Juny

De Wikigestib
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Manual bàsic que mostra les passes i l'ordre recomanat a seguir per iniciar un nou curs acadèmic. (Creació de grups, gestió de matrícules, gestió de personal, etc.) Manual per iniciar un nou curs acadèmic en el GestIB


El GestiIB habilita les opcions necessàries per gestionar un nou curs escolar la primera quinzena perquè els centres puguin iniciar les tasques prèvies necessàries, d’acord amb el calendari establert a la resolució anual sobre el procés d’adscripció i admissió.

Abans de començar el procés de matrícula se recomana revisar l'arbre d'ensenyaments per assegurar-se de que es disposa de totes les matèries que s'impartiran el curs següent. Cas que en falti alguna, el centre ha de fer la sol·lcitud per correu electrònic a l'adreça xestib@educacio.caib.esContingut

Del 10 al 25 de juny: Proposta d'equip directiu

(Centre>>Propostes de personal)

Dins aquest període s'ha d'informar de les persones que formaran l'equip directiu el curs següent. S'ha d'informar indistintament tant si és equip directiu nou com si l'actual continua.

Ajuda proposta equips directius


Abans d'acabar el període lectiu

 • Promoció probable. (Alumnat>>Avaluació>>Promoció/Proposta de títol)
Aquesta tasca es fa en el més d'abril, com a tasca prèvia en el procés d'escolarització. En el mes de juny s'habilita de nou la pantalla per poder fer les modificacions pertinents en funció dels canvis que s'hagin produït des del mes d'abril.
Ajuda promoció probable


 • Avaluació Ordinària (Alumnat>>Avaluació>>Avaluació)
Les qualificacions finals de l'alumnat que han de quedar recollides en la documentació oficial han d'estar introduïdes, obligatòriament, a la columna de l'avaluació definida com avaluació ordinària.
Cas de tenir alumnes amb qualificació final de Menció honorífica, aquesta ha de quedar recollida com a diligència a les observacions de l'avaluació ordinària.
 • Promoció definitiva (Alumnat>>Avaluació>>Avaluació)
Tot l'alumnat ha de quedar informat de la seva promoció definitiva des de la pantalla d'avaluació. (Promocionar s'enten com que l'alumne canvia de curs, en el centre actual o en un altre cenre. els alumnes d'un curs de final d'etapa, NO han de tenir aquesta informació.
 • Proposta de títol (Alumnat>>Avaluació>>Avaluació)
L'alumnat de cursos de final d'etapa, si compleix tots els requisits, ha de quedar proposat per títol, a la pantalla de l'avaluació.
Ajuda avaluació/promoció definitiva/proposta de títol


 • Sol·licitud ATE (Personal>>Sol·licitud d'ATE)
Aquesta petició es farà d’acord amb les instruccions del Servei d’Atenció a la Diversitat. S'ha d'estar pendent dels terminis que estableix el SAD.


 • Sol·licitud fisioterapeutes (Personal>>Sol·licituds de fisioterapeutes)
Aquesta petició es farà d’acord amb les instruccions del Servei d’Atenció a la Diversitat. S'ha d'estar pendent dels terminis que estableix el SAD.


 • Quota professorat (Quota>>Càlcul d'hores i nombre màxim de professors/es)
Document de criteris per a la confecció d'unitats i la quota de professorat
Quota professorat.PNGTasques de matriculació (finals juny-principis de juliol)

 • Se recomana fer aquestes tasques seguint els períodes de matriculació establerts pel servei d'escolarització.
 • ALUMNAT

 • Creació dels grups per a cada ensenyament i curs,. (Alumnat>>Matrícula>>Grups)
Crear tots els grups per a tots els ensenyaments.
És important que els tutors ja quedin vinculats al grup. Es pot afegir el tutor en el moment de crear el grup o posteriorment.
És important, que una vegada afegits els alumnes al grup s'indiqui qui és el delegat/-da i subdelegat/-ada de cada grup.
Als centres de secundària se demana que als grups de PMAR s'assigni la lletra P (si n'hi ha més d’un al mateix nivell P i Q) i als grups d’FP a distància, la lletra Z.
Ajuda grups


 • Matrícula de l'alumnat seguint el calendari establert en el procés d'escolarització.
EI/EP: Matrícula de tot l'alumnat que segueix en el centre el curs següent i tot alumnat nouvingut que ha obtingut plaça en el procés d'escolarització.
ESO/Batxillerat: Matrícula de tot l'alumnat que promociona al curs següent en la convocatòria ordinària. (NOMÉS alumnes que ho han aprovant tot, o que tenen 1 o 2 matèries pendents en aquesta convocatòria)
FP: Matrícula de tot l'alumnat que reuneix les condicions i requisits segons la normativa que regeix aquest nivell d'ensenyament. (FP Bàsica, GM, GS)


1.- Preinscripció (Alumnat>>Matrícula>>Preinscripció)
La preinscripció és la passa prèvia i obligatòria per poder matricular a l'alumnat.
Cada centre és responsable de fer la preinscripció del seu alumnat que continua en el centre el curs següent.
En el cas dels alumnes que participen en el procés d'admissió i adscripció, si la resolució ha estat favorable, el centre receptor d'aquest alumnat trobarà ja feta la preinscripció (aquesta la fa el personal del servei d'escolarització).
Ajuda preinscripció


2.- Matrícula (Alumnat>>Matrícula>>Matrícula col·lectiva) // (Alumnat>>Matrícula>>Matrícula individual)
En el cas d'EI i EP se recomana fer la matrícula col·lectiva.
Recomanacions per fer la matrícula d'ESO i Batxillerat
Tot l'alumant matriculat ha d'estar assignat a un grup. L'assignació es pot fer en el mateix moment de fer la matrícula o posteriorment des de l'opció Alumnat>>Matrícula>>Grups.
Ajuda Matrícula col·lectiva
Ajuda Matrícula individual


3.- Informació complementària a la matrícula
 • Educació Infantil: Informar de tot l'alumnat que cursa religió i/o anglès (Alumnat>>Matrícula>>Alumnat de llengua estrangera / religió (EI))
Ajuda alumnat llengua estrangera /religió (EI)
 • Educació Primària: Informar de tot l'alumnat que cursa religió. Se recomana fer-ho en el moment de la matrícula. Si després d'haver fet la matrícula s'ha de fer algun canvi, es pot anar alumne per alumne a la matrícula individual, o bé fer el canvi a nivell de grup a l'opció Alumnat>>Matrícula>>Canvi d'opció de religió
Ajuda canvi d'opció religió
 • ESO / Batxillerat: Programa EOIES (Alumnat>>Matrícula>>Programa EOIES)
 • Programes internacionals: S'ha d'informar de quins alumnes fan quina matèria en quin idioma de quin programa. (Alumnat>>Matrícula>>Programes internacionals)
Ajuda programes internacionals
 • PEI: Programes d'ensenyaments integrats. (Alumnat>>Matrícula>>Programes d'ensenyaments integrats)


 • Fitxa de l'alumne/a
S’han d’actualitzar les dades personals (adreces, telèfons, fotografies, correu electrònic), els càrrecs (delegats, membres del Consell Escolar, membres de l’APIMA), l’ús de serveis (transport, menjador, escola matinera, taquilla...), les dades NESE, les dades mèdiques, les dades dels pares o tutors legals, les autoritzacions, etc.
Ajuda fitxa alumnat
S’han d’actualitzar les fotografies dels alumnes almenys cada dos cursos i sempre que arribi un alumne nou al centre. Aquesta tasca es pot fer alumne per alumne des de la fitxa de l'alumne o en bloc deds de l'opció Alumnat>>Importació fotografies de l'alumnat.
Ajuda Importació fotografies de l'alumnat en bloc
Per canviar la mida i resolució de les es pot fer servir el programari XnView o Gimp.
Ajuda XnView
Ajuda Gimp


 • CENTRE

 • Fitxa del centre
a) Revisar i actualitzar les dades del centre, especialment la informació relativa als dies festius perquè el calendari escolar quedi ben definit i actualitzat. (Centre>>Fitxa del centre)


 • Revisar la informació relativa a les hores de lliure disposició (HLD) (Centre>>HLD i durada dels mòduls). Per defecte el servei de suport del programa traspassa la informació d'un curs acadèmic al següent. ::El centre ha de revisar aquesta inforamció per si ha fet algun canvi en la seva distribució horària.
A mode general, en aquest apartat s'ha d’introduir
 • H. Set., que ve emplenada, és orientativa (pot variar segons la distribució d’hores per cursos i cicles i l’adjudicació de les HLD de cada centre).
 • H. Set. Centre, per a cada curs, les hores que es dediquen a cada matèria, d’acord amb la concreció curricular del centre.
S'ha de tenir en compte que les matèries de religió i valors ètics han de tenir la mateixa durada.
El total d’hores als CEIPs ha de ser de 22,5 hores, considerant que sols se suma un dels valors de les matèries opcionals (religió/valors ètics).
Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants