Quadern del professor

De Wikigestib
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Torna a Alumnat

Torna a Avaluació

Contingut

Introducció

Alumnat>>Avaluació>>Quadern del professor, és la ruta del menú que dóna accés a aquesta utilitat del programa.

 • El quadern del professor és d'ús voluntari per part del professorat.
 • El quadern del professor és personal i d'accés privat per a cada usuari, a no ser que es defineixi un quadern com a compartit.
El Quadern del Professor està orientat a la gestió de notes parcials dels alumnes durant el procés d’aprenentatge per a cada curs acadèmic. La informació continguda en el quadern, pot ser orientada a una avaluació, a tot el curs, o a procediments concrets. El quadern és una eina totalment configurable. Serà cada usuari que el gestionarà segons les seves necessitats en relació a cada opció de continguts que vulgui gestionar/avaluar.

Elements configurables:

 • Es poden seleccionar els alumnes que apareixeran al quadern.
 • La seva estructura es una col·lecció de fulls. Es pot triar el nombre de fulls que ha de tenir el quadern.
 • Un full està format per columnes que representen diferents ítems avaluables. No hi ha límit de columnes a incloure. Se pot decidir si aquestes són visibles o no per als pares a la web de les famílies.
 • Permet fer el càlcul de mitjanes.
 • Permet traspassar les dades d'una columna, expressament definida com "avaluació" a la pantalla pròpia d'avaluació.
 • Es poden crear plantilles.
 • Es poden compartir quaderns amb altres membres del centre.
 • És exportable com a full de càlcul.
Accés al quadern del professor

La pantalla inicial permet crear un nou quadern, pitjant el botó Nou quadern, o treballar sobre un ja creat. La creació d'un nou quadern s'explica i detalla més avall.
Per treballar amb un quadern, prèviament creat, en el Filtre de dades, s'ha de triar la informació necessària relativa al quadern que es vol consultar/modificar, i el quadern es visualitza automàticament.


Quadrern nou.png


NOTA: A l'apartat Cursos, cada professor veurà els que tengui vinculats per horari
Passes per crear un Nou quadern

 • 1--Triar tipus de quadern o ensenyament en el filtre de dades.
 • Quadern no lligat no lligat a ensenyament ni matèria
Aquesta opció serveix per crear un quadern en que el propietari es pot desvincular dels alumnes que estan vinvulats a un horari i a una mataèria.
CAL SABER: En aquest cas NO es pot crear cap columna de tipus Avaluació.
 • Cursos
Es podrà triar un ensenyament i/o matèria concrets d'entre tots els que el propietari del quadern té associats segons el seu horari.
 • Quaderns d'altres professors compartits amb tu. (Aquesta opció només és pot triar per editar/consultar un quadern ja existent)


 • 2--Pitjar el botó Nou quadern, a la pantalla inicial.
Q nou.PNG


 • 3--Posar nom al quadern.
Se recomana posar un nom descriptiu del que serà el contingut del quadern.
El nom del nou quadern quedarà desat, i en el moment que es vulgui completar, haurà de ser triat en el filtre de dades.
Aquesta acció es pot fer igualment mentre se té algun altre quadern actiu a la pantalla.
 • 4--Pitjar el botó Desa


IMPORTANT: En aquest moment només s'ha creat un quadern "en blanc". A partir d'aquí, aquest s'ha de configurar segons les necessitats de cada usuari.


Configuració d'un quadern acabat de crear

Una vegada triat el quadern acabat de crear, per ser configurat (afegir-hi fulls i columnes), s'ha de pitjar la icona de la creu verda.

Es pot canviar el nom del quadern, però només es podrà fer si té algun full associat.

Q afegir full.PNG


Això ens permetrà crear els fulls del quadern. Se'n poden crear tants com facin falta.

Q afegir full 2.PNG

Dades a emplenar:

Nom: Es recomana que el nom sigui descriptiu en relació al contingut.
Grup: Aquest camp si s'informa, el que fa es mostrar ja al full els alumnes que formen part del grup triat.
Copiar estructura del full: quan es crea un primer quadern per primera vegada, no hi ha cap estructura per copiar. Si no és el cas, es podrà triar l'any i estructura del quadern que es vol replicar.


Fet això se mostra la següent pantalla, a partir de la qual es pot anar dissenyant el quadern. És el moment d'afegir alumnes i columnes.


MOLT IMPORTANT: Per poder continuar el procés de configuració, i per fer qualsevol modificació posterior, SEMPRE s'ha de triar l'opció Mode disseny del quadern.
Q afegir full 3.PNG


La següent imatge mostra la pantalla del quadern en mode edició. Aquí es veu que hi ha possibilitat de gestionar diferents opcions del quadern (alumnes, columnes i altres accions), de les que es detalla el seu funcionament a continuació.

Q afegir full 4.PNG
Compartir estructura de full

Q compartir full.PNG


 • No Compartit
El quadern i el seu contingut són d'ús personal i intransferible. Només el veurà i gestionarà el propietari.
 • Personal(base per a la creació d'altres fulls propis)
Serà un quadern que podrà ser la base per a la creació de futurs quaderns, copiant la seva estructura.
Triant aquesta opció, els fulls del quadern podran ser compartits amb altres professors.
 • Centre (altres professors del centre poden emprar la mateixa estructura)
Aquesta opció es farà servir en cas que el centre hagi decidit que tot el seu personal ha d'emprar un quadern amb la mateixa estructura.
 • General (plantilla general)
Aquesta opció es farà servir,cas que alguna vegada, la Conselleria, pogués decidir que fos necessari treballar amb un model de quadern consensuat amb tota la comunitat educativa.


La següent imatge mostra un exemple de les dades informades en el cas compartir un full amb l'estructura Personal, i compartit amb un altre professor, al que se li han donat permisos d'edició sobre el que li compartirem.

Q quadern compratit.PNG
Afegir alumnes a un full

Segons el tipus de quadern que s'hagi triat (per ensenyament, matèria, no lligat), les opcions per triar els alumnes a afegir pot variar.


 • Si s'ha triat un quadern que no està lligat a cap matèria ni curs --> Es podrà seleccionar qualsevol alumne del centre per formar part del full.
 • Si s'ha triat un quadern vinculat a un ensenyament concret --> Es podrà triar qualsevol alumne matriculat en qualsevol matèria de l'ensenyament triat, i que formi part del seu horari.
 • Si s'ha triat un quadern vinculat a un ensenyament i una matèria concrets --> És podrà triar qualsevol alumne que tengui matrícula de la matèria i estigui assignat al grup triat.


POT SERVIR: Si en el moment de crear un full, ja es tria un grup, aleshores, els alumnes queden assignats per defecte al full. A més qualsevol alumne que es pugui incorporar al grup amb posterioritat a la creació del full, també s'afegirà al full per defecte...................Q afegir alumnes 2.PNG...............................................Q afegir alumnes.PNGPasses a seguir per afegir alumnes al full:

 • 1 - Pitjar el botó Gestiona alumnat del full
 • 2 - Afegir alumnes. Hi ha diferents opcions per afegir-los:
 • Afegir TOT l'alumnat disponible. Triar l'opció tots en el camp corresponent.Pitjar el botó Selecciona tots
 • Afegir l'alumnat d'un grup concret. Triar el grup desitjat en el camp corresponent. Pitjar el botó Selecciona tots
 • Afegir alumnes de més d'un grup, però no de tots els possibles. Es farà la tria grup a grup.Pitjar el botó Selecciona tots, després de la selecció de cada grup.
 • Afegir alumnes solts i/o de manera individual. A la part esquerra de la pantalla, on apareix la llista d'alumnes es farà un clic sobre el nom de l'alumne que es vol triar, i aquest automàticament passarà a la part de la dreta. Un cop triats tots els alumnes que han de formar part del full, pitjar el botó Selecciona tots
 • 3 - Pitjar el botó Desa per acabar l'assignació.


CAL SABER:

Es poden afegir i llevar alumnes del full en qualsevol moment.
Si s'han seguit les passes anteriors, i arriba un alumne d'incorporació tardana, aleshores, si es vol que formi part d'algun quadern o full, la seva inclusió es farà de manera individual.
Afegir columnes a un full

Una vegada creat el full, i assignats els alumnes que es volen gestionar, s'han d'afegir les columnes que formaran part del full.

Per afegir una columna s'ha d'estar en Mode edició del quadernText en negreta.


Q nova columna.PNG


Una columna, recolleix la informació relativa a la valoració que farà el professor en relació a una tasca, una activitat, un examen, una valoració d'actitud a l'aula, la participació, etc.

Q pantalla nova columna2.PNG


A partir del contingut de la imatge anterior, a continuació es detalla la informació requerida en cada camp i el comportament del quadern segons cada valor informat. valor informat.Descripció / Aparença de la columna

Q pantalla nova columna descripcio.PNG
Nom: Nom de la columna. Intentar que sigui un nom prou descriptiu del seu contingut, especialment per si és fa visible a la web de famílies. (màx. 125 caràcters)

Nom abreujat: Serà el nom que apareixerà al quadern. (màx. 15 caràcters)

Comentari: Camp opcional. El seu contingut serà per ajudar a la millor comprensió del contingut de la columna. (màx. 125 caràcters)

Veure al resum: Segons el valor triat, la columna apareixerà o no en el quadern, quan aquest es visualitza en mode resum.

Visible a web de famílies: Es pot decidir si la columna que s'està creant, serà visible o no a la web de les famílies.

MOLT IMPORTANT: La informació que pugui contenir una columna visible a la web de famílies, es veu des del mateix moment en que s'afegeix la informació. No està vinculada a les dates de publicació de notes a la web de famílies.

Requereix confirmació pares:El propietari d'una columna pot forçar a que els pares hagin de confirmar la visualització del contingut. Una vegada que els pares han confirmat, des de la web de les famílies, aleshores, la cel·la corresponent apareixerà amb una marca.

Data de la prova: S'informa de la data en que es farà la tasca/prova/activitat relativa a la columna. Aquesta data serà visible a la web de famílies a l'apartat Calendari, horari, tasques


L'usuari pot configurar l'aparença de les seves columnes fent servir els següents camps:

Color: Dona opció a canviar el color de la capçalera de la columna.
Color text:Dona opció a canviar el color del text del nom de la columna.
Amplària: Permet triar l'amplària que es vulgui tenir a cada columna, segons es vulgui visualitzar més o menys el contingut de la cel·la.


Q pantalla nova columna aparenca.PNG

Referència a una altra columna

Després de l'apartat dedicat a la descripció i aparença de la columna (que en aquest moment se suposa que l'usuari ja ha informat) , ens trobam el que apareix a la següent imatge.

Q columna referenciada inici.PNG


 • La referència a una altra columna es fa en el moment en que es crea una nova columna.
 • Quan es crea el primer quadern, i s'està en el primer full, no es trobarà cap columna per poder ser referenciada.
 • Si ja tenim altres quaderns, o altres fulls o alguna columna en el mateix full en el que volem afegir la columna de referència.


Q columna referenciada.PNG


Creant la columna: Es tracta d'una columna que fa referència a una altre ja creada. Aquesta pot ser de qualsevol quadern que el professor hagi pogut crear. A la columna que s'està creant, se li podrà posar qualsevol nom, però el contingut serà el de la columna referenciada.

Modificació de la columna referenciada: El contingut d'aquesta columna NO es modificable. Si es fa necessari algun canvi en els valors, aleshores, s'ha d'actuar sobre el full que conté la columna original, fer el canvis, i desar-los. Aquests canvis queden recollits automàticament a la columna referenciada.


Finalitat:

 • Tenir a ma valors d'una altre columna que ens poden servir de referència per poder prendre decisions sobre la nota d'alguna altra activitat.
 • Poder fer una mitjana amb columnes del full de treball actual.
Tipus de columna (valors que poden ser assignats)

Per triar el tipus de valor que es vol assignar al contingut de la columna, es recomanable haver informat del nom i descripció de la columna.

La següent imatge mostra totes les possibles opcions de tipus que pot tenir una columna.

Q columna tipus de valors.PNG


El detall de tots els tipus es prou descriptiu com per saber els valors que es podran triar per avaluar els continguts relatius a la columna. L'excepció es el valor No informat.


CAL SABER: El valor No informat és obligatori assignar-lo quan la columna que s'està creant és de tipus avaluació
Vincular a una avaluació

IMPORTANT i MOLT UTIL
Els valors d'una columna es poden gestionar per ser traspassats automàticament a la pantalla d'avaluació de GestIB.
Això vol dir que no es fa necessari haver d'introduir de nou les qualificacions a la pantalla pròpia del GestIB.(Alumnat>>Avaluació>>Avaluació)


Q columna avaluació.PNG


Q columna avaluació arrodoniment.PNG
Requisits previs:
Les avaluacions han d'estar creades dins Gestib (Centre>>Fitxa centre>>Avaluacions)
La columna, obligatòriament, ha de ser de tipus No informat.


Camps a informar:
 • Copiar a avaluació -- Triar l'avaluació a la que es volen traspassar les dades. El desplegable només mostra les avaluacions definides.
 • Traspassar de -- Es pot agafar la informació d'una altra columna, per traspassar els seus valors, com a qualificacions de l'avaluació, o es poden afegir valors nous (qualificacions) a la nova columna.
 • Arrodoniment -- Es pot triar qualsevol de les opcions que es mostren en el despleglable, segons el criteri que es vulgui aplicar.


CAL SABER
Una columna d'aquest tipus no tendrà els seus valors visibles o no podrà ser gestionada fins que no s'arriba al període d'autorització de cada avaluació.
Això vol dir,
que si s'ha triat traspassar els valors des d'una altra columna, aquests no seran visibles per primera vegada fins que no s'arribi a la data d'inici del període autoritzat.
que si es volen posar valors independents que representin el valor de la qualificació final de l'avaluació, no es podran afegir fins que no s'arribi a la data d'inici del període autoritzat.
Els valors d'aquesta columna només podran ser gestionats (alta,baixa,modificació) durant el període de temps establert com a període autoritzat per a la introducció de qualificacions al GestIB. Centre>>Fitxa centre>>Avaluacions)
La columna contendrà la mitjana

Aquesta part de la definició d'una columna està pensada per si es vol tenir una mitjana calculada a partir dels valors d'altres columnes. És a dir, si s'han fet diferents treballs o activitats o proves que interessa convertir en una nota mitjana.

Aquesta mitjana podrà ser la nota final d'una avaluació o no.


Q columna mitjana 1.PNG

Segons el que es veu a la imatge anterior,

 • si una columna no es mitjana, aleshores no hi ha cap altra camp d'aquest apartat que estigui habilitat.
 • si una columna es de tipus mitjana, aleshores es pot...
- informar el tipus d'operació que es vol aplicar sobre ella (suma, mitjana, ponderació)
- triar quines són les columnes sobre les que s'aplicarà el càlcul de la mitjana
- explicitar la ponderació que es vol aplicar


CAL SABER: si la columna que s'està definint és de tipus mitjana, i es vol que sigui la qualificació definitiva d'una avaluació, aleshores, s'ha de crear una nova columna de tipus avaluació, on s'indicarà que es referida a aquesta columna mitjana.
El procés per fer aquesta referència està explicat a l'apartat anterior.
Compartir columna amb altres professors

Desar i actualitzar mitjanes

Recarregar full i desfer canvis

Imprimir

Esborrar un quadern

Compartir un quadernEines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Eines