórrer a exàmens finals i a altres proves definitives d'aptitud
  B Permís per defunció, accident o malaltia greu d'un familiar
  B Permís per lactància d'un fill menor de dotze mesos
  B Permís per motius sindicals
  B Permís per part (maternitat)
  B Permís per raons de guarda legal (reducció de jornada)
  B Permís per trasllat de domicili
  C Permís per al compliment d'un deure inexcusable i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral
  E Permís per cura d'un fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu
  E Permís per participació en processos electorals
  E Recuperació de vacances d'agost per haver coincidit amb el gaudi d'alguns permisos determinats
  F Autorització per assistir a cursos de formació i a programes europeus
  F Expedient disciplinari
  F Per dedicació a altres activitats (sortides, excursions, etc.)
  F Permís per dur a terme exàmens prenatals i tècniques de preparació al part
  F Vaga
  NJ Sense justificar


  Recordau que per a qualsevol consulta de quin tipus s'han de fer servir hi ha la informació a:
  http://dgpdocen.caib.es
  Personal del centre


  Centre

  Menu centre feb2019 escalat.PNG

  Dades del centre
  Edificis
  Aules
  Departaments
  Avaluacions
  Horari general
  Reunions
  No lectiu
  Transport
  Logo

  GestIB

  Fitxa centre

  Torna a Centre


  Aquesta opció permet configurar paràmetres generals del centre al qual l'usuari està assignat.


  Dades del centre

  Per poder modificar les dades del centre s'ha de pitjar el botó Edita i una vegada canviades s'ha de pitjar el botó Desa o Cancel·la en altre cas. Les dades que després de pitjar el botó Edita apareixen amb fons gris, no són modificables.


  Dades de centre 3.png

  Per tal de poder fer els horaris i avaluar, és imprescindible introduir la informació referent a:

  -Hora 1a sessió i Durada sessió. Si el centre té sessions de diferents durades, se recomana posa la durada més freqüent.
  -Idiomes en què s'imparteixen les classes.

  Modificar número d'expedient: El camp "Darrer exp" ens informa del número d'expedient a partir del qual l'aplicació l'assignarà per defecte i de manera seqüencial a l'alumnat nouvingut al centre. Aquest valor es pot canviar en qualsevol moment.

  Idiomes en què s'imparteixen les classes: En aquest punt de la pantalla s'han d'informar tots els idiomes que s'empren en el centre per impartir qualsevol de les matèries. Això és necessari per poder afegir als horaris l'idioma en que s'imparteix cada matèria

  Programa préstec llibres:Si un centre educatiu s'adhereix per primera vegada a aquest programa, aleshores ha de contactar amb l'equip de suport del programa per què es procedeixi a donar d'alta aquesta opció. En cas contrari, serà el servei corresponent de la Conselleria, qui informarà dels centres que continuen en el programa i aquesta informació quedarà renovada automàticament pel curs següent.


  Edificis

  Aquesta pantalla, mostra la llista dels possibles edificis del centre (codi, nom i localitat), sempre que s'hagin donat d'alta prèviament. Qualsevol edifici de la llista es pot modificar i/o esborrar després de ser seleccionat.

  Tria l'edifici1.png


  Nou edifici Si un centre té més d'un edifici, s'afegirà des d'aquesta opció. Per això, després de pitjar el botó Edita, s'han d'emplenar la resta de camps que apareixen a la pantalla. Per acabar, pitjar el botó Desa.  Fitxa centre Edifici principal.jpg


  Passes per afegir una adreça:
  • Pitjar el botó Nou.
  • Introduir Municipi i Codi Postal amb caràcter obligatori.
  • Introduir adreça en el camp Adreça INE: Començar a escriure el nom de l'adreça que es vol afegir i si aquesta està en el registre de l'INE, es mostrarà i l'usuari només l'haurà de triar quedant ja col·locada.
  • Emplenar el camps Número i Pis.
  • Pitjar el botó Desa per acabar.
  • En el cas que no aparegui l'adreça necessària a la casella Adreça INE, aquesta s'haurà d'introduir íntegrament fent servir els camps destinats a l'adreça (Tipus de via, Adreça, Número i Pis).
  Edita Permet modificar les dades.
  Esborra Elimina tota la informació de l'edifici seleccionat. No es podrà eliminar un edifici que contengui aules associades si abans aquestes no han estat eliminades.


  Edificis.png

  Aules

  Mostra la llista d'aules del centre. Permet afegir, modificar o esborrar aules.

  Triadeaula1.png


  Nova aula Emplenar i/o modificar les caselles corresponents al nom de l'aula, l'edifici, el tipus d'aula, l'ordre i el pis, i pitjar Desa o Cancel·la segons es vulgui desar la informació o cancel·lar l'operació.
  Dades de les aules.png


  Edita Permet modificar les dades de l'aula seleccionada.
  Esborra Elimina l'aula seleccionada. No podrà ser eliminada si està assignada a l'horari d'algun grup.
  Aules1.png

  Departaments

  Aquesta opció només està habilitada en els centres que imparteixen ensenyaments de secundària, batxillerat i formació professional.
  A la part superior de la pantalla apareixen tos els possibles departaments dels que disposam. Aquesta llista es mantén constant, independentment de si afegim o no algun departament. A la part inferior es mostren els que formen o han format part del centre.


  Centre Departaments.png


  En aquesta opció podem realitzar les següents operacions:
  -Donar d'alta un departament al centre (quan el seleccionam de la llista superior de la pantalla).
  -Donar de baixa o eliminar un departament del centre (quan el seleccionam de la llista inferior de la pantalla).


  Alta Per tal de donar d'alta un nou departament cal marcar la casella del departament a la finestra de la part de dalt, introduir la data d'alta i pitjar la fletxa Fletxa abaix.png. D'aquesta manera el nou departament apareixerà a la part inferior de la pantalla com a departament del centre.
  Tria el departament2.png


  Baixa Marcar la casella del departament a la finestra d'abaix, introduir la data de baixa, pitjar la fletxa Fletxa adalt.png, i el departament quedarà ocult.
  Departament baixa amb clic.png
  Si es fa un clic sobre el departament es pot posar la data de baixa des d'aquí i acabar pitjant el botó Desa.
  Departament baixa.png
  Si la casella Mostra departaments de baixa està marcada, veurem els departaments donats de baixa amb anterioritat.
  Eliminar Departament Aquesta acció implica l'eliminació total del departament, és a dir, no quedarà cap constància de que el centre hagi tingut aquest departament. No es podrà eliminar un departament si té professors assignats.
  Seleccionar el departament fent un clic i pitjar el botó Esborra.


  Afegir matèries a un departament Pitjant sobre la icona que apareix entre el nom del departament i la data d'alta d'aquest en el centre Icona.png, apareixerà una nova pantalla, relativa al departament que s'ha triat i aquí per a cada curs s'ha de triar quina matèria forma part del departament. (Nota: Una mateixa matèria pot formar part de més d'un departament)
  Canviar els departaments-no bo.png
  Traspàs assignació de matèries Es tracta d'una tasca que el centre ha de gestionar cada curs acadèmic. Es traspassa la informació deles matèries associades a un departament des del curs anterior a l'actual. A més, el centre, en el curs actual, haurà d'afegir les possibles matèries noves que oferti en relació al curs anterior.

  La finalitat es poder tenir actualitzades de curs a curs totes les matèries que formen part de cada departament segons l'oferta educativa vigent. Aquesta informació és útil en el cas de gestionar matèries pendents. Tota aquesta informació es pot imprimir des de l'opció Llistes>>Centre, accedint a la pestanya Matèries per departament. Si aquesta informació no està actualitzada, dificulta obtenir la informació correcta per conèixer l'alumnat amb matèries pendents per departament. Llistat que s'obté des de l'opció Llistes>>Alumnat>>Matrícula

  Centre Departaments2.png


  Pendents per Departament.JPG

  Avaluacions

  NOVETAT: A partir del curs 2014/2015 s'ha introduït una nova avaluació. L'avaluació de seguiment. Aquesta està pensada inicialment pels ensenyaments de secundària, per fer una valoració de l'alumnat entre avaluacions, especialment als alumnes de primer d'ESO. Tot i això, la pot fer servir qualsevol centre en qualsevol del seus ensenyaments si ho considera necessari.


  IMPORTANT per Educació Primària s'ha de crear una avaluació ORDINÀRIA per a tots els cursos.


  Avaluacions1.png


  Filtre d'avaluacions Ens surt una pantalla on es mostra el llistat de les avaluacions que tenim definides (si en tenim cap de definida). Ens serveix per donar d'alta, modificar o esborrar els períodes de cada avaluació, per a cada tipus d'ensenyament, curs i grup. També serveix per autoritzar els períodes d'avaluació de cada curs/grup.
  Avaluaciotriada1.png


  Nova avaluació Per donar d'alta una nova avaluació s'ha de fer per ensenyament, o per ensenyament i curs.

  Si no es selecciona curs es crearà l'avaluació seleccionada de tots els cursos i grups de l'ensenyament i període seleccionat.

  D'altra banda els períodes d'avaluació seran els mateixos per a tots els grups d'un mateix curs.

  Les dades que es poden emplenar més importants, són:

  Data inici ava.: i Data fi ava.: Són les dates que indiquen tot el període que dura l'avaluació seleccionada. El més comú és fer coincidir els períodes amb els trimestres.

  Data reunió: i Lloc de la reunió: És important per poder generar l'historial acadèmic correctament (concretament la data de la reunió és la que apareixerà como data de promoció al curs següent)

  Autorització des de: i Autorització fins a: Són les dates que indiquen el període (dies concrets) que tendran els professors per introduir les notes.

  Data publicació web: És la data i l'hora a partir de la qual els pares/mares/tutors/és, amb compte d'usuari, poden consultar les informes individuals d'avaluació (butlletins)

  Novaavaluacio1.png


  Edita Permet modificar les dates d'una avaluació prèviament seleccionada.
  Esborra Elimina l'avaluació seleccionada. No es podrà eliminar si hi ha alumnes amb notes posades al curs i grup de l'avaluació triada.
  Edita avaluacio1.png

  Horari general

  En aquesta pantalla es mostren els intervals horaris per dia i ensenyament de cadascun dels tipus de jornada que té el centre. Si encara no s'ha definit cap horari, sortirà una pantalla d'avís i després la pantalla on es podran afegir els nous horaris.


  Horari no definit.png


  Horari general1.png


  Nou registre horari Hem d'introduir les següent dades:
  - Triar ensenyament, dia i tipus de jornada. Si la jornada és partida es mostraran els espais necessaris per indicar horari de matí i horari d'horabaixa
  - Introduir hora d’inici i hora de fi.
  - Desar les dades pitjant el botó Desa o desfer els canvis pitjant el botó Cancel·la.
  Nou horari1.png


  Si a la pantalla surt el llistat d'horaris, podrem consultar-los, modificar-los i esborrar-los, fent clic a damunt d'ells.
  Edita Per modificar un registre, s’ha de fer un clic sobre la línia que es vol rectificar, pitjar Edita per canviar les dades i pitjar el botó Desa per a desar els canvis.
  Esborra Per esborrar el registre definitivament.
  Edita horari1.png

  Reunions

  Des d’aquesta pantalla es poden donar d’alta reunions o modificar les ja creades.
  Reunio1.png


  Nova reunió

  - Triar tipus de reunió, ensenyament i curs.

  - Seleccionar trimestre.

  - Introduir la data i l’hora de la reunió.

  - Desar les dades pitjant el botó Desa o desfer els canvis pitjant el botó Cancel·la.

  Una nova reunio1.png


  Modificar Hem de triar la reunió que volem consultar, canviar, o esborrar.
  Llistareunions1.png


  Edita Per modificar una reunió, s’ha de fer un clic sobre la línia que conté la reunió que es vol rectificar, pitjar Edita per canviar les dades i desa per guardar els canvis.
  Esborra Per esborrar definitivament una reunió prèviament creada.
  Dades reunio1.png

  No lectiu

  És requisit informar d'aquestes dates a l'aplicació per evitar posar faltes en un dia no lectiu o festiu.


  CAL SABER: Per defecte, apareixeran introduïts els festius nacionals, autonòmics i el dia de la festivitat escolar unificada, a més dels períodes no lectius, com les vacances de Nadal i de Pasqua. El centre només ha d'afegir els dies festius locals i els dies de lliure de disposició.  Festius/ Períodes no lectius
  - A la pestanya Festiu s'han d'introduir els dies corresponents als festius locals.
  CAL SABER:
  Festiu, s'emprarà per assignar a un dia festiu nacional, autonòmic o local.
  Lliure disposició, s'aplica als dies que cada centre té per triar amb caràcter de lliure elecció.
  Substitució festes locals, s'aplica quan algun centre està a una localitat on algun del seus festius cau en un període no lectiu. Per norma, aquest és recuperable, i per tant es pot triar un nou dia no lectiu indicant-lo amb aquest tipus.
  - A la pestanya Període No Lectiu hi haurà introduïts els períodes no lectius, indicant quins coincideixen amb períodes de vacances.
  Per afegir els dies festius o períodes no lectius, s'ha de pitjar el botó Nou per començar.  Si el que volem és modificar o esborrar qualque festiu o període no lectiu, primer el triarem de la llista i després clicarem "Edita" o "Esborra".
  NoLectiu Festius.JPG


  NoLectiu NoLectius.JPG


  Transport

  Aquesta opció permet gestionar les rutes del servei de transport.


    Els alumnes que són usuaris de transport escolar han de ser prèviament assignats al servei de transport. 
    Això es pot fer:
         de manera individual, alumne per alumne, des de l'opció Alumnat>>Fitxa alumnat, dins la pipella Serveis.
         de manera col·lectiva, grup per grup, des de l'opció Alumnat>>Gestió de permisos
  


    El programa està preparat per passar a tot l'alumnat que ha estat usuari de transport, d'un curs acadèmic al següent , respectant la línia 
    i aturada a la que estava assignat en el curs anterior. Això es fa des de l'opció Centre>>Centre>>Transport
  

  L'arbre de transport escolar passa automàticament d'un any acadèmic al següent.


  Transport1.png


  Arbre de transport Cada centre fa el manteniment de les seves rutes (afegir, modificar o donar de baixa línies i aturades).

  Les companyies vénen donades directament per la Conselleria, per tant no es pot fer cap modificació sobre elles.

  Arbre transport1.png


  Nova línia Si el centre no ha fet mai ús d'aquesta opció, apareixerà l'arbre de transport en blanc; en aquest cas, pitjant Nova línia es començarà a donar d'alta línies i, posteriorment, aturades.

  Si ja tenim un arbre de transport i volem afegir una nova línia:

  • En cas de tenir la companyia a l'arbre:
  - Fer un clic sobre la companyia.
  - Pitjar el botó Nova línia.
  - Introduir el 'nom de la línia', i triar la companyia que s'en fa càrrec.
  - Desar els canvis.
  • En cas de no tenir la companyia a l'arbre:
  - Fer un clic sobre qualsevol companyia, o sobre la icona de la carpeta arrel (Carpeta arrel icona.png) de l'arbre.
  - Pitjar el botó Nova línia.
  - Introduir el 'nom de la línia', i triar la companyia que s'en fa càrrec.
  - Desar els canvis.
  Nova linea1.png


  Edita línia Es poden modificar les dades d'una línia, i donar-la de baixa posant-li la 'data de baixa'.
  Esborra Ens permet esborrar una línia definitivament sempre i quan no tengui aturades associades.
  Edita linia1.png


  Nova aturada S'han d'emplenar els camps obligatoris i Desar els canvis. Es recomana introduir l'adreça de l'aturada.
  Nova aturada1.png


  Edita aturada Es poden modificar les dades de l'aturada.
  Esborra aturada Ens serveix per esborrar una aturada definitivament, sempre i quan no tengui alumnes assignats.
  Edita aturada1.png


  Alumnes aturada Permet conèixer quins alumnes estan o han estat assignats a l'aturada seleccionada en aquest any acadèmic.
  Alumnes aturada 3.png


  Baixa Permet donar de baixa els alumnes prèviament seleccionats de l'aturada.
  Baixa alumnes aturada 2.png


  Elimina de l'aturada Permet eliminar als alumnes prèviament seleccionats de l'aturada.
  Elimina alumne aturada.png


  Mou al següent curs Permet traspassar als alumnes que són usuaris de transport, d'un any acadèmic al següent. Els alumnes queden assignats a la mateixa línia i a la mateixa aturada.

  El traspàs es fa aturada per aturada.

  Mou curs seg.png


  Assignació d'alumnes Primer s'ha de fer una cerca dels alumnes (filtre alumnes). S'ha d'introduir l'ensenyament, el curs i el grup.
  Assignacio alumnes1.2.png


  Assigna a l'aturada S'assignaran els alumnes que prèviament s'han seleccionat de la llista.
  Assignacio alumnes aturada1.png  Des d'aquesta opció de menú es poden habilitar i deshabilitar les opcions que han de poder ser consultades pels pares d'alumnes des de l'opció Famílies.

  Per a més informació sobre com realitzar aquesta tasca podeu consultar el següent document. -->

  Logo2.png

  Aquesta opció de menú ens permet canviar el logo del centre. Remarcar que per defecte el logo que apareixerà serà el del govern

  Logo3.png

  Des d'aqui seleccionarem el fitxer del nou logo que volem insertar.

  Recomanació: revisar abans de pujar l'arxiu els requisits que han de complir les imatges:

  Resolució horitzontal i vertical 72 punts per polzada
  Tamany horitzontal= 266 píxels, Tamany vertical= 115 píxels
  Tamany màxim del fitxer 12288 bytes  Centre


  Notificacions

  Control de comunicació amb les famílies

  Faltes d'assistència

  Faltes d'assistència Seleccionar l’ensenyament, curs i grup on es troba l’alumne als pares del qual volem enviar el missatge. Seleccionar l’estat dels missatges que volem visualitzar i pitjar el botó Veure.

  En aquesta pantalla es generaran tots els missatges de faltes que hi hagi pendents d'enviar des de la darrera data en què s’hagin generat amb anterioritat. Els missatges resultants es podran enviar en qualsevol moment.

  Quan es generen els missatges, es demana confirmació sobre el període de dates al què fan referència les faltes notificades, perquè convé estar segurs de que estan passades totes les faltes del període sol·licitat, ja que en cas contrari, si es continuen passant faltes, aquestes noves faltes no s’acumularan en el missatge generat o enviat anteriorment.

  Notificacions Faltes.png  Localitzador de persones per telèfon/email

  Localitzador de persones Aquesta opció de menú permet fer la recerca de personal del centre (tant docent com no docent), introduint al filtre de recerca o bé el telèfon mòbil, o bé el correu electrònic complet de la persona que es vol trobar:


  Notificacions Localitzador Menu.png


  Una vegada introduïda aquesta informació apareix el nom i llinatges de la persona:


  Notificacions Localitzador Edita.png


  Si es selecciona el nom de la persona apareixerà en pantalla certa informació de la seva fitxa:


  Notificacions Localitzador Selecció.png  Missatges Predefinits

  Missatges predefinits En aquesta opció s’han de mantenir (crear i/o modificar) els missatges predefinits, ja siguin d’informació general o immediats.
  MissatgesPredefinits.png


  Veure Un cop triat el tipus de missatge, aquest botó mostrarà els missatges ja creats.
  Edita Permet modificar qualsevol dels missatges ja creats.
  Nou registre Permet crear nous missatges. La longitud màxima dels missatges és de 100 caràcters.
  Esborra Permet esborrar missatges predefinits.


  Missatges predefinits.png


  Notificacions a l'alumnat

  Notificacions a l'alumnat Aquesta opció no estarà habilitada pels centres d'Educació Infantil i Primària.

  Aquesta opció està pensada per fer arribar missatges als alumnes majors d'edat. En aquest cas l'autorització s'haurà posat a la opció del menú Alumnat>>Fitxa alumne, a la pestanya Autoritzacions


  Seleccionar l’ensenyament, curs i grup on està l’alumne al què volem enviar el missatge. Seleccionar també el tipus de notificació i pitjar el botó Veure.


  Notificacions de Alumnat.png


  Llista d’alumnes autoritzats Apareixerà la llista de l’alumnat del curs i grup seleccionat que hagi autoritzat l’enviament de notificacions.

  En aquest moment, s’ha de pitjar el botó Edita per triar a quin o quins alumnes s’envia un missatge i quin tipus de missatge. És possible redactar un missatge nou o fer ús d’alguns prèviament definits.

  Notificacions Alumnat Llista.png


  Enviar missatges Una vegada tenim escrit el missatge i triats de la llista de l'alumnat aquells a qui volem enviar el missatge actual, clicam aquest botó.


  Notificacions Alumnat Llista Seleccio.png


  Aquesta opció està deshabilitada per a l'alumnat dels ensenyaments d'Infantil i Primària.
  


  Notificacions al personal no docent

  Notificacions al personal no docent Es pot cercar un membre del personal no docent del centre en concret o pitjar el botó Veure, que ens mostrarà tots els membres del personal no docent que han autoritzat rebre notificacions.

  Com ja s'ha explicat a l'apartat Notificacions als pares/mares/tutors, podem tenir distints aspectes de les caselles (en blanc, amb quadret o amb quadret vermell)

  Notificacions PersonalnoDocent.png


  Llista de personal no docent S'ha de seleccionar una o més persones a les quals s’ha d’enviar la notificació, s'ha de pitjar el botó Edita per a poder escriure el missatge a l’espai de text de la notificació i per acabar s'ha de pitjar el botó Enviar missatges.
  Notificacions PND Llista.png


  Notificacions al professorat

  Notificacions al professorat Es pot cercar un professor en concret o pitjar el botó Veure, que ens mostrarà tot el professorat que ha autoritzat rebre notificacions.
  Notificacions Professorat.png


  Llista de professorat S'ha de seleccionar un o més professors als quals s’ha d’enviar la notificació, s'ha de pitjar el botó Edita per a poder escriure el missatge a l’espai de text de la notificació i per acabar s'ha de pitjar el botó Enviar missatges.
  Notificacions Faltes Llista.png  Notificacions als pares/mares/tutors

  Notificacions als pares/mares/tutors Seleccionar l’ensenyament, curs i grup on es troba l’alumne o alumnes als pares del quals volem enviar el missatge. Seleccionar també el tipus de notificació i pitjar el botó Veure.


  Notificacions Pares mares.png


  Llista d'alumnat Apareixerà la llista de tot l’alumnat els pares/mares o tutors dels quals hagin autoritzat l’enviament de notificacions.

  S’ha de pitjar el botó Edita, per triar a quin o quins alumnes s’envia un missatge i quin tipus de missatge. És possible redactar un missatge nou o fer ús d’alguns prèviament definits, a l'apartat Text de la notificació.

  Podem tenir tres tipus de caselles:

  • Les que apareixen en blanc, que vol dir que no tenen autorització: Quadre en blanc.png.
  • Les que apareixen amb un quadret i amb el número d'autorització damunt fons blanc, que són les autoritzacions correctes: Quadre.png.
  • Les que apareixen amb un quadret i amb el número d'autorització damunt fons vermell, que són aquelles autoritzacions de les quals no es té el telèfon o el correu electrònic (segons el tipus d'autorització): Quadre damunt vermell.png.
  Llistat Notificacions Pares.png


  Enviar missatges Una vegada s'ha escrit el missatge a enviar i es mostra la llista d'alumnat als pares dels quals volem enviar el missatge actual, s'ha de clicar el botó Enviar missatge.

  Si surt la casella de SMS sobre fons vermell, significarà que el un número de mòbil existent a la base de dades per aquella persona és erroni.

  Edita llistat notificacions pares.png  menu notificacions


  Configuració

  Menu configuracio feb2019 escalat.PNG  * Els meus llocs d'interès
  * Favorits
  * Llocs d'interès del centre
  * Tauler d'anuncis
  Configuració inicial
  Canvi de configuració
  NOTA: Es pot accedir a cadascun dels panells que conformen l'escriptori (Favorits, Nous missatges rebuts, Els meus llocs d'interès) directament des de l'enllaç anomenat "Accedeix" o " Afegeix" segons el que es vulgui modificar:


  Escriptori Configuració Botó afegeix.png


  Aquesta opció permet triar les opcions de configuració de l’aplicació que tendrem per defecte cada vegada que accedim a ella.
  Es pot definir el perfil, el centre i el curs acadèmic.


  Si es té més d'un rol d'aplicació es recomana triar el curs acadèmic actual, el perfil i el centre d’ús més freqüent.  GestIB

  Canvi de curs acadèmic

  Canvi curs academic.PNG  Canvi de curs acadèmic El canvi es fa ,dins el quadre que indica Curs acadèmic sol·licitat, pitjant la fletxa corresponent fins arribar al curs desitjat. En pitjar el botó Desa, quedarà enmagatzemat de manera permanent, fins que es faci un nou canvi o es tanqui la sessió.


  CAL SABER: GestIB permet treballar amb més d'una pestanya oberta en el navegador, però sempre estant en el mateix any acadèmic. Si es tenen pestanyes obertes amb diferents anys acadèmics, l'aplicació entén que treballa en el darrer any acadèmic triat.  Gestib  Canvi de centre

  Configuracio Canvi-de-centre.png


  Canvi de centre Aquesta opció no està habilitada per a tots els perfils d’usuaris, únicament per aquells que tenen una destinació activa a més d'un centre (sol ser el perfil de personal itinerant). Per tal de procedir, es triarà el tipus de centre i el centre desitjat, i pitjant el botó Desa es confirmarà el canvi de centre.

  Aquest canvi es reflexarà en la sessió actual. La propera vegada que s'entri a l'aplicació, tornarà agafar els valors establerts per defecte a la configuració (canvi de configuració).


  Configuració


  Establir configuració

  Si el perfil d'usuari ho permet una persona pot accedir a més d'un centre (un professor que fa feina a més d'un centre per exemple). A través d'aquesta opció s'estableixen els valors per defecte, és a dir, es configuren els paràmetres amb què habitualment s'entrarà a l'aplicació.


  Configuració inicial

  Quan s’accedeix a l’aplicació per primera vegada, desprès de fer la validació amb el nom d'usuari i contrassenya, apareixerà el missatge següent:


  Abans de començar.JPG


  A continuació apareix la pantalla per poder seleccionar les diferents opcions de la configuració personal.
  • El personal docent destinat en un centre veurà com a permisos de que disposa el de Personal centre (XIB_Personal centre).
  • El personal que treballa en un EAP, EOEP o a algún servei de l'administració, veurà el permís corresponent a les tasques que desenvolupa segons el que ha decidit prèviament el/la director/a del centre o del servei.
  Config inicial 1.JPG


  Edita Pitjant aquest botó s'habilitarà la pantalla per a poder fer els canvis d’informació desitjats en la configuració:
  • Curs acadèmic. Es per quan s'accedeix per primer avegada o per casos molt puntuals, com per exemple a l'inic de curs, quan un centre ja té totes les tasques d'inici de curs acabades, i l'equip del programa encara no ha canviat l'any acadèmic per defecte.
  • Centre. En aquesta opció per defecte apareix el centre o centres, cas de ser docent itinerant, on una persona està destinada.


  Config inicial 2.JPG  Una vegada establerts tots els valors, s’han de confirmar amb el botó Desa o es pot anul·lar tota l’operació amb el botó Cancel·la. Si desam els canvis ens trobarem una nova pantalla, que ens permet modificar de nou la informació o entrar ja a l’aplicació mitjançant el botó Entra a l'aplicació amb la següent configuració. Aquest botó estableix les dades triades com a configuració per defecte; això significa que cada vegada que s'iniciï una sessió es farà segons els valors establerts.


  CAL SABER: Aquesta configuració base, no té res a veure amb un possible canvi d'any acadèmic o de centre mentre se té una sessió iniciada.


  Config inicial 3.JPG

  Canvi de configuració

  EstablirConfiguracio.jpg

  - Edita: Pitjar aquest botó per fer canvis en la configuració que apareix per defecte.

  - Curs acadèmic: Es recomana triar el curs actual. No fer-ho suposa haver de fer un [canvi de curs acadèmic] manualment cada vegada que s’accedeix a l’aplicació.

  - Centre: Depenent del perfil triat possiblement es pot accedir a més d’un centre.

  - Entra a l’aplicació amb aquesta configuració: S'ha de pitjar aquest botó si s’accepta la configuració que es mostra per defecte per poder accedir a les diferents opcions de l’aplicació.

  Configuració
  Horaris

  Menu horaris feb2019 escalat.PNG  - Desdoblaments i Agrupaments
  - Exportar dades
  - Importar horaris
  - Assignació d'alumnes

  Icona important.jpg
  

  Abans d'introduir la informació referent als horaris és important tenir en compte els següents requisits previs:

  1. Dins l'apartat centre:

  - Haver introduït l'hora d'inici (1a sessió) i durada de les activitats del centre.
  - Haver triat l'idioma/es amb el qual s'imparteixen les classes.
  - Haver introduït les dates d'avaluació. Inicialment serà suficient haver introduït les dates de la primera avaluació.

  2. Dins l'apartat de Matrícula, tenir creats tots els grups de tots els ensenyaments.

  3. Tenir creades totes les submatèries necessàries, abans de generar horaris de grup. D'altra banda, tenir els horaris fets també és requisit per a posar faltes d'assistència per a secundària.

  Així mateix, es recomana:

  - Tenir introduït tot el professorat.
  - Haver donat d'alta totes les aules, en cas de que es vulguin veure a l'horari, dins l'apartat de Centre.

  GestIB

  Submatèries

  Una submatèria és una agrupació d'alumnes que fan una determinada matèria.

  Les submatèries s'han de crear abans de començar a fer horaris, i és un requisit tenir els grups fets abans de crear submatèries (basta la creació del grup, no és necessari que els alumnes estiguin assignats al grup, al manco per poder realitzar aquesta operació).

  Els horaris es creen a partir de les submatèries, no de les matèries. En canvi, per avaluar només es podran qualificar les matèries.
  Aquesta pantalla permet realitzar la creació, modificació, eliminació i consulta de submatèries.


  Filtre de cerca Depenent de l'acció que es vulgui executar, s'ha de triar període, ensenyament i curs.


  Filtre horaris submateries.png


  Importar any anterior Ens serveix per importar les submatèries creades l'any anterior. Aquesta opció només es pot fer una vegada, sempre i quan no hi hagi cap submatèria creada prèviament al curs actual.

  Es traspassen TOTES les matèries del curs anterior, independentment del període, ensenyament i curs que s'hagi pogut triar en el filtre de dades. Si alguna de les submatèries ja no és vigent o no és correcte, s'importa igualment. Posteriorment podrà ser esborrada o no, ja que no influeixen en la correcta creació dels horaris. A més es podran crear submatèries noves si escau.


  Generació automàtica Només es poden generar automàticament submatèries una vegada cada curs. Una vegada feta aquesta operació, no es podrà tornar a repetir (ja que aquest botó desapareixerà). Per tant, se recomana que no es faci servir aquesta opció fins no tenir tots els grups creats (això vol dir de tots els ensenyaments i cursos que s'imparteixen en el centre).
  • Els centres que tenen els ensenyaments d'ESPA, han d'especificar el període del que volen fer la generació automàtica.


  -Aquest procés crea una submatèria per a cada matèria, curs i grup anteriorment creat. Per exemple, si hi ha 3 grups (A,B,C) d'un curs determinat, de Matemàtiques crearia Matemàtiques-A, Matemàtiques-B i Matemàtiques-C, (una submatèria per a cada grup respectivament).

  -Totes les modificacions posteriors de submatèries, s'hauran de fer 'manualment', submatèria a submatèria. En el cas de desdoblaments, és probable que s'hagin d'afegir noves submatèries. Es poden crear tantes submatèries com siguin necessàries.


  Gestió manual de submatèries Les noves submatèries s'han de crear per a cada grup i curs. No existeix un procés de propagació de la submatèria actual a la resta de grups i cursos.


  Relació Matèria/Submatèries Hi ha dues parts a la pantalla: la part esquerra que mostra la llista de totes les matèries de l'ensenyament i curs triats prèviament a l'apartat Filtre de dades i la part dreta que mostra les submatèries creades (si n'hi ha), de qualsevol matèria que pugui ser seleccionada de l'esquerra.
  Llista submateires.png


  Afegir o modificar submatèries manualment Per donar d'alta una nova submatèria s'ha de fer clic damunt el botó Alta. L'aplicació, per defecte, ofereix valors en el s camps Descripció i Abreviatura, que es poden mantenir, o bé reesciure el noms; per acabar es farà un clic damunt el botó Desa.

  Es recomana acabar amb un guió i la lletra corresponent al grup, així es mantindrà la nomenclatura estàndard assignada per l’aplicació.

  Alta de submateries.png


  Esborrar submatèries Per esborrar una submatèria s'ha de triar la submatèria que es vol esborrar i pitjar el botó Edita, moment en que apareixerà el botó Esborra, que en ser pitjat eliminarà la submatèria definitivament.

  IMPORTANT: quan s'esborra una submatèria, si aquesta forma part de l'horari, automàticament desapareixerà de l'horari del grup i de l'horari del professor que la tenia assignada. Importació/Exportació d'horaris: no es recomana esborrar submatèries mentre es fa el procés, ja que el programa es podria trobar que importa una sessió horària d'una submatèria que ja no existeix!


  HorariEsborraSubmateria.png

  Horaris

  Horari de grup

  Icona important.png

  Mentre es fa l’horari de grup, l'aplicació, en principi, genera automàticament l’horari de l’alumnat, així com les sessions de docència directa que corresponen a l’horari del professorat.

  En el cas de l’horari de l'alumnat, és necessari que els alumnes hagin estat prèviament assignats a un grup i s'hagi mantingut sempre marcada la casella d'assignació automàtica d'alumnes.

  En el cas de l'horari del professorat, el programa pot cercar el professorat que imparteix la submatèria, cada vegada que s'insereix una nova sessió horària, es pitja sobre el botó Assignació automàtica del professorat i el programa cercarà quin/s professor/s fan aquesta submatèria.


  Es suggereix que l'horari es faci de manera ordenada, començant de dalt a baix, de dilluns a divendres, per evitar haver de canviar les hores d'inici de les sessions.
  Visualitza Dins l'apartat de Filtre de cerca de l'Horari de grup s'ha de seleccionar l'ensenyament, el curs i el grup del que es vulgui fer una consulta o afegir o eliminar sessió, i després pitjar el botó Visualitza, d'aquesta manera es mostrarà la llista de submatèries i de les altres activitats corresponents del grup seleccionat.
  Horari grup.png  A l'apartat de Submatèries es mostra el llistat de totes les submatèries (creades prèviament)de l'ensenyament i curs seleccionats.

  Per construir o generar l'horari, s'han d'anar arrossegant les diferents submatèries a la franja horària habilitada situada a la part inferior de la pantalla. (A la imatge enmarcada de color blau). D'aquesta manera s'anirà creant la graella de l'horari pel curs i grup abans seleccionats.

  A l'apartat d'Altres activitats es mostra un llistat d'activitats no lectives que completen l'horari. Per exemple, els esplais.


  Mostra horari grup.png  Codificació de colors de les submatèries Els noms de les submatèries els podem trobar codificats en diferents colors:


  Color submateries.png


  - negre: Indica que està disponible, i no la fa servir un altre grup. És l'opció que ve per defecte. Es també, el color en que es mostra la matèria del grup que s'està consultant i que ja forma part d'alguna sessió.
  - vermell: Indica que la fa servir un altre grup, encara que el grup actual la pot fer servir (amb el canvi de color, que implicarà aquesta opció una vegada realitzada)
  - verd: Indica que està compartida. Un altre grup, a més del grup actual, l'està fent servir.


  Afegir sessió S'ha d'agafar una submatèria de l'apartat corresponent i s'ha d'arrossegar fins a la franja horària que es presenta en blanc, (a la imatge anterior es veu emmarcada de color blau).

  Apareix una finestra emergent amb tota la informació de la sessió. Nom de la submatèira, hora d'inici i de fi, professorat assignat, etc.

  És aquí on s'han de confirmar o modificar les dades de la sessió (Veure l'apartat 'Editar les Dades de la sessió' més avall). En qualsevol cas, s'ha de clicar Edita i Desa per confirmar la sessió. Això està fet així per forçar la comprovació de la durada de la sessió i de l'assignació del professorat a la submatèria.

  En una mateixa franja horària hi pot haver més d'una submatèria al mateix temps, això es dóna en el cas de les matèries optatives o en el cas de fer Religió/Atenció educativa. En aquest cas s'han d'arrossegar totes les possibles submatèries a la mateixa casella de la franja horària.

  Dades sessio.png


  Editar les Dades de la sessió Després de pitjar el botó Edita, dins la finestra emergent, es podrà:

  - Verificar: Inici, Durada i Idioma. Qualsevol d’aquest valors és modificable.

  - Modificar: La data que apareix a la casella 'Validesa a partir de'.

  Es recomana posar la data d'1 de setembre del curs acadèmic actual, o bé la data de l’inici del període lectiu.
  Es podrà afegir l'Aula (opcionalment), sempre i quan s’hagi donat d’alta prèviament (a l'apartat de Centre).

  - Assignar professorat:

  Es triarà el professorat que imparteix la sessió i es traspassarà de la finestra de professors del centre a la finestra de professors assignats.
  Hi pot haver assignat més d’un professor en una sessió horària, com és el cas dels professors de suport.
  En la finestra de professors assignats es pot indicar si un professor és de reforç de la sessió horària que s'està creant o consultant.

  - Desassignar professorat:

  Es triarà el professorat que imparteix la sessió i es traspassarà de la finestra de professors assignats a la de professors del centre. Això posarà de baixa o eliminarà (Segons l'opció triada) la sessió del professor amb data del dia en que es fa. Per tant el mateix dia encara es veurà a l'horari del professor, en cas de no haver triat eliminar.


  Edita dades sessio.png


  És important remarcar que dins aquesta finestra apareixen dues opcions més, que ajuden a una millor generació dels horaris, pel que fa a l'assignació automàtica de l'alumnat i del professorat:
  - Assignació automàtica d'alumnes indica que a la sessió que s'introduirà s'assignin automàticament els alumnes matriculats de la matèria de la qual depèn la submatèria en qüestió.
  Si no es troba marcada aquesta opció, no s'assignarà cap alumne a la submatèria actual, i s'haurà de fer posteriorment des de l'horari de l'alumnat.
  Si un alumne s'hagués de 'reassignar' a un altra submatèria, es pot fer posteriorment, des de l'horari de l'alumnat.


  - Assignació automàtica de professorat . La primera vegada que un professor s'assigna a una sessió d'una submatèria, aquest s'ha d'afegir manualment a la sessió, traspassant el seu nom de la finestra professors del centre a la finestra professors assignats. La segona vegada i posteriors que aquesta mateixa sessió s'afegeixi a l'horari, si el professor o professors que s'han d'assignar són els mateixos que en les altres sessions,per assignar-los serà suficient pitjar el botó Assignació automàtica del professorat.


  Als casos de Desdoblaments i Agrupaments, se recomana desactivar la casella d'assignació automàtica de l'alumnat i no fe servir el botó Assignació automàtica professorat.

  La sessió no queda definitivament a l’horari fins que no s'ha pitjat el botó Desa.

  Modificar sessió Són modificables tots els camps, excepte el fet de canviar el dia de la setmana en que s'imparteix la sessió seleccionada, això vol dir que si tenim una sessió el dilluns i no hi ha de ser perquè només s'imparteix , per exemple el dimarts, en aquest cas s'ha d'eliminar aquesta sessió i tornar-la introduir.


  Eliminar sessió Per esborrar una sessió dins l'horari, s'ha de fer un clic sobre la creu vermella que apareix a la part superior de la dreta de la casella de la sessió horària, i apareix el missatge: 'Vol eliminar sessió?', que s'ha d'Acceptar, si s'està segur de voler eliminar la sessió triada.
  Elimna sessio grup.png  IMPORTANT: La generació d'horaris és un procés obert, on no es controla si es supera el número màxim d'hores permeses, o si s'assigna un mateix professor a dues submatèries diferents a la mateixa hora. Per verificar dades d'aquest tipus es pot veure dins llistes->Control d'horaris.
  Desdoblaments i Agrupaments

  Es recomana desactivar la casella d'assignació automàtica de l'alumnat en el cas de fer un desdoblament o un agrupament.
  Horari Grup Desdoblaments.png


  Desdoblaments És el cas de que en una mateixa matèria el grup es divideixi en dos o més subgrups, perquè van a aules diferents, perquè uns fan una part teòrica i uns altres una altra pràctica, perquè un alumnes estan amb el professor titular i uns altres estan amb el professor de suport, etc.

  En aquest cas s’ha d’haver creat una submatèria per a cadascun d’aquests subgrups per posteriorment poder assignar els alumnes a la submatèria corresponent.

  Per exemple, a l’hora de fer Matemàtiques dividim el grup en dos. Abans haurem creat dues submatèries, Matematiques-prof1-A i Matemàtiques-prof2-A (la lletra 'A' facilita saber a quin grup correspon la submatèria).

  A l’horari, s’arrossega la submatèria Matemàtiques-prof1-A, es revisa la informació de la sessió i s’assigna el professorat. La submatèria desdoblada, Matemàtiques-prof2-A, s'ha d'amollar dins la mateixa casella de l'anterior sessió, perquè agafi la mateixa franja horària, al nostre cas les 8:00h .


  Per deixar acabat i ben fet el desdoblament s’haurà d’anar a l’opció Horari de l'alumnat, per assignar cada alumne a la submatèria que li pertoqui (Matemàtiques-prof1-A o Matemàtiques-prof2-A).

  Assignació automàtica marcada Si s'ha fet l'horari de grup amb la casella d'assignació automàtica d'alumnes convé anar a l'horari de l'alumnat i confirmar quins alumnes han d'estar a cada submatèria.
  Horari Grup Agrupament 1A.png


  Horari Grup Agrupament 1B.png


  Agrupaments És el cas en què s'ajunten alumnes de diferents grups per fer la mateixa submatèria. L'exemple més comú és el cas de les matèries optatives. El nom d'aquesta submatèria sortirà en color verd, perquè es fa servir la mateixa submatèria en més d'un grup.


  Per agrupar els alumnes s'ha de col·locar la submatèria en qüestió en el dia/-es i hora/-es en que s'impartirà en un grup,i en la resta de grups que faran servir la mateixa submatèria serà suficient posar la primera sessió i el programa ja s'ocupa automàticament d'assignar la resta de sessions horàries (que prèviament s'hagin assignat a un primer grup).

  En el moment en que se tria una subamtèria que ja forma part de l'horari d'un grup apareix el següent missatge d'avís, per tal d'evitar fer un agrupament d'una matèria que no ho ha de ser.


  HorariSubmateriesAgrupament.png


  Horaris

  Horari de l'alumnat

  Aquesta opció permet afegir o llevar alumnes a les sessions horàries. Està especialment indicat per ajustar els alumnes als horaris en els casos d'alumnes sense assignació a una submatèria, i als casos especials de desdoblaments o agrupaments.

  És requisit previ tenir els horaris de grup fets, i tot l'alumnat assignat a un grup.

  Que tot l'alumnat estigui assignat a les submatèries és requisit pel correcte funcionament del control de faltes d'assistència, excepte a Ed. Infantil i a Ed. Primària.


  Filtre de cerca Triar ensenyament, curs i grup.

  Dins l'apartat de submatèries només apareixeran aquelles que ja formen part de l'horari de grup seleccionat.

  Horari alumnat.png  Triar submatèria Seleccionem la submatèria que volem consultar.
  - Es mostrarà quins dies i a quines hores s’imparteix.
  - Es mostrarà la llista d’alumnes assignats a aquella submatèria, al requadre de la dreta, sempre que no solapi amb altres sessions.
  - Es possible trobar alumnes en disposició de ser assignats, al requadre de l’esquerra.

  El procediment consisteix en anar seleccionant els alumnes de la part esquerra i passar-los a la part dreta.

  A continuació veim dues pantalles:

  • En aquesta imatge es mostren els alumnes a la part esquerra. Aquests són els que estan disponibles per ser assignats a la submatèria triada.
  Amb les fletxes , que a les imatges apareixen marcades amb cercle, podem fer el traspàs d'alumnes d'una banda a l'altra.


  Submateria horari alumnat per triar.png


  • La següent imatge mostra alumnes a la part dreta, el que indica que aquests són els alumnes del grup que ja estan assignats a la submatèria triada.


  Submateria horari alumnat.png

  Una submatèria no apareix en la llista Si una submatèria no apareix en la llista de submatèries, s'ha d'anar a l'horari de grup i incloure-la.  Assignar alumnat a una submatèria
  • Si la casella d'assignació automàtica d’alumnes ha estat marcada (a l'horari de grup), tot l'alumnat apareixerà ja assignat a la dreta.
  En el cas de DESDOBLAMENTS, tots els alumnes han estat assignats a totes les submatèries desdoblades, i per tant, haurem d’eliminar els que no pertanyen a la submatèria triada (veure l'apartat 'Eliminar alumnat d’una submatèria', a continuació).
  • Si la casella d'assignació automàtica d’alumnes no ha estat marcada, s'haurà d'assignar 'manualment' l'alumnat. El procés és el següent:
  - Apareixeran tots els alumnes matriculats en la matèria (a la qual fa referència la submateria triada), en el requadre de l’esquerra.
  - Pitjar el botó Edita.
  - Seleccionar els alumnes que han de ser assignats amb un clic.
  - Pitjar la fletxa Boto Dreta.png, que traspassarà els alumnes a la dreta, deixant-los correctament assignats.
  - Pitjar el botó Desa per confirmar l’acció de traspàs o Cancel·la per anul·lar-la.
  Edit horari alumnes.png

  Recordau que només sortiran els alumnes que estiguin matriculats de la matèria de la qual penja la submatèria. També convé tenir present que l'alumnat no pot solapar, per tant, si es detecta un solapament el programa no vos deixarà assignar l'alumne a la submatèria.
  Eliminar alumnat d'una submatèria

  Un alumne s’haurà d’eliminar d’una submatèria:

  • Quan s’hagi fet alguna rectificació a la seva matrícula (canvi d’optativa, canvi de matèria de modalitat, etc) una vegada estiguin confeccionats els horaris.
  • Quan tenguem un desdoblament i, al moment de fer l’horari, la casella d’assignació automàtica estava marcada.

  El procés és el següent:

  - Pitjar el botó Edita.
  - Seleccionar els alumnes del requadre de la dreta que no tenen relació amb la submatèria triada.
  - Pitjar la fletxa Boto Esquerra.png, que traurà els alumnes que sobren a una de les submatèries desdoblades.
  - Pitjar el botó Desa per confirmar l’acció de traspàs o Cancel·la per anul·lar-la.

  Podem afegir la 'data de fi' a un alumne. Aquesta indica el moment en què l’alumne quedarà desvinculat de la submateria seleccionada.
  Horaris

  Horari del professorat

  En aquesta opció, es podrà veure l'horari complet del professorat (hores lectives i hores complementàries), encara que només es podran gestionar les hores complementàries.

  Les hores de docència directa apareixen amb el fons gris, i per modificar-les s'haurà de fer des de l'horari de grup.

  HorariProfessor.png


  Cerca del professorat Per realitzar qualsevol operació, primer s'ha de seleccionar el professor.

  Es pot cercar per 'Nom', teclejant una paraula o part d'ella.

  Fent un clic sobre el nom del professor a la llista, es mostra el seu horari.


    Recordau la data de cerca té importància, ja que filtrarà segons aquesta data. Per defecte apareix la data actual.
  
  HorariProfessorSeleccionat.png  Afegir sessió S'ha d'arrossegar de la llista d'activitats a una casella de l'horari (sempre a la darrera del dia on es vol afegir. S'obrirà una finestra emergent, en la qual es poden 'Editar les dades', com són l'hora d'inici i la durada de l'activitat; per això, s'ha de pitjar el botó Edita, i Desa per a la seva confirmació.

  La llista d'activitats que es mostra són totes les possibles que poden formar part de l'horari del professorat. Les activitats en color vermell són aquelles que tenen la consideració de lectives.

  Afegir activitat professor.png


  Confirmar /Modificar les dades de la sessió Les dades d'una sessió es poden modificar (sempre que no estigui sobre fons gris), fent una doble clic al damunt, pitjant Edita i Desa. En qualsevol cas, s'han de confirmar les dades pitjant aquests dos botons.


  Eliminar sessió Per esborrar una sessió dins l'horari, bastarà pitjar sobre la creu vermella que hi ha a la part superior dreta de la casella que ocupa la sessió que volem eliminar; es clicarà i apareix el missatge: 'Vol eliminar la sessió?', que s'ha d'Acceptar, si és el que es volem fer.


  Restriccions Les úniques restriccions que es contemplen a l'horari del professorat són:
  • A la mateixa franja horària no hi pot haver assignada més d'una activitat complementària.
  • A la mateixa franja horària no hi pot haver assignada una sessió de docència directa i una activitat complementària.

  Horaris


  Llistes

  Menu llistes feb2019 escalat.PNG  Recordau

  AJUSTAR ELS MARGES PER IMPRIMIR ELS LLISTATS

  Per a una bona impressió de les llistes, d'una manera òptima, en primer lloc s'han d'ajustar els marges de la pàgina d'impressió. S'ha d'accedir al menú del navegador d'Internet (Mozilla Firefox) i triar l'opció “Fitxer”. Després s’ha de pitjar a l’opció "Configuració de la página": Primer, dins la pipella "Format i opcions" triar l’opció Apaïsat o Vertical segons correspongui i seleccionar l'opció "Encongeix" per ajustar l'amplada de la pàgina. Segon, seleccionar la pipella "Marges i capçalera/peus de pàgina" i triar l’amplada dels marges, tant els superiors i inferiors, com els d'esquerra i de dreta. Després de realitzar aquestes passes, comprovar si veim bé els llistats.

  Aquestes opcions de configuració queden desades per defecte per a properes impresisons, per tant és possible que s'hagin de revisar i canviar sovint, depenent del tipus de llistat que es vulgui imprimir en cada moment.  GestIB

  Llistes alumnat

  Aquesta opció està pensada i preparada perquè sigui l'usuari qui triï quina informació necessita mostrar i, per tant, que sigui ell qui s'adapti els seus propis llistats.


  Les diferents opcions de llistats s'han separat en grups representatius, en funció del tipus de informació que contenen, i es mostren en les diferents pipelles (Dades personals, matrícula, serveis educatius, etc.).


  Llistes Llistes-alumnat.png


  Dades personals


  Filtre de les dades Dins el curs actual (seleccionat per defecte), s'han de triar els paràmetres de cerca per a mostrar les dades d'aquell ensenyament, curs i grup; per exemple, Edcuació Primària, 5è, A.


  Opcions de l'informe Les opcions de l'informe són: llista general (opció per defecte), llista amb fotos o llista de grup.


  Columnes a incloure a la llista S'han d'especificar els camps que es vulguin mostrar en el llistat.

  S'ha de tenir en compte que s'ha de seleccionar (com a columna) el camp pel qual es vulgui ordenar (agrupar) el llistat, encara que aquest concepte surtirà a la capçalera, a l'inici d'un nou subapartat del llistat, i no en una columna.


  Agrupar per S'ha deseleccionar el camp pel qual es vol ordenar el llistat (per defecte, be donat el camp 'Grup').


  Tipus document El tipus de document per defecte es HTML (format de pàgina web), full de càlcul Excel (XLS) i full de càlcul d'Open Office (CALC).

  Aquests formats són editables i imprimibles.


  Mostrar informe S'ha de pitjar el botó Mostrar informe per a visualitzar l'informe resultant.


  Llistes Llistes-alumnat Matricula.png


  Matrícula Els llistats d'aquesta opció estan vinculats a la informació que conté la matrícula de l'alumnat pel que fa a les matèries matriculades, les pendents i les baixes.
  Llistes Llistes-alumnat Serveis-educatius.png


  Serveis educatius Els llistats d'aquesta opció estan vinculats a la informació que conté la fitxa de l'alumnat relativa al servei de transport.


  Llistes Llistes-alumnat NEE.png


  NEE


  Es mostrarà un missatge en referència a que aquesta opció accedeix a 
  informació confidencial de l'alumne.
  


  Llistes Llistes-alumnat Faltes-primaria.png


  Faltes primària Aquest llistat mostrarà les faltes d'assitència de l'alumnat, seleccionat per ensenyament, curs i grup.


  Llistes Llistes-alumnat Missatges.png


  Missatges Aquest llistat permet mostrar quins alumnes tenen autoritazació d'enviament de missatges.  Llistes

  Llistes professorat


  Llibres

  Menu llibres feb2019 escalat.PNG
  - Aquesta utilitat està dissenyada per a gestionar el Programa de Reutilització dels llibres de texte (curs 2011-12), segons l'Ordre de 2 de juny de 2008 (BOIB Núm. 79, de 05-06-2008).
  Menú principal


  Llibres de texte

  El Programa de Reutilització de llibres de text proposa la creació d'un material comú, tant de llibres de text com d'altre material didàctic, de titularitat del centre, que es nodrirà a través de les aportacions econòmiques de les famílies, de la Conselleria d’Educació i Cultura i, si escau, d’altres institucions públiques o privades.

  En relació a l'alumne funcionarà com a un servei de préstec, al qual l’alumne pugui emprar els llibres de text o el material didàctic i posteriorment tornar-los perquè es pugui reutilitzar, mentre sigui possible fer-ne ús.  NOTA: Tant la opció de menú de Catàleg com la d'Editorials són visibles únicament pels administradors de l’aplicació. Els títols dels llibres i les editorials que hi apareixen hauran estat prèviament introduïts pels administradors de l’aplicació. Per tant, no s’haurà de realitzar cap tasca de manteniment per part dels usuaris. En cas de no trobar algun títol i/o editorial que es necessiti, s’haurà de contactar amb la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat per tal de que s’afegeixi. Per fer-ho, us podreu adreçar a:

  • Joana Arbona
  - 971 17 71 18
  - sie@dgice.caib.es


  Adopció

  El centre podrà adoptar recursos educatius - títols de llibres - per a una o més matèries d'entre els que apareixen al catàleg facilitat i actualitzat per la Conselleria d'Educació. És a dir, s'ha d’indicar per a cada recurs educatiu, quines seran les matèries per a les quals es farà servir al centre. Aquesta operació s’ha de realitzar per a cada curs acadèmic.
  LlibresAdopcio.1.png


  A la pantalla inicial d’aquest apartat, a la part superior, es troba el filtre de llibres per a poder localitzar de forma ràpida un determinat recurs que volem adoptar per el nostre centre.


  També trobam en aquest apartat, la possibilitat de filtrar entre llibres que es troben en el catàleg general o bé entre els que únicament hagin estat adoptats pel centre. Ho podrem trobar a l'apartat Àmbit.


  Pitjant sobre un determinat títol, accedim a la pantalla en la que s'han de seleccionar les matèries per a les quals volem adoptar el recurs educatiu seleccionat.
  Una vegada realitzada aquesta operació, hi ha dues opcions:
  1.- Seleccionar alguna de les matèries que venen recomanades per defecte pel recurs seleccionat. Això es fa seleccionant una de les matèries que apareixen a la llista de l’esquerra i prement la fletxa cap a la dreta (Boto Dreta.png). D’aquesta forma les matèries que es vagin seleccionant quedaran a la llista de la dreta confeccionant l’adopció del centre.
  Llibres Adopcio.2.png


  2.- Pitjant el botó Afegir, es podrà seleccionar qualsevol matèria de l’arbre d’ensenyaments del centre a partir dels desplegables de la part superior de la pantalla. D'aquesta manera, les matèries seleccionades passaran a la llista de la dreta, confeccionant l’adopció del centre.


  Llibres Adopcio.3.png

  Llibres

  Previsió d'aportacions

  Aquesta pantalla permet indicar la quantitat que han d'aportar els pares per adherir-se al programa de reutilització de llibres. Aquest manteniment es fa per alumne, però també permet indicar una quantitat per a tots els alumnes d’un grup, fet més habitual.


  S'entén per aportació dels pares, la diferència entre el preu real del llibre i l'aportació de la Conselleria. Aquest import haurà de ser abonat pels pares dels alumnes fins que els llibres siguin tornats.

  Prèviament s'ha d'emplenar la informació referent a l'adhesió dels alumnes al Programa de reutilització de llibres mitjançant l'opció de menú anomenada Adhesió dels alumnes.

  Llibres Previsió Aportacions.png


  A la part superior de la pantalla tenim els alumnes d’un grup que prèviament haurem seleccionat amb l’ajuda dels filtres que apareixen.


  Si es pitja el boto Cerca apareixeran els alumnes del grup seleccionat, i pitjant sobre un alumne/a de la llista, apareixerà a la part inferior de la pantalla el nom i la quantitat a pagar. Amb el botó Edita podrem accedir a modificar aquestes dades. Si es marca la casella Tots els alumnes del grup, indicam al programa que la quantitat a pagar que introduïm s’actualitzarà també a la resta d’alumnat del grup, mentre que si no la marcam, únicament s’actualitzarà a l’alumne/a que tenim seleccionat.
  Llibres

  Adhesió dels alumnes

  Aquesta pantalla permet indicar quins alumnes formaran part del programa de reutilització de llibres. És, per tant, la primera passa que s’ha de fer des del centre per a que els alumnes siguin reconeguts com a participants del programa.
  Llibres Adhesio1.png


  Com es pot veure a la imatge, es pot fer la Cerca de l’alumne de tres maneres diferents: pel tutor, pel curs i per dades de l’alumne. A la imatge es veu desplegada l’opció de grup, on una vegada aplicat el filtre, mostrarà els alumnes que compleixin els paràmetres de cerca.

  Amb el botó Edita es podran fer els canvis. Simplement es marquen o desmarquen els alumnes que hi formen part. Finalment, s'haurà de pitjar Desa per tal de que quedin guardats els canvis.

  D'altra banda, amb el botó Baixa es podrà donar de baixa un alumne que prèviament hagués estat adherit al programa.
  Llibres

  Magatzem

  A l’apartat de magatzem es registren tots els exemplars que té en possessió el centre de cada recurs educatiu que prèviament ha adoptat.
  Es recomana Imprimir etiquetes i aferrar-les als exemplars abans d'enregistrar a través de l'aplicació Nous exemplars al magatzem.
  IMPORTANT: La primera vegada s'ha de configurar el lector de codi de barres. Per imprimir etiquetes s'han de fer servir les de la marca APLI, model 1287, i s'han de configurar els marges de la pàgina d'etiquetes. Tot això s'amplia més avall, a la secció Imprimeix etiquetes.


  Llibres del Magatzem1.png


  A la pantalla inicial se'ns permet localitzar exemplars del magatzem per títol, ISBN, codi de barres o curs de compra, introduint les seves dades pel filtre.


  Nou exemplar Pitjant aquest botó accedim a la pantalla on podem donar d’alta un nou exemplar al magatzem.

  Primer de tot s’ha de localitzar el llibre o recurs educatiu al qual pertany l’exemplar que volem donar d’alta. Aquesta cerca es fa per Títol o ISBN, i es permet posar només una part d’aquests valors. En el desplegable del Títol del llibre es carregaran tots els recursos que compleixin els criteris de la cerca, i hem de seleccionar el desitjat.

  Finalment pitjant el botó Afegir, insertarem el registre al magatzem. Aquesta operació associarà una etiqueta, aferrada a una exemplar concret, a un llibre; és a dir, a l'exemplar del llibre se li assignarà un codi d'exemplar del magatzem.

  Llibres Magatzem Nou Exemplar.png

  Després d’aquesta acció es pot continuar inserint un altre exemplar del mateix recurs.

  Amb el botó Torna accedirem novament a la pantalla anterior del Magatzem.


  Estat d'exemplars Des d'aquesta opció de menú s'haurà d'indicar l'estat en que es troben els exemplars una vegada retornats pels alumnes als que es van deixar. S'haurà de seleccionar entre l'estat d'Utilitzables o No Utilitzables.

  L'apartat de Marcar revisats permetrà marcar com a Utilitzables tots aquells exemplars ja retornats. D'aquesta manera es podrà realitzar l'acció de manera conjunta.

  Llibres Magatzem Estat Exemplar1.png


  Imprimeix etiquetes Es recomana, inicialment, imprimir un grapat d'etiquetes, per a facilitar el posterior registre de nous exemplars en el magatzem, amb el botó Nou exemplar.

  Una vegada es té en pantalla la imatge de les etiquetes, i abans d'imprimir-les, convé comprovar els marges del full de ferratines per a etiquetes (APLI model 1287), tal com s'explica més avall.


  Llibres Magatzem Imprimeix-etiquetes.png


  Imprimeix etiquetes en PDF Aquesta opció permet generar les etiquetes dels codis de barres que s'han d'enganxar als diferents exemplars en un document en format PDF.


  Configurar el lector de codi de barres A l'hora d'instal·lar el lector de codi de barres, només la primera vegada, se l'ha d'informar de que ha de llegir dos tipus d'etiquetes: el EAN13* (el ISBN del llibre) i el 128 (el nostre codi de barres de ferratines pels exemplars).

  També és molt aconsellable activar la tabulació, que, en acabar de llegir un codi de barres, li dóna entrada dins l'aplicació i prepara al lector per a llegir el següent.

  Convé consultar el manual del lector de codi de barres, perquè aquestes especificacions poden variar d'un model a un altre.

  Configurar els marges Abans d'imprimir, convé comprovar els marges de la impressora, respecte al full de ferratines (APLI model 1287) sobre el qual imprimirem les nostres etiquetes.

  La configuració recomanada és la que s'indica a les dues imatges que apareixen a continuació. No obstant, aquests marges poden variar d'una impressora a una altra, per tant convé fer alguna prova, amb fulls de DIN A4, abans de fer servir els d'etiquetes.


  Format i opcions:

  CONFIGURACIÓ EITQUETES format.png


  Marges capçalera/peu de pàgina:

  CONFIGURACIÓ EITQUETES marges.png  Llibres

  Aportacions dels pares

  Aquesta pantalla permet indicar la quantitat aportada per cada alumne.

  És requisit previ per poder fer servir aquesta opció haver fet l'Adhesió dels alumnes.


  Llibres Aportacions al fons.png


  Hi ha tres formes de cercar l'alumne que ha fet l'aportació: per dades del tutor, per curs/grup, i per les dades del propi alumne.


  Una vegada s’hagi aplicat el filtre de cerca ens mostrarà els alumnes amb la indicació de si estan adherits o no al programa de reutilització. Si hi estan, es podrà indicar quina quantitat ha aportat el seu tutor.


  Missatge Alumne-no-adherit.png


  Si l'alumne no està adherit al programa de Reutilització de llibres, l'aplicació ens avisa amb aquest missatge. Per donar-lo d'alta en el programa, anar a l'opció d'Adhesió dels alumnes.


  Amb el botó Nova es podrà indicar la quantitat que ha aportat el tutor. Es poden fer totes les aportacions que es vulguin.

  Llibres

  Préstec d'exemplars

  Aquesta pantalla permet indicar els recursos que s'han prestat a cada alumne.  Llibres en Prestec.png


  Una vegada cercat l’alumnat poden afegir-s’hi els llibres que li prestam.  Llibres Prestec Afegir.png


  Afegir Amb aquest botó es pot indicar quin llibre s’ha d’afegir al préstec:


  Després de marcar l’esmentat botó, apareix la finestra de la imatge. Aquí s’ha d’introduir el codi de barres de l’exemplar, bé amb el lector de codi de barres, o bé introduint directament el codi amb el teclat. Si s'introdueix el codi per teclat, s'ha d'incloure una lletra ´E´ davant, tal com ens recorda el següent missatge.

  Missatge-lletra-E-codi-exemplar.png


  Prement Acceptar s’afegirà el llibre al préstec.

  L'aplicació ens confirmarà si l'exemplar ha estat afegit correctament a l'alumne (Missatge Exemplar-afegit-correctament.png) o, pel contrari, no existeix al magatzem (Missatge Exemplar-no-existeix.png).  Informe Pitjant aquest botó apareixerà un llistat amb els recursos que té l’alumne.


  Impr. Alumne Pitjant aquest botó ens crearà un full d’etiquetes per a poder adherir-les als exemplars que es prestaran després a l’alumne.
  Llibres

  Devolució d'exemplars

  Aquesta pantalla permet gestionar quins recursos torna l’alumne.

  Al final de curs, una vegada es torni un llibre, aquest s'ha de desvincular de l'alumne. D'aquesta manera s'indicarà que l'exemplar que es va prestar a un alumne en concret, ha estat retornat per aquest.

  Posteriorment el centre revisarà l'estat dels exemplars, per verificar si un exemplar donat és utilitzable o no.


  Es pot accedir a l’alumnat de quatre formes diferents: tutor, curs/grup, dades de l’alumne, i codi d’exemplar. Probablement aquesta darrera sigui més pràctica, ja que permet introduir el codi de qualsevol llibre que tingui en préstec un alumne i mostrar tots els llibres que té en préstec.

  Una vegada triat, ens mostra l’alumne que té en préstec aquest llibre, juntament amb la resta de recursos.

  Es podrà marcar individualment cada exemplar si es retorna o no.

  Fent servir el botó Informe ens traurà un llistat indicant quins llibres s’han tornat, per a que hi quedi constància per escrit.

  Llibres Prestec Devolucions exemplars.png  Llibres


  Glossari

  Hores complementàries Són aquelles activitats que no són de docència directa. No obstant això, algunes de les hores complementàries tenen la consideració de lectives, com es detalla a l'entrada d'hores lectives.
  Hores lectives.png


  Hores lectives Són aquelles activitats de docència directa amb alumnes o d'altres activitats que tenen consideració de lectives, tenguin o no alumnes, com són hores de reforç, dedicació a cap de departament o a direcció, entre d'altres. Aquestes darreres es mostren en color vermell a l'horari del professorat, dins l'apartat d'activitats, per a distingir-les.

  Venen tipificades a les instruccions, i poden variar entre Primària i Secundària. Fins i tot, ens podem trobar una mateixa activitat complementària amb la doble consideració de complementària i lectiva, en una relació numèrica ben establerta (per exemple, 1 lectiva i 2 complementàries). En aquest cas ens trobem tutories, dedicació a coordinació o a orientació, etc. Això es fa per a completar l'horari.


  Agrupament Agrupació d'alumnes de diferents grups dins una mateixa submatèria. El cas més comú és el de les matèries optatives.


  Desdoblament Subdivisió d'un mateix grup d'alumnes en dos o més subgrups, que aniran assignats a d'altres tantes submatèries, que es faran a la mateixa franja horària. Uns alumnes fan llengua i d'altres fan informàtica, per exemple.

  Això farà que ens trobem més d'un professor a una mateixa sessió. També trobarem més d'un professor per submatèria al cas dels professors de suport.

  Docència directa Activitats en què el docent desenvolupa una atenció permanent a l'alumne, com són les classes.
  Matèria Una matèria ve prefixada, és matriculable i avaluable, el concepte de matèria es correspon al mòdul al que s'ha matriculat.
  Places habilitades Llista i nombre de places justificades com a necessàries per al funcionament d'un centre durant un any acadèmic.


  Plantilla Llista i nombre de places orgàniques existents en un centre, ja siguin ocupades en propietat o vacants.


  Quotes Nombre de places d'un centre, és a dir, suma de la plantilla més les places habilitades.


  Sessió Cadascuna de les activitats lectives o d'altres que ocupa una mateixa franja horària. Casella que ocupa un dia i hora dins l'horari.


  Solapament Un professor fa una agrupació de dos o més grups per a fer una mateixa sessió de classe. A l'horari del professor apareixen solapats (superposats) dos o més grups, als quals imparteix la mateixa sessió de classe.
  Submatèria Una submatèria és una agrupació d'alumnes que fan una determinada matèria. El Gestib utilitza les submatèries per a generar horaris.

  Es crea una submatèria per cada matèria, curs i grup; per exemple Matemàtiques-A per a 3r curs.
  GestIB  Wikilibros:GNU Free Documentation License

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants