Setembre

De Wikigestib
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

TASQUES PER TANCAR EL CURS ACADÈMIC ACABAT


 • Avaluació (Alumnat>>Avaluació>>Avaluació)
Afegir la informació que calgui en relació a les qualificacions de l'avaluació extraordinària.
Informar de la promoció al curs següent. (data límit 8 de setembre)
Informar de la proposta a títol si correspon. (data límit 8 de setembre)
Ajuda avaluació de l'alumnat


 • Tancar les actes de les avaluacions extraordinàries dels estudis que tenen aquesta opció. (data límit 5 de setembre per a 2n de batxillerat. Dia 8 de setembre per a la resta de cursos)
IMPORTANT: Cal recordar que les actes de 2n de batxillerat tenen una data i hora límit per ser tancades,que s'ha de respectar, per tal de poder fer arribar a la UIB les dades dels alumnes que han de presentar-se a les proves d'accés a la universitat, en els terminis acordats.TASQUES PER FER DE CARA A UN NOU CURS ESCOLAR


 • ALUMNAT

 • Creació dels grups per a cada ensenyament i curs, si no es varen crear en el mesos de juny-juliol. (Alumnat>>Matrícula>>Grups)
Crear tots els grups per a tots els ensenyaments.
És important que els tutors ja quedin vinculats al grup. Es pot afegir el tutor en el moment de crear el grup o posteriorment.
És important, que una vegada afegits els alumnes al grup s'indiqui qui és el delegat/-da i subdelegat/-ada de cada grup.
Ajuda grups


 • Matrícula extraordinària setembre. (Alumnat>>Matrícula>>Matrícula individual)
Aquesta tasca només és per
 • alumnat nouvingut al sistema educatiu de la comunitat després del període ordinari d'escolarització.
El centre trobarà una preinscripció feta a la pantalla de la matrícula individual que haurà de convertir en matrícula.
 • ensenyaments que tenen avaluació extraordinària.
Una vegada les actes de l'avaluació estan tancades,s'ha de fer la matrícula de l'alumnat que no va promocionar a la convocatòria ordinària i s'ha de revisar, i modificar si escau, la matrícula de l'alumnat, que tot i promocionar, tenia alguna matèria pendent a la convocatòria ordinària.
Ajuda matrícula


 • Matrícula de pendents. (Alumnat>>Matrícula>>Matrícula de pendents)
Aquesta opció permet matricular, per grups, a l'alumnat, que després de la convocatòria extraordinària, té matèries pendents a superar en el següent curs.
Ajuda matrícula de pendents


 • Revisar, i actualitzar els permisos dels pares
Alumne per alumne: Accedint a la fitxa de l'alumne. (Alumnat>>Fitxa de l'alumne)
En bloc, per grups. (Alumnat>>Gestió de permisos)
Ajuda permisos
 • PROFESSORAT

 • Donar de baixa totes les substitucions del curs acabat. (Personal>>Substitucions)
Una substitució no pot passar a un curs acadèmic nou. Si aquesta continua, a efectes de Gestib s’ha de fer de nou.
Ajuda baixa substitució


 • Donar de baixa la destinació de les persones que no continuen en el centre. (Personal>>Destinacions dels professors)
Qualsevol persona que no continua treballant en el mateix centre d’un curs a un altre ha de ser donada de baixa amb data límit 31 d’agost de l’any natural en curs. Això permet alliberar les places per assignar-les al personal nouvingut.
IMPORTANT: El personal que no continua en el centre el curs següent, però que ha d'avaluar alumnes a la convocatòria extraordinària, no ha de ser donat de baixa, fins que hagi signat l'acta corresponent. Igualment la data de fi 31 d'agost.
Ajuda baixa destinació


 • Presa de possessió del professorat nouvingut. (Personal>>Presa de possessió)
Aquesta tasca s’ha de fer el mateix dia que la persona arriba al centre perquè el servei de personal docent tengui constància que la persona s’ha incorporat correctament.
IMPORTANT: Completar la presa de possessió és un requisit necessari però no suficient per tenir a una persona donada d'alta en el centre a efectes GestIB. La presa de possessió s'ha de complementar amb la destinació del professorat des de l'opció Personal>>Destinacions dels professors
Ajuda presa possessió


 • Donar d’alta al personal que arriba nou al centre. (Personal>Destinació dels professors)
En aquesta opció es dóna d'alta al professorat deixant-lo vinculat al centre, amb una funció concreta, que respon al nomenament fet pel servei de personal docent. A més s'informa del tipus de jornada i de la data d'alta. A efectes Gestib, a la persona que es dóna d'alta se li assigna una plaça.
El procés de l'alta és igual per a tot el personal que arriba nou al centre en qualsevol moment del curs (interí, comissió serveis, substitut)
Ajuda destinació professors


 • Sol·licitar substituts per al personal que està de baixa en el moment de començar el nou curs acadèmic. (Personal>>Sol·licitud de substitució)
Ajuda sol·liciut substitució


 • Destinació del personal no docent: Personal administratiu, ATE's, fisioterapeutes, voluntaris educatius, personal de neteja, personal de menjador, etc.
Tot el personal que està vinculat a un centre al llarg d'un curs escolar ha de quedar informat dins el GestIB a ser possible el mateix dia que comença la seva tasca professional en el centre.
Ajuda alta personal no docent


 • Revisió de dades personals de tot el personal del centre (docent i no docent)
Una vegada s'ha destinat a tot el personal del centre, es necessari revisar i modificar, si escau, les seves dades personals i les relatives a la seva situació administrativa.
Càrrecs: És necessari revisar tot el personal que tè càrrecs assignats. Si la persona no continua en el càrrec, aquest se li haurà de donar de baixa en data 31 d'agost. S'han de donar d'alta els càrrecs a les noves persones que els assumeixen amb data 1 de setembre. El personal de l'equip directiu tendrà la data del càrrec que posa el seu nomenament.


  • Personal>>Fitxa professor
Ajuda dades professorat
  • Personal>>Fitxa personal no docent
Ajuda dades personal no docent


 • Revisar, i actualitzar els permisos del professorat
Persona a persona: Accedint a la fitxa del professor. (Personal>>Fitxa del professor)
En bloc. (Personal>>Gestió de permisos)


 • Gestionar amb el programari SeU (Seguretat unificada) altes del personal del centre nouvingut i baixes del personal que no continua,
Ajuda programari SeU • CENTRE

 • Fitxa centre
a) Traspassar les dades del transport del curs actual al curs següent. Després, si escau, s'ha d'actualitzar la informació dels alumnes assignats a les aturades. (Centre>>Fitxa del centre>>Transport)
b) Traspassar les dades de les matèries que formen part dels departaments. (Centre>>Fitxa centre>>Depart). Després s'ha de revisar la informació, afegint les matèries que puguin faltar, i eliminat aquelles que no s'impartiran en el nou curs.
c) Informar dels dies festius locals del municipi/localitat on està ubicat el centre. (Centre>>Fitxa centre>>No lectiu)
d) Informar dels dies de lliure disposició triats pel centre. (Centre>>Fitxa centre>>No lectiu) • HORARIS

Per a la confecció dels horaris: Consultar la informació que es mostra a l'apartat del mes de juliol
IMPORTANT: els horaris han de quedar informats en el GestIB abans del 30 de setembre, tal i com es recull a les instruccions de l'inici de curs.
Recull del document anterior:
Els horaris dels alumnes i dels professors s’han d’introduir al programa de gestió (GestIB) abans del 30 de setembre amb la finalitat que el DIE ordeni, si és necessari, les rectificacions o modificacions ertinents. És responsabilitat dels directors i dels caps d’estudis dels centres (en l’àmbit de les seves competències) vetllar perquè s’hi registrin totes les dades, i que aquestes siguin reals. L’horari individual dels professors que genera el GestIB s’ha d’imprimir, cada professor l’ha de signar i s’ha d’arxivar a la secretaria del centre.


Revisar els idiomes de les matèries
Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Eines