Octubre

De Wikigestib
Dreceres ràpides: navegació, cerca
  • Full de matrícula i adscripció (Llistes>>Alumnat>>Matrícula Full de matrícula i adscripció)
Aquest document conté el resum de la informació que necesita veure el personal del DIE per constatar la majoria de les dades que han estat informades en el Gestib per al curs acadèmic actual. En el mes d'octubre s'ha de mirar de tenir el document definitiu creat.
Ajuda full matrícula i adscripció


  • Donar de baixa les places que no es fan servir en el curs acadèmic vigent.
Una vegada destinat tot el personal del centre i haver fet tots els horaris, se recomana posar data de fi a totes les places que han quedat amb estat d'ocupació NO. La data de fi que s'ha de posar es 31/08/any acadèmic anterior.


De dia 1 a dia 10


Proposta de tutors, caps de departament i coordinadors de cicle

Les propostes de personal que apareixen en aquest apartat s’han de fer dins els terminis que marca l’Administració. És molt important que els centres siguin rigorosos en la introducció de dades. Aquesta tasca es dur a terme des de l'opció Centre>>Propostes de personal.

a) Consideracions prèvies a les propostes
A l’hora de proposar els tutors, s'ha de tenir en compte el que es disposa a l’article 41 del Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, els col·legis públics d’educació primària, i dels col·legis públics d’educació infantil i primària, i l’article 55 del Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts d'educació secundària, i a més a més:
1. El nombre de tutors no pot ser superior al de grups autoritzats.
NO s'han de marcar els tutors dels grups addicionals que s'hagin creat.
2. Es poden proposar tutors de grups de:
  • segon cicle d’educació infantil
  • primària
  • aules UEECO
  • ESO (inclosos els de PMAR)
  • batxillerat
  • cicles formatius (en queden exclosos els tutors d’FCT i els grups d’alumnes d’agrupaments modulars i de mòduls monogràfics)
  • ensenyaments inicials (centres adults)
  • ESPA 8centres adults)
3. No es poden proposar per a aquest càrrec professors de religió ni el personal laboral contractat per a la docència d’una matèria específica, normalment en cicles formatius (especialistes).
4. No es pot proposar com a tutor qui figuri com a substitut, s’ha de proposar el titular, encara que en aquests moments no sigui al centre.
5. El tutor ha d’impartir classe a tot el grup d’alumnes.
A l’hora de proposar els caps de departament, s'ha de tenir en compte el que es disposa l’article 46 del Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts d’educació secundària, i, a més a més:
1. Per proposar el cap del departament ha de ser una persona que en formi part.
2. Només es pot proposar una persona per departament.
3. El professorat que pertanyi al cos de mestres, o sigui de religió o especialista no es pot incloure a la proposta.
4. Qualsevol membre assignat al Departament d’Orientació pot ser-ne el cap, llevat dels que s’esmenten al punt anterior.
5. No hi pot haver departaments unipersonals.
6. Professors de diferents especialitats no es poden ajuntar per formar un nou departament.
7. No es pot proposar com a cap de departament un professor substitut. S’ha de proposar el titular, encara que en aquests moments no sigui al centre.
A l’hora de proposar els coordinadors de cicle, s'ha de tenir en compte el que es disposa a l’article 44 del Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària, i dels col·legis públics d’educació infantil i primària, i, a més a més:
1. Els coordinadors de cicle han de ser professors que imparteixin docència en el cicle corresponent.
2. Hi pot haver 3 coordinadors de cicle: coordinador de 2n cicle d’infantil, coordinador de de 1r a 3r d’EP i coordinador de 4t a 6è d’EP.
3. No es pot proposar com a coordinador de cicle un professor substitut. S’ha de proposar el titular, encara que en aquests moments no sigui al centre.
Ajuda propostes personal
Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Eines