Glossari

De Wikigestib
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Hores complementàries Són aquelles activitats que no són de docència directa. No obstant això, algunes de les hores complementàries tenen la consideració de lectives, com es detalla a l'entrada d'hores lectives.
Hores lectives.png


Hores lectives Són aquelles activitats de docència directa amb alumnes o d'altres activitats que tenen consideració de lectives, tenguin o no alumnes, com són hores de reforç, dedicació a cap de departament o a direcció, entre d'altres. Aquestes darreres es mostren en color vermell a l'horari del professorat, dins l'apartat d'activitats, per a distingir-les.

Venen tipificades a les instruccions, i poden variar entre Primària i Secundària. Fins i tot, ens podem trobar una mateixa activitat complementària amb la doble consideració de complementària i lectiva, en una relació numèrica ben establerta (per exemple, 1 lectiva i 2 complementàries). En aquest cas ens trobem tutories, dedicació a coordinació o a orientació, etc. Això es fa per a completar l'horari.


Agrupament Agrupació d'alumnes de diferents grups dins una mateixa submatèria. El cas més comú és el de les matèries optatives.


Desdoblament Subdivisió d'un mateix grup d'alumnes en dos o més subgrups, que aniran assignats a d'altres tantes submatèries, que es faran a la mateixa franja horària. Uns alumnes fan llengua i d'altres fan informàtica, per exemple.

Això farà que ens trobem més d'un professor a una mateixa sessió. També trobarem més d'un professor per submatèria al cas dels professors de suport.

Docència directa Activitats en què el docent desenvolupa una atenció permanent a l'alumne, com són les classes.
Matèria Una matèria ve prefixada, és matriculable i avaluable, el concepte de matèria es correspon al mòdul al que s'ha matriculat.
Places habilitades Llista i nombre de places justificades com a necessàries per al funcionament d'un centre durant un any acadèmic.


Plantilla Llista i nombre de places orgàniques existents en un centre, ja siguin ocupades en propietat o vacants.


Quotes Nombre de places d'un centre, és a dir, suma de la plantilla més les places habilitades.


Sessió Cadascuna de les activitats lectives o d'altres que ocupa una mateixa franja horària. Casella que ocupa un dia i hora dins l'horari.


Solapament Un professor fa una agrupació de dos o més grups per a fer una mateixa sessió de classe. A l'horari del professor apareixen solapats (superposats) dos o més grups, als quals imparteix la mateixa sessió de classe.
Submatèria Una submatèria és una agrupació d'alumnes que fan una determinada matèria. El Gestib utilitza les submatèries per a generar horaris.

Es crea una submatèria per cada matèria, curs i grup; per exemple Matemàtiques-A per a 3r curs.
GestIB

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Eines