NOVA WEB PER A FAMILIES

De Wikigestib
Revisió de 14:12, 8 març 2017; Cristina (Discussió | contribucions)
(dif) ←Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova→ (dif)
Dreceres ràpides: navegació, cerca

A partir del mes de març de 2017 canvia la interfície de la web per a les famílies. Aquesta nova versió inclou les darreres funcionalitats que s'han afegit a l'apartat de les famílies des de desembre-2016, per millorar i facilitar la comunicació entre els centres i els pares, i per estalviar paper amb el fet de poder enviar circulars informatives.

  L'adreça d'accés a la web és la mateixa que s'ha tengut sempre, i és la següent: https://www3.caib.es/xestib


PREGUNTES MÉS FREQÜENTS en la gestió i ús de la web de famílies
Centres FamíliesContingut

Inici

Wf inici.png


La següent imatge mostra la pàgina inicial de la web per a famílies . Aquesta és la que es veu cada vegada que s'accedeix a l'aplicació o es tria l'opció de menú Inici.


Wf-inici 3 1.png


Elements de la Part superior / Opcions equivalents a la part central

 • MISSATGES: La icona Wf iconaSobre.png apareixerà amb un nombre que indica el total de missatges nous o pendents de llegir. L'avís de missatges nous, a la part central de la pantalla, apareixerà en color vermell sempre que l'usuari tengui algun missatge nou o pendent de llegir. S'accedirà als missatges pitjant sobre la icona o sobre l'enllaç. L'avís de missatges està associat l'usuari. És independent de l'alumne del que es puguin consultar les dades en cada moment.


 • La següent imatge mostra la pantalla que conté tota la informació relativa als missatges. Missatges rebuts, enviats, i la possibilitat d'enviar un nou missatge.
Wf missatges 1 1 1.png


Per defecte, en el moment en que s'accedeix a aquesta pantalla es mostren els missatges Rebuts. Si es volen veure els missatges enviats, s'ha de pitjar sobre la paraula Enviats, que hi ha a la part superior esquerra. La següent imatge mostra com es presenta la pantalla un cop s'ha triat un missatge per veure les diferents accions que es poden executar en aquesta opció del menú.


Wf missatges 2 1.png


Llegir missatge: Per veure el contingut del missatge s'ha de fer un clic sobre el text del missatge. El text complet apareix després en format de finestra emergent. Si el missatge inclou un document adjunt (es mostra la icona d'un clip al costat de la data), es donarà l'opció de poder-lo descarregar. en acabar de llegir el missatge, es pot pitjar sobre l'aspa que hi ha al cantó superior de la dreta, o fent un clic sobre el botó Tanca.


Wf missatgeObert 1.png


Esborrar missatge:Una vegada llegit un missatge, si interessa esborrar-lo, pel motiu que sigui, s'ha de marcar la casella que hi ha a l'esquerra del missatge i en aquest moment apareixeran dos botons a la part superior de la pantalla per poder triar l'acció que ens interessi, en aquest cas es farà un clic sobre el botó Wf botoEsborra.png


Marcar missatge com a NO llegit:Una vegada llegit un missatge, si interessa marcar-lo com a no llegit, pel motiu que sigui, s'ha de marcar la casella que hi ha a l'esquerra del missatge i en aquest moment apareixeran dos botons a la part superior de la pantalla per poder triar l'acció que ens interessi, en aquest cas es farà un clic sobre el botóWf botoNollegit.png


Nou Misatge:des d'aquesta pantalla també es pot redactar un nou missatge. Aquest podrà ser enviat a més d'un destinatari a l'hora. Els possibles destinataris són únicament els professors que tenen associats els alumnes segons el seu horari en el centre. Per redactar un nou missatge s'ha de pitjar sobre el botó Wf botoNouMissatge.png i en aquest moment la pantalla es modificarà mostrant la llista de possibles destinataris i l'espai per poder escriure el nou missatge.
Destinatari: Per triar el/els destinatari/s del nou missatge es farà un clic sobre el nom i aquest automàticament passarà al quadre de la dreta. Si s'ha afegit algun nom de més o si s'ha triat una persona no desitjada com a destinatari, aleshores per eliminar el nom el que s'ha de fer és pitjar sobre la X que apareix al costat del nom. Si no se coneix o recorda el nom d'un professor a qui es vol adreçar un missatge, es pot recórrer a veure l'horari de l'alumne, que mostra el nom del professor associat a la matèria impartida.
Els destinataris apareixen ordenats segons el següent criteri. Primer es mostren alfabèticament els tutors de cada un dels alumnes dels que l'usuari pot consultar. Seguidament apareixen la resta de professors ordenats alfabèticament. Al costat del nom de cada professor/a apareix el nom de l'alumne del qui és professor/a


Extensió: El missatge podrà tenir fins a un màxim de 3000 caràcters.
Enviament: En el moment en que es pitja el botó Envia el missatge se redirigeix a la bústia de les persones triades com a destinataris.
Botó Cancela: si es decideix no enviar un possible missatge, hi ha aquest botó per anul·lar l'acció. En cap moment els missatges cancel·lats queden com un esborrany per poder ser editats en un moment futur


Wf NouMissatge 1 1 1.png • CIRCULARS: La icona Wf iconaCircular.png apareixerà amb un nombre que indica el total de circulars noves o pendents de llegir. L'avís de circulars noves, a la part central de la pantalla, apareixerà en color vermell sempre que l'usuari tengui alguna circular nova o pendent de llegir. S'accedirà a les circulars pitjant sobre la icona o sobre l'enllaç. L'avís de circular està associat l'usuari. És independent de l'alumne del que es puguin consultar les dades en cada moment.


Per accedir a veure una nova circular, s'ha de pitjar sobre l'icona corresponent de la part superior dreta o bé sobre l'enllaç coresponent de la part central. Fet això, canvia el format de la pantalla, i es mostren totes les possibles circulars enviades des del centre o centres en els que l'usuari té fills escolaritzats o alumnes tutoritzats. Si una circular és nova i no s'ha llegida mai, apareixerà amb el botó Wf botoNova.png al costat.
La següent imatge mostra com es presenta la pantalla de les circulars:
Wf wf circulars 1 1.png


Llegir circular: Si és una circular nova, es pot pitjar sobre el botó Wf botoNova.png o sobre el text que apareix al costat. Això farà que es mostri el contingut de la circular.


Esborrar circular: Les circulars no es poden esborrar. Aquestes desapareixeran automàticament a l'inici de cada nou curs acadèmic.


IMPORTANT: Els centres tenen control sobre les circulars llegides. Així poden donar per fet que els pares/mares/tutors dels alumnes estan assabentats dels que se'ls vulgui comunicar amb la corresponent circular. És possible que els centres emprin aquest canal de comunicació com via de comunicació oficial.


 • CONFIGURACIÓ: La icona Wf iconaConfiguracio.png permet fer alguns canvis sobre la configuració de l'usuari en relació a l'aspecte visual en que es mostra la informació.La següent imatge mostra com canvia la pantalla després de pitjar sobre la icona Wf iconaConfiguracio.png. En aquesta pantalla es diferencien 4 punts que són modificables en relació a dades de l'usuari i a l'aspecte de la pantalla.

Wf configuracio 1 1 1.png
Rebre e-mail d'avís: L'usuari pot decidir si vol rebre un avís previ en el seu compte de correu electònic cada vegada que es generi un missatge/circular/avís per part del centre en relació a qualsevol dels seus fills o alumnes tutoritzats.
Triar idioma: L'usuari pot decidir en tot moment en quin idioma vol visualitzar la web. El canvi d'idioma només afecta als elements de la web, no als continguts dels missatges, ni de les circulars. Aquests documents sempre es visualitzaran en l'idioma que hagin estat redactats per part del personal del centre.
Canvi adreça electrònica: Permet a l'usuari canviar l'adreça electrònica que té associada a la seva fitxa com a parre/mare/tutor d'algun alumne i que és la que el centre farà servir per a qualsevol comunicació per aquesta via.
Colors de la web: Per defecte, la primera vegada que s'accedeix a la web i mentre no es faci cap canvi, la capçalera i del menú lateral es mostren de color negre. L'usuari, pot canviar en qualsevol moment pot canviar aquests colors. Aquests colors es canvien individualment per a cada fill o alumne tutoritzat.
Guardar els canvis de la configuració: S'ha de pitjar el botó Wf botoDesa.png per fer efectiu qualsevol canvi fet en aquesta pantalla.


 • Foto de l'alumne. Aquesta serà visible sempre i quan el centre en tengui una assignada dins la fitxa de l'alumne.
 • Nom i llinatges de l'alumne que s'està consultant en cada moment. En cas de tenir més d'un fill escolaritzat o alumne tutoritzat, fent un clic sobre el nom de l'alumne que es veu en cada moment es desplegarà la llista dels altres alumnes dels que es pot consultar la informació disponible, i fent un clic sobre l'alumne desitjat, es farà el canvi d'alumne podent accedir a les dades de l'alumne acabat de triar.


La llista dels alumnes és mostra ordenada segons la seva edat :
WfllistaAlumnes 1 1.png • DESCONNEXIÓ: Icona Wf iconaTancar.png. Per raons de seguretat, en haver acabat cada consulta, es recomana tancar SEMPRE la sessió, per això en acabar la consulta s'ha de pitjar sobre aquesta icona.Menú lateral:

Cada una de les opcions que apareix en el menú lateral esquerre queda explicada a continuació en apartats individuals.
Aquest menú es pot mostrar complet o es pot amagar cap a l'esquerra deixant només visibles les icones representatives de cada opció del menú. Pitjant el sobre el botó Wf botoMenuLateral.png es mostra o s'amaga aquest menú.
Les imatges següents mostren els dos estats del menú lateral


Wf menuLateral 1 1 1.png -----------------------> Wf menuLateral 2 1.png
RECORDAM que la informació dels alumnes només serà visible si aquests són menors d'edat.Assistència i sancions

Wf assistencia.png


En aquesta opció del menú es mostren totes les faltes d'assistència i puntualitat de l'alumne que s'està consultant en cada moment, a més de les possibles sancions que se li hagin posat. La informació relativa a les faltes i sancions està organitzada per mesos. Davall del nom de l'alumne apareix una llista de botons representant cada un dels mesos transcorreguts des de l'inic del curs fins al mes en curs.

La següent imatge mostra com apareix la pantalla quan s'accedeix a aquesta opció de menú.

Wf sancions principal 1 1.png


Veure informació: Per veure la informació s'ha de pitjar sobre el més que interessa consultar i la pantalla canviarà mostrant la informació relativa a les faltes i sancions que l'alumne pugui tenir en el període triat. El mes que s'està consultant en cada moment apareix amb un color diferent a la resta de mesos. Això es mostra a les següents pantalles.Quan no hi ha ni faltes ni sancions Wf sancions sense res 1 1.pngQuan només hi ha faltes Wf sancions faltes 1 1.pngQuan només hi ha sancions Wf sancions sasncions 1 1.png


Justificar faltes: Una vegada que el centre ha informat en el programa GestIB alguna falta d'assistència o puntualitat a algun alumne, aleshores aquestes poden ser justificades pels pares directament des d'aquesta opció. La següent pantalla mostra com és veu aquest avís a la pantalla pricnipal:

Wf faltes per justificar 1.png


Els pares, sempre i quan tenguin configurada aquesta web indicant que volen rebre missatges d'avís,(es pot comprovar a la icona Wf iconaConfiguracio.png),hauran rebut prèviament un missatge en el seu correu electrònic informant de que hi ha faltes pendents de justificar. En cas contrari, només quedaran assabentats d'aquest fet si entren directament a la web de famílies, o en el seu defecte en rebre el butlletí de qualificacions de cada període d'avaluació.
A la següent imatge es mostra el format de la pantalla quan hi ha faltes per poder ser justificades


Wf justificar faltes 1 1.png


A la pantalla es mostren totes les faltes que té l'alumne que s'està consultant.
 • Si són faltes que ja han estat justificades,la línia corresponent es mostrarà de color verd.
 • Si la falta està pendent de justificar, la línia corresponent es mostrarà de color vermell.


Passes per justificar una falta
 • Marcar el quadre que apareix al costat esquerra de la falta o faltes que es vulguin justificar.
 • Pitjar el botó Wf boto justificarFaltes.png.
 • Emplenar el camp Motiu de l'absència de la nova finestra emergent que haurà aparegut.
 • Per acabar, pitjar el botó Wf boto justificarFaltes.png de la finestra emergent.
Wf justificar faltes 2 1.png


Fetes aquestes passes, l'aplicació genera un missatge cap al centre per informar-lo de que la falta ha quedat justificada. Després és el centre qui canviarà l'esta de la falta dins el programa Gestib.
IMPORTANT: El centre també podrà denegar la justificació. En aquest cas, enviarà un missatge a l'usuari que ha justificat la falta prèviament, indicant-li els motius.
Calendari i horari

Wf calendari.png

Aquesta opció permet veure informació relativa al calendari del centre, a l'horari del curs i grup, i a les activitats que el centre pugui afegir en el seu calendari. Tot això sempre referit a l'alumne que s'està consultant en cada moment.

En el moment de triar aquesta opció, la pantalla que es mostra és la de la següent imatge

Wf calendari horari 1 1 1.png


 • Calendari escolar. Aquest mostra la informació relativa als períodes de vacances del curs escolar, els dies festius i els dies festius de lliure elecció per part del centre. La següent imatge mostra el format de com es presenta el calendari. A la part inferior de la imatge apareix la llegenda que indica amb colors diferents la tipologia dels dies NO lectius.


Wf calendaiEscolar.png


 • Calendari activitats del grup.Aquesta opció mostra un calendari
 • Mostra horari. Aquesta opció mostra l'horari d'activitats lectives setmanals del grup al que està assignat l'alumne que s'està consultant en cada moment. En cada sessió horària apareix el nom de la matèria i el nom del professor/s que la imparteix/en. El fet de veure el nom del professorat serà útil per recordar els seus noms en cas d'haver d'enviar-lis algun missatge des de l'opció corresponent.
HoraiGrup 1 1.png

Dades acadèmiques

Wf dadesAcademiques.png


Aquesta opció permet veure només les qualificacions finals obtingudes per l'alumne en cada un dels cursos acadèmics que hagi cursat i acabat. Aquesta opció no té res a veure amb les qualificacions de les avaluacions parcials. Aquestes estan disponibles a l'opció de menú Qualificacions.

La següent imatge mostra com es presenta la pantalla una vegada que s'ha pitjat sobre l'opció Dades acadèmiques. La informació detallada correspon a la trajectòria acadèmica de l'alumne al llarg dels anys que ha estat matriculat.


Wf dadesAcademiques llista 1.PNGIMPORTANT: Només és veurà la informació que cada centre hagi informat en el seu moment en el programa GestIB. Pot donar-se el cas que hi hagi alumnes que en algun moment han estat matriculats en centres que no han estat usuaris del programa GestIB des del seus inicis (alguns centres concertats , la majoria dels centres privats, i centres d'ensenyaments estrangers).


Veure qualificacions: Per poder veure la informació de les qualificacions s'ha de fer un clic sobre la línia del curs que es vulgui consultar. En aquest moment canvia la presentació de la pantalla, desplegant-se el curs que s'ha triat i mostrant la relació de les matèries cursades amb les qualificacions obtingudes. Cal recordar que les qualificacions del curs en curs no es mostren fins que aquest no ha acabat.

Les següents imatges mostren les dues possibilitats de consulta. Una, on es mostren només les matèries sense avaluar, que correspondria al curs actual que es consulta, i l'altre on es mostren matèries i qualificacions del curs triat per consultar.


Wf dadesAcademiques desplegat.PNG Wf dadesAcademiques desplegat amb notes.PNGEls cursos de l'etapa d'Educació Infantil no tenen dades perquè són ensenyaments que no tenen una ordre d'avaluació específica. (Almenys en les dates d'aquesta publicació maç 2017).Dades personals

Wf dadesPersonals.PNG


En aquesta opció es mostren les dades personals que té el centre referents a l'alumne/a i als seus tutors. La següent imatge mostra com la pantalla presenta aquestes dades personals.

 • La primera part mostra les dades de l'usuari que està fent la consulta.
 • La segona part mostra les dades de l'alumne que s'està consultant en cada moment.
 • La tercera part amplia les dades indicant les dades del que es considera la unitat familiar de l'alumne. Aquí s'afegeixen les dades de la resta de les persones vinculades a l'alumne, o sigui, l'altre pare, mare o tutor legal que l'alumne pugui tenir vinculat en la seva fitxa, a m és dels seus possibles germans o germanes.


Wf dades personals desplegat 1 1 1.PNG


IMPORTANT: En cas que l'usuari que està fent la consulta detecti alguna errada en les dades que es mostren, per poder corregir-la s'ha d'adreçar al centre on està escolaritzat l'alumne que està consultant.


Escolarització

Wf escolaritzacio.png


En aquesta opció es mostra la informació relativa a l'estat de les sol·licituds d'escolarització de l'alumne/a en que hagi participat de cara al que serà un nou curs escolar. Si l'alumne ha accedit als seus estudis de l'any acadèmic en curs per la via d'una tràmit d'escolarització, també es mostraran les dades relatives a aquest procés..


Wf escolaritzacio pantalla.pngMOLT IMPORTANT: Qualsevol informació mostrada en aquesta opció ÉS NOMÉS DE CARÂCTER INFORMATIU. Qualsevol dubte, o reclamació relativa a la informació mostrada s'haurà d'adreçar al centre que es mostra vinculat a un procés determinat o al servei corresponent de la Conselleria d'Educació.


Llibres

Wf llibres.png

En aquesta opció es mostra la relació de llibres de text que fa servir cada centre en cada un dels cursos que imparteix, sempre i quan hagi estat prèviament introduïda en el programa GestIB.

Veure informació: Per poder veure la relació de llibres associats a un curs en concret, s'ha de triar el centre i el curs a les caselles corresponents i després pitjar el botó Wf boto Veure.png es desplegarà la relació de llibres de text associats al curs que s'està consultant.

Les següents imatges mostren com es despleguen els continguts en el moment d fer la consulta dels llibres:


Wf llibres pantalla 1 1.PNG
Wf llibres pantalla desplegat 1.PNGNotificacions

Wf notificacions.png

En aquesta opció es mostren les notificacions que el centre li ha enviat via SMS o EMAIL per informar de coses puntuals. No es tenen en compte els missatges que un usuari pugui rebre com avís de que te circulars o de que té faltes per justificar. Tampoc queden inclosos els correus dels que es té avís visual a la capçalera amb la icona Wf iconaSobre.PNG.

La pantalla mostra les notificacions en format de llista. Cada entrada de la llista informa de la via de comunicació amb la icona corresponent(mail o sms), seguit de la data d'enviament i el seu contingut. Aquesta informació sempre es relativa al centre de l'alumne que s'està consultant en cada moment.

La següent imatge mostra un possible exemple de com es veu la pantalla quan hi ha alguna notificació:

Wf notificacions pantalla.pngQualificacions

Wf qualificacions.png

En aquesta opció es mostren les qualificacions obtingudes per l'alumne/a en una determinada avaluació d'aquest curs acadèmic, ja siguin d'avaluacions parcials com d'avaluacions finals.

 • Les qualifiacions obtingudes en el mes de juny es troben a la convocatòria ordinària.
 • Les qualificacions obtingudes al mes de setembre es troben a la convocatòria extraòrdinaria (aquesta convocatòria no existeix als cursos d'Educació primària)
Les qualificacions que s'ofereixen en aquesta opció generen un fitxer en format pdf que es descarregable i imprimible. La informació que es mostra és el mateix butlletí de qualificacions que els pares han pogut veure fins a dia d'avui en format de paper.


Altres opcions que es poden visualitzar des d'aquesta opció de menú visualitzar dades són:

 • Veure avaluació d'aprenentatge
 • Veure gràfic de qualificacions


Avaluació d'aprenentatge: Aquesta opció només mostrarà informació si el professorat corresponent del centre ha fet les valoracions pertinents de cada matèria. S'ha de saber que aquesta informació no és de caràcter obligatori, el seu ús depèn de la decisió presa per part de cada centre, per tant, és possible que en el moment de pitjar sobre aquest botó aparegui el missatge que es mostra en la següent imatge,

Wf avaluacioaprenentatge 1.png


En cas que hi hagi informació, aquesta es mostrarà de manera que es pugui descarregar en format .pdf i/o imprimir.


Gràfic de qualificacions: Mostra una imatge on es veuen els gràfics corresponent a la comparativa de l'alumne en relació al grup al que pertany. Hi ha una imatge a nivell de grup i una imatge per a cada una de les matèries en que l'alumne està matricular en el curs acadèmic en curs. Aquesta informació és dinàmica, els valors que es mostren a la pantalla no es poden guardar. Tot i això, sí que és possible imprimir-ho, per això s'ha de pitjar la combinació de tecles Ctrl+P.


La següent imatge mostra la manera en que es mostra la informació en el moment de fer la consulta

Wf qualificacionsGrafic 1 1.PNGSituació i transport

Wf situacio.png

En aquesta opció es mostra un mapa amb la ubicació del centre i el detall de les seves línies de transport escolar. La pantalla corresponent mostra un botó per a cada una de les opcions, tal i com es veu en la següent imatge:

Wf transport.PNG


Mapa del centre: Mostra la ubicació del centre fent servir la utilitat pròpia de Google, i amb la possibilitat d'aplicar algunes de les seves funcionalitats. Això és el que mostra la imatge següent:

Wf mapa.png


Mapa del transport del centre:

Wf mapaTransport.PNG

Tauler d'anuncis

Wf taulerAnuncis.png


En aquesta opció es mostren els anuncis que el centre ha publicat en el seu tauler virtual i que són de caràcter públic. No és molt comú que els missatges del centre siguin públics, però tampoc es poc descartar aquesta possibilitat. Mentre no hi hagi cap missatge amb aquesta propietat l'usuari veurà la pantalla tal com es mostra a la següent imatge:

Wf taulerAnuncis pantalla.PNG

Gestió acadèmica

Wf gestioAcademica.png

Aquesta opció del menú només és visible per aquelles persones que tenen un usuari i que a més tenen permís per poder accedir a l'aplicació GestIB. Majoritàriament aquest opció la veurà tot el personal docent i no docent que tengui el permís corresponent. Quan es pitja sobre aquesta opció es passa de l'entorn de famílies a l'entorn de Gestió educativa, on es podran gestionar les dades acadèmiques a les que cada persona tengui accés (posar notes, passar faltes, etc).
GestIB

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Eines